Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

MALUCH+ edycja 2020

Rusza Program „MALUCH+” 2020

W dniu 2 października 2019 r. został ogłoszony Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.

Na program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł – 250 mln zł znajduje się w rezerwie celowej, a 150 mln zł w Funduszu Pracy.

Moduł 1a dedykowany jest gminom, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jst. Zadanie w module 1a dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł.  Jst mają  gwarancję otrzymania dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości, ale nie wyższej niż 80% wartości projektu. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym zwiększono do 33 tys. zł (z 30 tys. zł w edycji 2019), natomiast dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 1b  przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie przekracza w gminie 5 mln zł lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie przekracza 3 mln zł. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym podwyższono do 25 tys. zł (z 22 tys. zł w edycji 2019), zaś kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem środków z poprzednich edycji programu. W tym module o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc mogą ubiegać się także samorządy, którym przyznano dofinansowanie w 2019 r. na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Moduł 3 kierowany jest do podmiotów innych niż jst, w tym do uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz do pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów. Moduł ten dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki, ale z wyłączeniem możliwości dofinansowania do funkcjonowania tych miejsc (co było możliwe w poprzednich edycjach). Kwoty dofinasowania pozostały bez zmian – do 10 tys. zł na 1 miejsce w żłobku i klubie dziecięcym oraz do 5 tys. zł na 1 miejsce u dziennego opiekuna.

Kwoty dofinansowania do funkcjonowania miejsc w module 1a, 1b i 2 będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursu.

W ramach edycji 2020 r. w pierwszej kolejności środki będą przyznane jst w ramach modułu 1a, 1b i 2. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Termin składania ofert: 13 listopada 2019 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7 Programu:

  • Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2020” na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  • Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2020 – moduł 1a – nazwa jst której dotyczy oferta”.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, którch wykaz został zamieszczony poniżej.

Osoby do kontaktu:

Anna Michałuszko    tel.  95 / 7 851 914
Joanna Wysocka      tel.  95 / 7 851 917

Program wraz z załącznikami: www.gov.pl/web/rodzina

Kategoria: Dokumenty ogólne [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Program Maluch 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
19-10-04 14:11
Włodarczak Jacek
85.04KB
format_blank Pytania i odpowiedzi Maluch+ 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-10-04 14:12
Włodarczak Jacek
25.61KB
format_blank Wykaz ofert odrzuconych w ramach programu Maluch+ 2020.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
20-01-24 14:03
Rzepecka Marta
11.39KB
Kategoria: Moduł 1 [ 25 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-10-07 14:57
Rzepecka Marta
19.37KB
format_blank Maluch+ 2020 – moduł 1a – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-01-24 14:12
Rzepecka Marta
6.79KB
format_blank Maluch+ 2020 – moduł 1b – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-01-24 14:12
Rzepecka Marta
7.23KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - gmina Moduł 1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-02-19 09:28
Rzepecka Marta
12.14KB
format_blank wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 1 (4).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-10-07 09:32
Rzepecka Marta
17.41KB
format_pdf Wzór umowy moduł 1 - budżet państwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-02-17 14:34
Rzepecka Marta
362.95KB
format_pdf Wzór umowy moduł 1 - fundusz pracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-02-17 14:34
Rzepecka Marta
362.3KB
format_blank Zał 1 i 2 do wniosku o wypłatę dotacji z realizacji zadania moduł 1 (1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-02-17 14:35
Rzepecka Marta
47.01KB
format_doc Zał 2 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-02-17 14:36
Rzepecka Marta
78.5KB
format_doc Zał 4 - Wzór sprawozdania z realizacji zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-02-17 14:36
Rzepecka Marta
172KB
format_doc Zał 5 - Wzór sprawozdanie z trwałości zadania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-02-17 14:36
Rzepecka Marta
70KB
format_blank Zał 6 - Informacja o celech i zakresie przetwarzania danych przez Wojewodę Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-02-17 14:37
Rzepecka Marta
22.98KB
format_doc Zał_11_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-10-04 14:19
Włodarczak Jacek
31.5KB
format_doc Zał_12_-_m1a_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-10-04 14:19
Włodarczak Jacek
29.5KB
format_doc Zał_13_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-10-04 14:20
Włodarczak Jacek
32KB
format_doc Zał_14_-_m1b_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-10-04 14:20
Włodarczak Jacek
29.5KB
format_blank Zał_19_-_m1_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-10-04 14:20
Włodarczak Jacek
17.58KB
format_xls Zał_1a_-_przykład_dla_gminy_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
19-10-04 14:17
Włodarczak Jacek
76KB
format_xls Zał_1a_-_przykład_dla_powiatu_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-10-04 14:17
Włodarczak Jacek
79KB
format_xls Zał_1a_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-10-04 14:18
Włodarczak Jacek
47.5KB
format_xls Zał_1b_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-10-04 14:18
Włodarczak Jacek
49.5KB
format_blank Zał_1b_przykład_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-10-04 14:18
Włodarczak Jacek
28.04KB
format_blank Zał_8_program_inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-10-04 14:19
Włodarczak Jacek
23.75KB
format_doc Zał_9_-_m1a_-_oświadczenie_o_braku_instytucji_na_terenie_gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-10-04 14:19
Włodarczak Jacek
25KB
format_xls Zał. nr 3 - Wzór rozliczenia inwestycji finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-03-24 11:29
Włodarczak Jacek
36KB
Kategoria: Moduł 2 [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-03-02 13:19
Rzepecka Marta
18.24KB
format_xls Kalkulacja kosztow-moduł 2.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-10-07 11:01
Rzepecka Marta
49KB
format_pdf MODUŁ 2 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-03-16 10:04
Rzepecka Marta
313.28KB
format_blank moduł_2_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-03-02 13:12
Rzepecka Marta
14.58KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - Moduł 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-04-10 11:21
Rzepecka Marta
13.89KB
format_blank Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
19-10-04 14:24
Włodarczak Jacek
16.66KB
format_doc Zał 2 - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 (3).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-03-16 10:04
Rzepecka Marta
81.5KB
format_doc Zał_10_-_m2_gminy_-_oświadczenie_o_liczbie_dot_dzieci_w_niepubl_żłobkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-10-04 14:25
Włodarczak Jacek
38KB
format_doc Zał_15_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
19-10-04 14:25
Włodarczak Jacek
40.5KB
format_doc Zał_16_-_m2_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-10-04 14:25
Włodarczak Jacek
38.5KB
format_xls Zał_2_oferta_konkursowa_dla_jst_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-10-04 14:24
Włodarczak Jacek
39KB
format_xls Zał_2_przykład_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-10-04 14:24
Włodarczak Jacek
59KB
format_blank Zał_20_-_m2_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-10-04 14:26
Włodarczak Jacek
17.68KB
Kategoria: Moduł 3 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-11-20 13:07
Włodarczak Jacek
14.52KB
format_blank kalkulacja kosztów - moduł 1a, 1b, 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-10-07 14:57
Rzepecka Marta
19.37KB
format_doc Klauzula RODO MRPiPS.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
19-10-15 09:52
Rzepecka Marta
26.5KB
format_pdf Maluch umowa moduł 3 - budet państwa.docx.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-02-17 14:23
Rzepecka Marta
348.23KB
format_pdf Maluch umowa moduł 3 Fundusz Pracy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-02-17 14:23
Rzepecka Marta
348.23KB
format_blank MALUCH+ 2020 - KLAUZULA RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-10-08 08:12
Włodarczak Jacek
9.31KB
format_blank Maluch+ 2020 – moduł 3 – wyniki.ods
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-01-24 14:12
Rzepecka Marta
7.23KB
format_blank Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-11-20 13:07
Włodarczak Jacek
7.21KB
format_blank Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-10-07 14:55
Rzepecka Marta
6.7KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 3.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-02-19 09:29
Rzepecka Marta
12.39KB
format_blank Wymagane dokumenty do oferty konkursowej moduł 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-10-04 14:31
Włodarczak Jacek
17.45KB
format_doc Zał_17_-_m3_-_oświadczenie_o_przycjęciu_dotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-10-04 14:32
Włodarczak Jacek
41.5KB
format_doc Zał_18_-_m3_-_oświadczenie_o_przyjęciu_Funduszu_Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-10-04 14:32
Włodarczak Jacek
36KB
format_blank Zał_21_-_m3_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-10-04 14:32
Włodarczak Jacek
19.8KB
format_xls Zał_3_oferta_konkursowa_dla_podm_pryw_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-10-04 14:31
Włodarczak Jacek
38KB
format_blank Zał_3_przykład_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-10-04 14:31
Włodarczak Jacek
21.9KB
format_blank Zał_8_program_inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-10-04 14:32
Włodarczak Jacek
23.75KB
format_pdf ZAłacznik 5 - MALUCH + 2019 - Klauzula informacyjna RODO (1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-02-17 14:24
Rzepecka Marta
407.17KB
format_blank Załącznik 2 - Wniosek o wypłatę dotacji naTWORZENIE MIEJSC OPIEKI - moduł 3.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-02-17 14:24
Rzepecka Marta
79.76KB
format_doc Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji zadania - Moduł 3.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-02-17 14:25
Rzepecka Marta
158KB
format_doc Załącznik 4 - Sprawozdanie z trwałości zadania - Moduł 3.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-02-17 14:25
Rzepecka Marta
70KB
Kategoria: Moduł 4 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA DANYCH art. 14 MALUCH 2020(1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-12-11 10:15
Rzepecka Marta
14.52KB
format_blank Informacja o rozstrzygnięciu konkursu MALUCH + 2020 -moduł 4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-03-02 13:22
Rzepecka Marta
17.92KB
format_xls Kalkulacja kosztow-moduł 4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
19-12-11 10:12
Rzepecka Marta
48.5KB
format_blank KLAUZULA_INFORMACYJNA_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-12-11 10:13
Rzepecka Marta
16.09KB
format_blank MALUCH + 2020 - KLAUZULA RODO(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-12-11 10:15
Rzepecka Marta
9.3KB
format_blank Maluch__2020_modul_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-12-11 10:07
Rzepecka Marta
67.52KB
format_blank moduł 4_wyniki 2020 lubuskie.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
20-03-02 13:21
Rzepecka Marta
17.54KB
format_blank Oświadczenie dot. informacji o celach przetwarzania danych(1).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
19-12-11 10:16
Rzepecka Marta
7.21KB
format_blank Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(2).odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
19-12-11 10:17
Rzepecka Marta
6.88KB
format_blank oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych - podmiot niegminny Moduł 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
20-03-24 08:26
Włodarczak Jacek
14.11KB
format_blank Wzór umowy moduł 4 - budżet państwa.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
20-03-20 10:27
Rzepecka Marta
24.85KB
format_blank Wzór umowy moduł 4 - Fundusz Pracy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
20-03-20 10:28
Rzepecka Marta
27.48KB
format_xls Zał_1_oferta_konkursowa_m_4.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
19-12-11 10:08
Rzepecka Marta
38KB
format_doc Zał_10_-_oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_klauzulą_informacyjną.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-12-11 10:20
Rzepecka Marta
28.5KB
format_doc Zał_4_-_oświadczenie_o_przyjęciu_dotacji_RC.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-12-11 10:17
Rzepecka Marta
35KB
format_doc Zał_5_-_oświadczenie_o_przyjęciu_FP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
35KB
format_blank Zał_6_-_oświadczenie_o_kwalifikowalności_podatku_VAT_moduł_4.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
16.93KB
format_blank Zał_7_-_zbiorcze_oświadczenia_rodziców_o_pomniejszaniu_opłat_(moduł_4).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
19-12-11 10:18
Rzepecka Marta
217.04KB
format_blank Zał_8_-_indywidualne_oświadczenie_rodzica_o_pomn_opłat.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
19-12-11 10:19
Rzepecka Marta
24.43KB
format_blank Zał_9_-_zbiorcza_tabela_do_potwierdzeń_przelewów_dokumentujących_obniżenie_opłat_rodziców.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
19-12-11 10:20
Rzepecka Marta
211.05KB
format_blank zał. 2 moduł 4 wniosek o wypłatę dotacji FUNKCJONOWANIE.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
20-05-21 14:17
Rzepecka Marta
88.32KB

Redakcja strony: MALUCH+ edycja 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2123

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”