Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”

Program „MALUCH” realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 2011 roku na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem Programu Maluch+ jest:

 • zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki,
 • podwyższenie standardów opieki,
 • umożliwienie łączenia życia zawodowego z rodzinnym,
 • zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.
 • aktywizacja zawodowa rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do instytucji opieki.

Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na którą wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), jako jedno z działań sprzyjających zwiększeniu spójności społecznej (filar Społeczny i zrównoważonego rozwoju kraju „Człowiek jest najważniejszy”). Wpisują się również w projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (cel szczegółowy 4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne).

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych edycji Programu:

Redakcja strony: Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3249

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”