Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2016 r., na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog beneficjentów.

Od 1 stycznia 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomoc w jego realizacji;
 2. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Mediacja jest świadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 r., a we wszystkich punktach od stycznia 2020 r., podobnie jak poradnictwo obywatelskie.

Główne zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski w wyznaczonych punktach ;
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty;
 3. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością;
 4. termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod wskazanym przez powiat numerem telefonu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez powiat email;
 5. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, np. telefon czy Internet.

Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechnianie wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Edukację prawną realizują organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Zadania edukacyjne mogą być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii społecznych, w skali lokalnej i w odniesieniu do lokalnych potrzeb.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie lubuskim, w 2019 roku zaplanowano funkcjonowanie 41 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 19 ust. 2 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2017, poz. 2030 ze zm.).

Wysokość dotacji dla powiatów województwa lubuskiego na rok 2019

    w zł
 powiat liczba
punktów

pomocy
prawnej 
miesięczna
kwota
dotacji 
roczna
kwota
dotacji 
wynagrodzenie
prawników
i radców
prawnych

91% 
koszty obsługi
organizacyjno-
technicznej

6% 
 koszty edukacji
prawnej
powierzonej
OPP 3%
 gorzowski  3  16 500  198 000 180 180  11 880  5 940
 krośnieński  2  11 000  132 000 120 120 7 920  3 960 
 międzyrzecki  2 11 000  132 000  120 120  7 920  3 960 
 nowosolski  3 16 500  198 000  180 180  11 880  5 940 
 słubicki  2 11 000  132 000  120 120  7 920  3 960 
 strzelecko-
drezdenecki
 2 11 000  132 000  120 120  7 920  3 960 
 sulęciński  2 11 000  132 000  120 120  7 920  3 960 
 świebodziński  2  11 000 132 000  120 120  7 920  3 960 
 wschowski  2 11 000  132 000  120 120  7 920  3 960 
 zielonogórski  3 16 500  198 000  180 180   11 880 5 940 
 żagański  3 16 500  198 000  180 180  11 880  5 940 
 żarski  4 22 000  264 000  240 240  15 840  7 920 
miasto na
prawach powiatu
Gorzów Wielkopolski 
 5 27 500  330 000  300 300  19 800  9 900 
miasto na
prawach powiatu
Zielona Góra
 6 33 000  396 000  360 360  23 760  11 880 
 razem lubuskie  41 225 500  2 706 000  2 462 460  162 360  81 180 


 


Kategoria: Pomoc_Prawna [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 1. Wysokość dotacji dla powiatów w województwie lubuskim na 2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-02-11 11:27
Stachowiak Maja
249.39KB
format_pdf 2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-02-06 13:09
Stachowiak Maja
310.42KB
format_pdf 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
19-02-06 13:11
Stachowiak Maja
211.68KB
format_pdf 4. Zał. 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-02-06 13:13
Stachowiak Maja
183.95KB
format_pdf 5. Zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1112
19-02-06 13:14
Stachowiak Maja
169.05KB
format_pdf 6. Zał. 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-02-06 13:16
Stachowiak Maja
192.34KB
format_pdf 7. Zał. 4 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-02-06 13:17
Stachowiak Maja
339.77KB
format_pdf 8. Harmonogram działania punktów NPP w 2019 r. - lubuskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
19-02-06 13:17
Stachowiak Maja
450.24KB
Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-06-12 14:35
Jędrzejewska Justyna
14.05KB
format_blank Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-06-12 14:35
Jędrzejewska Justyna
12.76KB
format_blank Wzór wniosku wpis na listę wojewody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
19-06-12 14:35
Jędrzejewska Justyna
15.13KB

Redakcja strony: Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1136

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”