Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy      w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

1)      osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

2)      w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. 

Środki z programu mogą być przeznaczone na organizację i realizację w szczególności dostarczenia zakupów w formie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej poprzez:

 • zatrudnianie osób do realizacji zadania,
 • przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników,
 • zlecanie zadania organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z art. 15zzm, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 tej ustawy,
 • zakup usługi od podmiotów sektora prywatnego,
 • współpracę z wolontariuszami harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczej straży pożarnej.

wspieraj seniora_logo.png

Redakcja strony: Program Wspieraj Seniora podstawowe informacjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 36

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”