Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Edycja 2017-2018

Edycja 2016-2017

Edycja 2015-2016

Pliki do pobrania


Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i  Rozwoju.

Uwaga - Zasady wykorzystania oszczędności w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Zasady wykorzystania ośczędności w ramach programu są dostępne w zakładce "Pliki do pobrania" i bezpośrednio - link.

Uwaga - zmiana wzoru wniosku

We wzorze wniosku, w opisie kryterium 3 wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej podana była skala ocen 0-5 pkt, a powinno być 0-7 pkt. Poprawny wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".

Uwaga - poprawiony wzór wniosku

W dniu 6 października Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przesłało poprawiony wzór wniosku. W pkt. 12 w pozycji „ruch rowerzystów” dodano 2 zapisy:
- poza jezdnią po ścieżce rowerowej dwukierunkowej,
- poza jezdnią po ścieżce rowerowej jednokierunkowej.

Poprawny wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".

Uwaga - dodatkowe dokumenty

W związku z licznymi zapytaniami, informuję iż  do wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” należy dołączyć :

-     kosztorys inwestorski, który będzie stanowił uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji w 2016 r.,

-     oświadczenie potwierdzające aktualność decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/zgłoszenia.

Jeżeli z daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/zgłoszenia wynika, że wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania objętego wnioskiem, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność, np. kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami, protokół odbioru robót, fakturę, itp.,

-     oświadczenie o realizacji/ zrealizowaniu zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – EDYCJA 2014/2015, w przypadku uwzględnienia drogi w ramach ppkt. 5, pkt. 12 Wniosku o dofinansowanie zadania,

-     wersja elektroniczna wniosku zapisana na płycie CD + dokumentacja fotograficzna obrazująca stan dróg.

Dodatkowe wyjaśnienia z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W przypadku kryterium 4 - Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty należy udokumentować/uszczegółowić fakt wystąpienia takiej współpracy poprzez wyszczególnienie wszystkich partnerów wnioskodawcy, zawarte z nimi umowy o partnerstwie bądź stosowne porozumienia oraz wartość pozyskanych na ich podstawie środków i ich udział we wkładzie własnym. Kopie umów o partnerstwie wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej) oraz porozumień (w przypadku partnera prywatnego) stanowią wymagane załączniki do wniosku.
Do decyzji wojewody należy czy wystarczy w tym przypadku załączenie uchwały intencyjnej.

W przypadku odcinków „granicznych" Program dopuszcza możliwość wnioskowania przez jednostkę samorządu terytorialnego na jedno zadanie, którego znaczna część znajduje się na terenie tej jednostki (tylko na drodze, której jest ustawowym zarządca drogi), a na terenie drugiej konieczne jest dokończenie ciągu na krótkim odcinku np. do najbliższego skrzyżowania (długość odcinka drogi na terenie jednostki - partnera nie może przekraczać 5% całej długości zadania objętego wnioskiem). W takiej sytuacji limit dofinansowania 3 min zł przypisany zostaje do lidera - jednostki, na terenie której znajduje się większa część zadania. Należy zaznaczyć, iż w takim przypadku jednostka - lider musi zawrzeć z jednostką - sąsiadem umowę na mocy art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w której wskazany powyżej krótki odcinek drogi leżący na terenie jednostki sąsiedniej zostanie użyczony, na cele związane z realizacją zadania, które jest przedmiotem wniosku. W powyższym przypadku jednostka użyczająca drogę nie jest wnioskodawcą wskazanego powyżej zadania, w związku z tym, w danym roku, ma prawo złożyć odrębny wniosek na swoje zadanie. Powiązanie funkcjonalne należy odzwierciedlić na załączonej mapie poglądowej. Ponadto stosowne informacje należy uwzględnić w opisie wskazanym w punkcie 9 wniosku o dofinansowanie oraz w rubrykach charakteryzujących kryteria, których dane zadanie dotyczy.

Punkt informacyjny

Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski (pokój 1209)

Osoba wyznaczona do udzielania informacji i wyjaśnień:

Bożena Jankowska
tel: +48 95 711 54 66

Redakcja strony: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9327

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku