Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Edycja 2017-2018

Edycja 2016-2017

Edycja 2015-2016

Pliki do pobrania

WOJEWODA ZATWIERDZIŁ LISTĘ WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  DO DOFINANSOWANIA

Na podstawie Ostatecznej listy rankingowej wniosków oraz Ostatecznej listy rankingowej wniosków ponadlimitowych, zatwierdzonych w dniu 15 grudnia 2017 roku przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Lubuski w dniu 22 grudnia 2017 roku zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2018 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2017  Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu, limit wydatków w 2018 roku dla województwa lubuskiego pozostaje na poziomie roku 2017 i wynosi 34.636.582 zł do równego podziału pomiędzy gminy i powiaty, po 17.318.291 zł.

Dofinansowanie w 2018 roku otrzyma 13 powiatów (w tym Powiat Świebodziński z niepełnym dofinansowaniem) i 15 gmin (w tym Gmina Słońsk z niepełnym dofinansowaniem). Pozwoli to na wybudowanie, przebudowanie i wyremontowanie łącznie 35,3 km dróg powiatowych i gminnych województwa lubuskiego.

Umowy z beneficjentami o dofinansowanie zadań na 2018 rok zostaną podpisane  po zwiększeniu budżetu Wojewody Lubuskiego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r.


WOJEWODA OGŁASZA OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 W dniu 30 listopada 2017 roku Wojewoda Lubuski podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,  która zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 roku.
Jednocześnie informuje się, że Komisja podczas rozpatrywania złożonych zastrzeżeń w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, dokonała ponownie weryfikacji wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w kryterium nr 2 w aspekcie poprawy dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej – na podstawie syntetycznego wskaźnika peryferyjności czasowej według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponowna ocena po weryfikacji została zawarta w kartach oceny merytorycznej oraz na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu.

Ostateczna lista rankingowa wniosków


WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 W dniu 10 listopada Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku dla województwa lubuskiego na 2018 rok zaplanowano dotację w kwocie 47.625.301 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 23.812.650,5.
Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 85 wniosków (62 wnioski w zakresie  dróg gminnych i 23 wnioski w zakresie dróg powiatowych). Na etapie oceny formalnej odrzucono 15 wniosków (w tym 14 wniosków gmin i 1 wniosek powiatu).

Do dnia 20 listopada br. wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków w zakresie oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).
Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustali i przedstawi Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu, minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 grudnia 2017 roku zatwierdzi Ostateczną listę rankingową wniosków.
Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, Wojewoda zatwierdza Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2018 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłosi Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1209, XII piętro,

Wstępna lista rankingowa wniosków

ZATWIERDZONA LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ ORAZ LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE

W dniu 27 października 2017 roku Wojewoda Lubuski zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".  Zgodnie z  harmonogramem Programu, do 3 listopada 2017 roku wnioskodawcy mają czas na zgłaszanie zastrzeżeń do list wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej (o dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie

ZASADY PUNKTOWANIA ZADAŃ

W dniu 15 września 2017 r. roku Wojewoda Lubuski zatwierdził "Zasady punktowania zadań w ramach kryteriów oceny wniosków nr 2, 3, 4, 5 i 6 - obowiązujące w edycji 2017/2018, będące załącznikiem do Regulaminu działania Komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dokument znajduje się w zakładce pliki do pobrania.

KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO

W związku z pojawieniem się na rynku szkoleń dot. programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (m.in. wypełniania i oceny wniosków) informuję, że osoby szkolące realizują własne założenia programu szkolenia, które nie gwarantują jednakowej oceny wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych województwach. Informacje przekazane w trakcie tych szkoleń nie mają charakteru wiążącego dla służb Wojewody i Komisji powołanej przez Wojewodę do oceny wniosków w ramach tego Programu oraz nie gwarantują uzyskania dofinansowania.

 

Punkt informacyjny

Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski (pokój 1209)

Osoba wyznaczona do udzielania informacji i wyjaśnień:

Bożena Jankowska
tel: +48 95 711 54 66

Redakcja strony: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15592

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych