Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstępna lista rankingowa wniosków

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 

W dniu dzisiejszym Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku województwo lubuskie otrzyma dotację w kwocie 34 636 582 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 17.318.291 zł.

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 65 wniosków (47 wniosków w zakresie  dróg gminnych i 18 wniosków w zakresie dróg powiatowych), z czego 63 wnioski spełniły wymogi formalne.

Od dnia 1 do 15 grudnia br. wnioskodawcy mogą wnieść zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków (jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję).

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).

Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 stycznia 2016 roku zatwierdza Ostateczną listę rankingową wniosków.

Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku, Wojewoda zatwierdza Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2016 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłasza Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 7115 466, pokój 1209, XII piętro,

Kategoria: Wstępna lista rankingowa 2015-2016 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
15-11-30 14:42
Ladowski Adam
267.98KB
format_pdf Wstępna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2194
15-11-30 14:42
Ladowski Adam
372.25KB

Redakcja strony: Wstępna lista rankingowa wnioskówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2516

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”