Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 

W dniu dzisiejszym Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku dla województwa lubuskiego na 2017 roku zaplanowano dotację w kwocie 43.295.728 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 21.647.864 zł.

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 61 wniosków (42 wnioski w zakresie  dróg gminnych i 19 wniosków w zakresie dróg powiatowych). Wszystkie złożone wnioski  spełniły wymogi formalne.

Od dnia 1 do 15 listopada br. wnioskodawcy mogą wnieść zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków.

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).

Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustali i przedstawi Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 grudnia 2016 roku zatwierdzi Ostateczną listę rankingową wniosków.

Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, Wojewoda zatwierdzi Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2017 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłasza Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1209, XII piętro,

 

Kategoria: Wstępna lista rankingowa 2016-2017 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-10-31 14:05
Ladowski Adam
268.04KB
format_pdf Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2017 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3457
16-10-31 14:05
Ladowski Adam
366.42KB

Redakcja strony: Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7937

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”