Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstępna lista rankingowa wniosków 2018

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 W dniu 13 listopada Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku dla województwa lubuskiego na 2018 rok zaplanowano dotację w kwocie 47.625.301 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 23.812.650,5 zł.

Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 64 wnioski (41 wniosków w zakresie  dróg gminnych i 23 wnioski w zakresie dróg powiatowych). Na etapie oceny formalnej odrzucono 10 wniosków (w tym 8 wniosków gmin i 2 wnioski powiatów, w tym 1 miasta na prawach powiatu).

Do dnia 20 listopada br. wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków w zakresie oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).

Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustali i przedstawi Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu, minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 grudnia 2018 roku zatwierdzi Ostateczną listę rankingową wniosków.

Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, Wojewoda zatwierdza Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2019 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłosi Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1419, XIV piętro,

Kategoria: Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-11-13 13:27
Dotka Maciej
145.07KB
format_pdf Wstępna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 637
18-11-13 13:27
Dotka Maciej
427.59KB

Redakcja strony: Wstępna lista rankingowa wniosków 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1175

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”