Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024).

           

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

            W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

 

1)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)      osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

        

 

Kategoria: Pomoc państwa w zakresie dożywiania [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Program na lata 2014 - 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1243
14-01-09 11:55
Chabowska Krystyna
853.2KB

Redakcja strony: Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6653

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”