Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Edycja 2019-2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Cel programu:

  • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

 

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 

  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 

  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

 

Adresatami Programu są gminy i powiaty, które w celu realizacji Programu zapewnią usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy/powiatu.

 

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192 ze zm.) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) w terminie do 22 października 2019 r. (data wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

 

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932

Kategoria: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 2020 [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (BIP).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-10-07 09:55
Kędzior Joanna
360.54KB
format_pdf Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 (BIP).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-10-07 09:58
Kędzior Joanna
5.4MB
format_blank Zał.1 -Wniosek gminy_powiatu na środki finansowe (BIP).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-10-07 09:59
Kędzior Joanna
11.55KB
Kategoria: Wyniki naboru Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista zaakceptowanych wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w roku 2019 w województwie lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-11-21 14:51
Kędzior Joanna
188.56KB
format_pdf Lista zaakceptowanych wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w roku 2020 w województwie lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
19-11-21 14:49
Kędzior Joanna
196.75KB

Redakcja strony: Edycja 2019-2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 748

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”