Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w trzech formach:

1)                  świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;

2)                  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3)                  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz całodobowego będą świadczone przez gminy we współpracy z powiatami,  natomiast specjalistyczne poradnictwo oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki będzie realizowane wyłącznie przez powiaty.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej – do 80% kosztów realizacji zadania, w formie pobytu dziennego, całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Sposób realizacji programu

Tryb naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/Powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu)

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowany obecnie termin naboru wniosków w ramach Programów resortowych pn.: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulega przedłużeniu do 22 kwietnia 2020, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

W dniu 27 kwietnia br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków do Programów:

1) "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 oraz

2) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku przez gminę/powiat wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, wniosek może zostać uznany za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 7 dni (decyduje data wpływu).

Uwzględniając powyższe terminy naboru wniosków w ramach Programów gmina/powiat składa wniosek – w terminie do 29 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 22 kwietnia 2020 r.

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Informacje dostępne są również na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,991,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-w-ramach-programow-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020-oraz-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Kategoria: Edycja 2020 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie o naborze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-18 10:07
Mach Monika
66.98KB
format_pdf Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-03-18 10:07
Mach Monika
814.06KB
format_blank Załącznik 1A_pobyt dzienny.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
20-03-18 10:08
Mach Monika
12.63KB
format_blank Załącznik 1B_pobyt całodobowy.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-03-18 10:09
Mach Monika
12.77KB
format_blank Załącznik 1C_specjalistyczne poradnictwo.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-03-18 10:09
Mach Monika
12.25KB
Kategoria: Edycja 2020 - wyniki Program "Opieka wytchnieniowa" [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Lista zaakceptowanych wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
20-05-28 12:27
Kędzior Joanna
197.72KB

Redakcja strony: Edycja 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 707

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”