Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 został opracowany we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Art. 10 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 ze zm.) w celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program został przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 

w celu:

 • zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w Polsce,
 • zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie,
 • zwiększenia dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości
  i dostępności świadczonych usług.

 Założenia Programu:

Profilaktyka i edukacja społeczna:

 • obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;

 Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 • obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych);

 Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:

 • obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc;

 Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania
  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Adresaci Programu:

Program skierowany jest do:

 1) ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;

2) osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

3) osób stosujących przemoc w rodzinie;

4) świadków przemocy w rodzinie;

5) służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Realizatorzy Programu:

Realizatorami Programu, są:

 •  organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Więcej informacji na temat Programu i innych działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się
na stronie internetowej:
http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/

 

Kategoria: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 837
14-12-05 09:12
Chabowska Krystyna
1.75MB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
12-10-04 09:51
Chabowska Krystyna
575.5KB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
13-02-06 11:29
Chabowska Krystyna
2.15MB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
14-12-05 09:26
Chabowska Krystyna
2.64MB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
16-12-09 15:09
Szerwiński Michał
3.65MB
format_pdf Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
16-12-09 15:08
Szerwiński Michał
5.17MB

Redakcja strony: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6215

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”