Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018

WOJEWODA OGŁASZA WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ WNIOSKÓW

 W dniu 10 listopada Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku dla województwa lubuskiego na 2018 rok zaplanowano dotację w kwocie 47.625.301 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 23.812.650,5.
Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 85 wniosków (62 wnioski w zakresie  dróg gminnych i 23 wnioski w zakresie dróg powiatowych). Na etapie oceny formalnej odrzucono 15 wniosków (w tym 14 wniosków gmin i 1 wniosek powiatu).

Do dnia 20 listopada br. wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do Wstępnej listy rankingowej wniosków w zakresie oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia należy składać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu. O dacie złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego (zastrzeżenia złożone po terminie nie będą uwzględniane).
Zastrzeżenia należy składać zgodnie z ustaloną Procedurą zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w województwie lubuskim (w załączeniu).
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustali i przedstawi Wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków, którą Wojewoda przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zgodnie z harmonogramem Programu, minister właściwy do spraw transportu do dnia 20 grudnia 2017 roku zatwierdzi Ostateczną listę rankingową wniosków.
Na tej podstawie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, Wojewoda zatwierdza Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2018 rok w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo i ogłosi Listę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1209, XII piętro,

Kategoria: wstępna lista rankingowa wniosków 2017-2018 [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Procedura zasad i trybu wnoszenia zastrzeżeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
17-11-13 14:55
Zając Katarzyna
260.26KB
format_pdf wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6631
17-11-13 14:54
Zając Katarzyna
2.08MB

Redakcja strony: Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”