Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstawą prawną do realizacji zadania państwa polegającego na zapewnieniu pomocy medycznej każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia  zdrowotnego jest ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 r. poz. 2195 ze zm.).

Organami  administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania tych zadań są: minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda. Ustawa nakłada na wojewodę obowiązek sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Zakres zagadnień szczegółowych, które musi obejmować „Plan”, uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2014 r., poz. 1902).

Zadaniem Wojewody jest planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa.

Procedury

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM

Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego

Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Redakcja strony: Państwowe Ratownictwo MedyczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7253

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”