Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących

 

  KARTA USŁUGI  

 

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.
Kogo dotyczy?

Podmiotów ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Co przygotować? Wypełniony wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego wraz z niezbędnymi załącznikami.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek zgodny ze wzorem, o którym mowa w art. 12e pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do którego dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 ustawy;
 2. oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, określonych w ustawie.
Wniosek zawiera:
 1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego;
 2. liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej;
 3. opis bazy dydaktycznej, w której podmiot zamierza prowadzić kurs doskonalący;
 4. plan realizacji programu kursu doskonalącego.
 5. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Do pobrania - wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek należy wypełnić czytelnie i własnoręcznie podpisać.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku, informacji udziela pracownik Oddziału Ratownictwa Medycznego i Zdarzeń Medycznych w Wydziale Zdrowia.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można wysłać:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

Co zrobi urząd?

Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku oraz załączonych dokumentów i przekazuje je do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w terminie 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jaki jest czas realizacji? 14 dni od złożenia wszystkich dokumentów określonych ustawą.
Informacje dodatkowe

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego dokonuje Dyrektor CMKP. Prowadzi również listę kursów doskonalących. Listy te zamieszcza się na stronie internetowej CMKP. Dyrektor CMKP wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

Więcej szczegółów na stronie CMKP: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/

Podstawa prawna
 • Zasady organizacji kursów doskonalących ratowników medycznych określają przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 ze zm.)

Redakcja strony: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalącychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 978

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”