Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego jest obowiązany zgłaszać wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce, w którym będzie realizowany kurs doskonalący, termin i miejsce prowadzenia danego kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 ze zm.) kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które:

 1. realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12a;
 2. zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodne ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6;
 3. zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6, niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego;
 4. posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia;
 5. prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju kształcenia;
 6. prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia 

oraz uzyskały wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Kursy doskonalące dla ratowników medycznych mogą organizować jedynie podmioty, które uzyskały wpis na listę  podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest ważny wyłącznie z numerem kursu, który przyznawany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz znajduje się na liście prowadzonej przez CMKP.

Redakcja strony: Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 506

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”