Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Organizacji i Kadr

1. Rejestr porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

2. Rejestr pełnomocnictw Wojewody Lubuskiego i Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

3. Rejestr upoważnień Wojewody Lubuskiego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

4. Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

5.

Rejestr upoważnień Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

6.

Archiwum zakładowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Archiwum posiada swój oddział w Delegaturze LUW w Zielonej Górze

Dostępny w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Korzystanie z zasobów archiwum przez osoby trzecie za zgodą Dyrektora Generalnego LUW.

osoba do kontaktu: Wieloosobowe stanowisko ds. Archiwum Zakładowego Urzędu

7.

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji i akt przekazanych do Archiwum Zakładowego

do użytku służbowego, dostępny w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

Osoba do kontaktu: Wieloosobowe stanowisko ds. Archiwum Zakładowego Urzędu

8.

Rejestr dla Ewidencji udostępniania akt i dokumentacji w Archiwum Zakładowym

do użytku słuzbowego, dostępny w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

Osoba do kontaktu: Wieloosobowe stanowisko ds. Archiwum Zakładowego Urzędu

9.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Michał Szerwiński, Aleksandra Fąfara

10.

Rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Michał Szerwiński, Aleksandra Fąfara

11.

Rejstr tłumaczy polskiego jezyka migowego, systemu języka migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Michał Szerwiński, Aleksandra Fąfara

12.

Ewidencja i zbiór zarządzeń Wojewody w sprawie zmian statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Wawrzyniak, Paulina Podolska

13.

Rejestr osób wyreklamowanych

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu: Daniela Milczarczyk

14.

Rejestr świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Rzyszkowska

15.

Rejestr sporządzanych ocen okresowych oraz pierwszych ocen okresowych w służbie cywilnej

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu: Agnieszka Mróz

Redakcja strony: Biuro Organizacji i KadrRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2301

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”