Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 ze zm.)

 

Cel ustawy

Regulacja stanu pranego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego tj. doprowadzenie do zgodności zapisów w istniejących już księgach wieczystych z zapisami w ewidencji gruntów i budynków, jak również założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, których prawo własności nie zostało ujawnione.

 

Informacje o księgach wieczystych

Ustawa z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz.1361 ze zm.)

 

Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w niej zawartych ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

 

Funkcją ksiąg wieczystych jest przede wszystkim ujawnianie praw rzeczowych na nieruchomościach. Obok prawa własności wpisuje się zatem do nich użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość, takie jak użytkowanie, służebności, hipoteka. W pewnych wypadkach mogą być także ujawnione w księgach wieczystych prawa osobiste i roszczenia.

 

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

• Dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,

• Dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,

• Dział III przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

• Dział IV przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

 

Instytucją ksiąg wieczystych rządzą następujące zasady:

1. zasada jawności – księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę,

2. zasada domniemania zgodności praw wpisanych w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

3. zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych - w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe,

4. zasada pierwszeństwa praw wpisanych - ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej, w tym także o założenie księgi wieczystej

 

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

 

 

 

Kategoria: Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Wniosek o wpis w kw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277593
12-10-15 11:20
Maciążek Konrad
132.5KB
format_doc Wniosek o założenie kw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1479
12-10-15 11:20
Maciążek Konrad
156KB

Redakcja strony: Ujawnianie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4506

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych           Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.