Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Spolki wodne

Informacja  dotycząca  podziału dotacji podmiotowej dla gminnych spółek wodnych w 2017 roku.                                                                                  

Niniejszym informuję, że na podstawie art. 164 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j Dz.U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) w związku z  ustawą budżetową na rok 2017 z dnia  16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z  2017 r. poz. 108) Wojewoda Lubuski  przystępuje do podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności  spółek wodnych, których podstawowym zadaniem  jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. W ustawie budżetowej na 2017 rok określona jest dotacja podmiotowa dla spółek wodnych działających na terenie województwa lubuskiego  w wysokości 50 tysięcy złotych. Ponadto z dotacji celowej MRiRW przewidziana  jest kwota na ten cel w wysokości 840 tys. złotych

 W związku z powyższym jednostki zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą w terminie do dnia 10 maja 2017 r., składać wnioski o jej przyznanie. Wnioski należy  przesłać na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa  i Rozwoju Wsi,  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8.

Jednocześnie informuję, że składany wniosek musi być potwierdzony przez właściwego miejscowo starostę, który w myśl art. 178 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo wodne, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

 Do wniosku proszę dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały walnego zgromadzenia delegatów  spółki wodnej dotyczącą planu pracy spółki  oraz jej budżetu na 2016 rok.

Jednocześnie informuję, że dotacje podobnie jak w latach ubiegłych, przyznawane będą komisyjnie według przyjętego kryterium a wysokość ich uzależniona będzie od długości rowów w obszarze działania spółki, wysokości składek członkowskich i ilości zebranych składek za dany rok. Dotacja przekazywana będzie na podstawie zawartej umowy pomiędzy spółką a Wojewodą na dofinansowanie określonego zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i zostanie przekazana spółce po dostarczeniu protokołu końcowego odbioru robót. 

Redakcja strony: Spolki wodneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 674

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”