Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Szacowanie strat

Informacja dotycząca powoływania Komisji do szacowania zakresu szkód i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

1.    Podstawa prawna

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.).Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2047, z późn. zm.).

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2019 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

2.    Powoływanie przez Wojewodę Lubuskiego Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej jest powoływana zarządzeniem Wojewody na wniosek właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w związku z określonym zdarzeniem.

 1. Wójt/burmistrz/prezydent miasta po zgłoszeniu przez producenta rolnego wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego weryfikuje, czyniekorzystne zjawisko atmosferyczne faktycznie wystąpiło w podanym przez producenta rolnego terminie powodując szkody i czy jest zdefiniowane w przepisach prawnych dotyczących szacowania szkód.
 2. W przypadku zgłoszenia szkód spowodowanych wystąpieniem suszy, należy zweryfikować wystąpienie suszy na danym terenie i w danej uprawie na podstawie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
 3. Wójt/burmistrz/prezydent miasta występując do Wojewody z wnioskiem o  powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego podaje propozycję składu Komisji. Należy przy tym pamiętać, że, gdy wniosek o szacowanie szkód złożyła także osoba proponowana do składu Komisji należy rozszerzyć skład Komisji, aby uniknąć szacowania szkód w swoim gospodarstwie przez członka Komisji.
 4. We wniosku o powołanie przez Wojewodę komisji do szacowania szkód należy podać konkretną datę (w przypadku zdarzeń jednorazowych takich jak: deszcz nawalny, huragan, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina) lub okres występowania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (dzień od do np. od 01.04.2019  do 20.04.2019). Niedopuszczalne jest podanie np. kwiecień-maj 2019 r.
 5. Komisje są powoływane przez Wojewodę Lubuskiego na czas szacowania szkód spowodowanych konkretnym, wymienionym we wniosku gminy niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Wzór wniosku o powołanie przez Wojewodę Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do pobraniaWniosek gminy o powołanie komisji.doc.

Do wniosku o powołanie Komisji należy dołączyć:

1)   informację lub ekspertyzę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzającą wystąpienie takich niekorzystnych zjawisk  atmosferycznych jak deszcz nawalnyi  huragan (w przypadku gdy gmina oczekuje na informację lub ekspertyzę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można przedłożyć jako załącznik kopię wniosku skierowanego do IMiGW, natomiast uzyskaną informację lub ekspertyzę przedłożyć niezwłocznie po jej otrzymaniu),

2)   w przypadku wystąpienia pioruna – potwierdzenie zdarzenia przez Policję lub Straż Pożarną, a w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem gospodarczym – potwierdzenie zdarzenia przez Powiatowego Inspektora Weterynarii.

3.    Szacowanie szkód

Wzory protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wytyczne dla Komisji zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne”.

4.    Postępowanie po oszacowaniu szkód

Po zakończeniu prac komisja przedkłada Wojewodzie następujące dokumenty:

1)      protokoły z szacowania szkód, w których szkody w produkcji rolnej są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej  lub szkody w środku trwałym są wyższe niż 3350 zł - w 2 egzemplarzach,

2)      protokoły z szacowania szkód, w których szkody w produkcji rolnej nie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, lub szkody w środku trwałym nie przekraczają 3350 zł - w 1 egzemplarzu,

3)      oświadczenia producentów rolnych o wielkości produkcji (w przypadku, gdy wielkość produkcji jest określana na podstawie danych rolnika),

4)      wykaz przesłanych protokołów,

5)      zestawienia szkód powstałych w gminie na skutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, osobno dla:

 • szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,
 • szkód nie większych niż 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,
 • dla protokołów częściowych,
 • szkód w środkach trwałych.

 

 

 

Kategoria: Szacowanie strat w rolnictwie 2019 rok [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Informacje dla komisji szacujących szkody.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
19-05-31 13:57
Markow Sławomir
28.15KB
format_doc oświadczenie o wielkość produkcji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
19-05-31 14:06
Markow Sławomir
69KB
format_doc Wniosek gminy o powołanie komisji.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
19-06-27 08:04
Markow Sławomir
49.5KB
format_blank wykaz przesłanych protokołów.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
19-05-31 14:02
Markow Sławomir
11.53KB
format_xls Zestawienie szkód powyżej 30 %_2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
19-08-13 08:51
Markow Sławomir
31.5KB
format_xls Zestawienie szkód_nie większych niż 30 %_2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-08-13 08:51
Markow Sławomir
31.5KB
format_xls Zestawienie szkód_protokoły częściowe_2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
19-08-13 08:52
Markow Sławomir
30KB
format_xls zestawienie szkód_w środkach trwałych_2019.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-05-31 14:04
Markow Sławomir
30.5KB

Redakcja strony: Szacowanie stratRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3401

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”