Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 •  w terminie od 1 lutego 2019 r. do ostatniego lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 
   
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku w 2020 roku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

 od 1- do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 od 1- do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 
 

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji na postepowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w następujących terminach :

 • do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
 • do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku;

 

Szersze informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja strony: Zwrot akcyzy za paliwa rolniczeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5665

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”