• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie/Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod

Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod

Powoływanie przez Wojewodę Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym oraz potwierdzenie wystąpienia szkody przez Wojewodę

Co chcę załatwić?

Powołanie Komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz uzyskanie potwierdzenia Wojewody o wystąpieniu szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub szkody w środku trwałym powyżej 3350 zł, spowodowanych ww. niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Kogo dotyczy?

Gminy na terenie, której wystąpiło jedno z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich, jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina i do którego napływają wnioski od poszkodowanych rolników o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Co przygotować ?

Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do Wojewody w sprawie powołania Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek wystąpienia na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Według wzoru wniosku-Wniosek gminy o powołanie komisji.doc

Kiedy złożyć dokumenty?

Po uznaniu zasadności wniosków producentów rolnych o dokonanie oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wójt (burmistrz, prezydent miasta)   niezwłocznie występuje do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy dostarczyć na adres:
w postaci papierowej:
bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8,
parter pokój nr 32
 lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki,  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Informacje odnośnie prowadzonych spraw można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:   95 78 51 743, 95 78 51 740

Co zrobi urząd?

Wojewoda zweryfikuje wniosek gminy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, uzgodni/zatwierdzi skład proponowanej komisji i wyda zarządzenie w sprawie powołania komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferycznej. W przypadku wystąpienia szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym Wojewoda potwierdzi ten fakt na przedłożonych przez Komisje protokołach.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie po złożeniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów.

Usługa ta nie wymaga odwoływania się.

Informacje dodatkowe

Wzory protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wytyczne dla Komisji zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc”.

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r.  poz.187, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017 r. poz. 2047, z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.. UE  L 193 z dnia
    1 lipca  2014 r.).
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.  UE  L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. )

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-02-27 09:57
Aktualizacja publikacji
Markow Sławomir 2021-02-26 09:29
Wytworzenie publikacji
Młynarczyk Małgorzata 2021-02-26 09:29
Zatwierdzenie
Grzegorz Dłubek 2021-02-26 09:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry