Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod

 

  KARTA USŁUGI  
Powoływanie przez Wojewodę Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym oraz potwierdzenie wystąpienia szkody przez Wojewodę
Co chcę załatwić?

Powołanie Komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz uzyskanie potwierdzenia Wojewody o wystąpieniu szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub szkody w środku trwałym powyżej 3350 zł, spowodowanych ww. niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Kogo dotyczy?

Gminy na terenie, której wystąpiło jedno z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich, jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina i do którego napływają wnioski od poszkodowanych rolników o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Co przygotować?

Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do Wojewody w sprawie powołania Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek wystąpienia na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Według wzoru wniosku-Wniosek gminy o powołanie komisji.doc
Jak wypełnić dokumenty?  Czytelnie, wszystkie pozycje.
Ile muszę zapłacić? Zwolnienie z opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Po uznaniu zasadności wniosków producentów rolnych o dokonanie oszacowania szkód powstałych w wyniku wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wójt (burmistrz, prezydent miasta)   niezwłocznie występuje do Wojewody o powołanie komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy dostarczyć na adres:

 • w postaci papierowej:

- bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, parter pokój nr 32

   lub

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki,  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Informacje odnośnie prowadzonych spraw można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:   95 78 51 743, 95 78 51 740

Co zrobi urząd?

Wojewoda zweryfikuje wniosek gminy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, uzgodni/zatwierdzi skład proponowanej komisji i wyda zarządzenie w sprawie powołania komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferycznej. W przypadku wystąpienia szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym Wojewoda potwierdzi ten fakt na przedłożonych przez Komisje protokołach.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie po złożeniu przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak się odwołać? Usługa ta nie wymaga odwoływania się.
Informacje dodatkowe

 

Wzory protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wytyczne dla Komisji zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc”.


 

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r.  poz.187, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017 r. poz. 2047, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.. UE  L 193 z dnia
  1 lipca  2014 r.).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.  UE  L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. )

 

Redakcja strony: Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkodRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 12078

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”