Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja Klubu Integracji Społecznej

 

  KARTA USŁUGI  

 

Rejestracja Klubu Integracji Społecznej

Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej
Kogo dotyczy? Gminy, organizacji pozarządowej oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020, poz. 176), prowadzących reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1 ww. ustawy.
Co przygotować?

Przygotuj:

formularz zgłoszenia do rejestru Klubów Integracji (wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej (Dz. U. 2012r., poz. 513), który powinien zawierać:

- Dane podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej, t.j.:

 • pełną nazwę
 • dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
 • w przypadku organizacji pozarządowej – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

- Dane Klubu Integracji Społecznej, tj.:

 •  pełną nazwę
 •  miejscowość i adres
 • datę utworzenia
 • datę rozpoczęcia działalności
 • imię i nazwisko osoby kierującej klubem integracji społecznej
 • dane kontaktowe klubu integracji społecznej

Ponadto przygotuj kopię aktu o utworzeniu klubu integracji społecznej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz złożyć wypełniony wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS zawierający wskazane powyżej informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS
Jak wypełnić dokumenty? Uzupełnij wniosek według wzoru.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenia o wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej możesz dokonać na odpowiednim formularzu  jeżeli spełniasz kryteria art. 18 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020, poz. 176).

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – pokój 32, parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128
Co zrobi urząd? Wojewoda dokona wpisu w rejestrze na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020, poz. 176)
Jaki jest czas realizacji? Sprawę załatwimy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

Podmiot wnioskujący o wpis do rejestru KIS zobowiązany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej lub dokonania zgłoszenia, o zaprzestaniu prowadzenia KIS wojewoda wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.

Klub integracji społecznej przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i społecznej.
Podstawa prawna
 • Art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020, poz. 176)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej ( Dz. U. 2012r., poz. 513)
Kategoria: Rejestracja Klubu Integracji Społecznej [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr Klubów Integracji Społecznej w woj. lubuskim na dzień 28.07.2020r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-07-28 11:13
Mroczkowska Beata
183.82KB
format_doc Wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1072
14-07-02 15:15
Szerwiński Michał
33KB

Redakcja strony: Rejestracja Klubu Integracji SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3922

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”