Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

  KARTA USŁUGI  
Rozparzenie odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez starostów
Co chcę załatwić? Odwołać się od decyzji Starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
Kogo dotyczy?
 • osób bezrobotnych,
 • osób poszukujących pracy.
Co przygotować? Przygotuj odwołanie od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, z którą się nie zgadzasz.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Odwołanie od decyzji starosty.
Jak wypełnić dokumenty? Odwołanie sporządzasz na piśmie indywidualnie podają przyczyny swojego niezadowolenia z otrzymanej decyzji. Nie zapomnij o podpisaniu odwołania.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie i rozpatrzenie odwołania nic nie płacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Odwołanie wnosisz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.
Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie wnosisz do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Siedziba Wojewody Lubuskiego:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Co zrobi urząd?

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.
Przeanalizujemy odwołanie oraz akta sprawy i wydamy decyzję, w której:

 1. utrzymamy w mocy zaskarżoną decyzję albo,
 2. uchylimy zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie organ orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo,
 3. umarzymy postępowanie odwoławcze.
Jaki jest czas realizacji? W postępowaniu odwoławczym sprawę załatwimy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Jak się odwołać? Od decyzji Wojewody służy prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Art.10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn.zm.)

Redakcja strony: Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobociaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7178

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”