Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

 

  KARTA USŁUGI  
Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej
Co chcę załatwić? Uzyskać status Centrum Integracji Społecznej
Kogo dotyczy?

Instytucji tworzących tj.

 1. jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
 2. organizacji pozarządowej.
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej który powinien zawierać:
  • pełną nazwę i adres wnioskodawcy – instytucji tworzącej (jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej),
  • informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności,
  • przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi,
  • planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej,
  • program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej,
  • przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje,
  • planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy,
  • dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum,
  • dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji,
  • dane o rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów reintegracji zawodowej i społecznej,
  • dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum,
  • dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
  • projekt regulaminu Centrum,
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonowć Centrum,
  • opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat,
  • akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto przygotuj:

 • zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
 • decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • dokument potwierdzający wpis, rejestrację jednostki (np.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Rejestru Sądowego).
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Musisz złożyć wniosek o nadanie statusu CIS zawierający powyżej wskazane informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie decyzji nadającej status Centrum Integracji Społecznej nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć w  dowolnym terminie, po skompletowaniu wszystkich dokumentów.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32, parter
Co zrobi urząd? Rozpatrzymy wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej i wydamy decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej.
Jaki jest czas realizacji? Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Jak się odwołać? Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Status Centrum Intergacji Społecznej nadaje się na okres 5 lat.

rejestr Centrów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf

Podstawa prawna Art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (Dz. U. 2020, poz. 176)
Kategoria: Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rejestr Centrów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-11-27 10:38
Mroczkowska Beata
192.76KB

Redakcja strony: Przyznanie statusu Centrum Integracji SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3807

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”