Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

  KARTA USŁUGI  
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
Co chcę załatwić? Uzyskać status zakładu pracy chronionej
Kogo dotyczy? Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umowysłowo zaliczonych do znaczengo albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wniosek adresowany do Wojewody Lubuskiego powinien zawierać:
  • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem adresów wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez podmiot),
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń, stopień niepełnosprawności, zmianowość pracy osób niepełnosprawnych), w rozbiciu na poszczególne miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
  • tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych-za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tabele w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, powinny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną-z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych) - opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych, w przypadku nie zatrudnienia w danej placówce osób niepełnosprawnych stosowne oświadczenie;
 • Ponadto przygotuj:
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a odnośnie spółek prawa handlowego - postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego wraz z aktualnym odpisem;
  • Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy-Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…) (powyższe stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy, na wniosek pracodawcy; w w/w decyzji powinny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez podmiot)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki - umowa spółki;
  • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
  • Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Musisz złożyć wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej zawierający powyżej wskazane informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek sporządzasz na piśmie indywidualnie
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej musisz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć jeśli skompletowałeś wszystkie wymagane dokumenty
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32, parter
Co zrobi urząd? Rozpatrzymy wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej i wydamy decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania statusu zakładu pracy chronionej
Jaki jest czas realizacji? Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Jak się odwołać?

Przysługuje Ci prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Informacje dodatkowe Wykaz zakładów pracy chronionej w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego.pdf
Podstawa prawna art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Redakcja strony: Przyznanie statusu zakładu pracy chronionejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6357

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”