Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Przedłużenie pobytu bezwizowego

 

  KARTA USŁUGI  

 

Przedłużenie pobytu bezwizowego
Co chcę załatwić? Przedłużyć okres pobytu na podstawie ruchu bezwizowego.
Kogo dotyczy?

Wniosek składa cudzoziemiec przebywający na podstawie ruchu bezwizowego.

 

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego. (Obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem)

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

  1. Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie.

Uwaga: Brak we wniosku któregokolwiek z ww. elementów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

  1. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski – kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu)

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?  Wniosek o przedłużenie ruchu bezwizowego.
Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, w języku polskim, podając imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania i uzasadnienie.
Ile muszę zapłacić? Przedłużenie jest bezpłatne.
Kiedy złożyć dokumenty?

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego, i uzasadnia ten wniosek.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 13, Gorzów Wielkopolski (hala banku, okienko nr 2 lub 3).

 

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

9:00 –  17:00

Wtorek

9:00 –  15:00

Środa 

9:00 –  15:00

Czwartek

9:00 –  15:00

Piątek 

9:00 –  15:00

Co zrobi urząd?

Przedłuży okres pobytu na podstawie ruchu bezwizowego lub wyda decyzję o odmowie przedłużenia.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie, do jednego miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Uwaga: Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji.

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r. poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi.

Redakcja strony: Przedłużenie pobytu bezwizowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3146

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”