• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

  KARTA USŁUGI  
Wydanie  karty pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Co chcę załatwić?

Uzyskać kartę pobytu dla członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Kogo dotyczy?

Wniosek o wydanie karty pobytowej składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i nie posiadasz karty pobytu członka rodziny obywatela UE,  ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy i krócej niż 5 lat.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. 

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Członek rodziny obywatela ZK oznacza następujące osoby, bez względu na obywatelstwo:

 • współmałżonka
 • partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;
 • bezpośrednich zstępnych (dzieci), którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka lub partnera
 • bezpośrednich wstępnych (rodziców) pozostających na utrzymaniu oraz tych współmałżonka lub partnera
 • osoby inne niż te zdefiniowane powyżej, których obecność jest konieczna dla obywateli Zjednoczonego Królestwa do tego, by ci obywatele Zjednoczonego Królestwa nie zostali pozbawieni prawa pobytu przyznanego im na podstawie Umowy Wystąpienia (ta kategoria dotyczy prawa pobytu bezpośredniego wstępnego małoletniego obywatela UE, sprawującego faktyczną opiekę nad tym małoletnim obywatelem UE i na którego utrzymaniu ten małoletni obywatel UE pozostaje).

Członkowie rodzin obywatela ZK są beneficjentami Umowy Wystąpienia, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

 • zamieszkiwali w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu tu mieszkają;
 • byli bezpośrednio spokrewnieni z w/w obywatelami ZK i zamieszkiwali poza Polską przed zakończeniem okresu przejściowego, jeżeli spełniają powyższe warunki w chwili ubiegania się o pobyt na podstawie Umowy Wystąpienia w celu dołączenia do w/w obywateli ZK;
 •  

Co przygotować?

W przypadku wydania karty pobytu:

 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
 • 4 fotografie,
 • małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka.
 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydane obywatelowi ZK, z którym  przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela ZK

(Wniosek o wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej )

 

Jak wypełnić dokumenty?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem. Wypełniaj wniosek skrupulatnie i powoli - pytania we wniosku są przetłumaczone na trzy języki, w przypadku wątpliwości zasięgnij pomocy tłumacza.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim. Jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki
 • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe - napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku
 • nie ukrywać informacji, wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną- zatem jeżeli byłeś karany zaznacz właściwe pole
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim
 • podać dane kontaktowe, tj. numer telefonu lub/i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela ZK należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela ZK od dnia 01.01.2021r.

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8 

WAŻNE - wniosek musisz złożyć osobiście i odebrać osobiście dokument! Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. 

Złożenie wniosku wymaga rezerwacji wizyty 

Co zrobi urząd?

W chwili złożenia wniosku otrzymasz zaświadczenie proceduralne na czas trwania postepowania ważne przez rok.

Następnie wydamy kartę pobytową. Odbioru karty dokonujesz w urzędzie osobiście z ważnym dokumentem tożsamości.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty kartę pobytową wydamy niezwłocznie. Do czasu wydania dokumentu posługujesz się zaświadczeniem proceduralnym uzyskanym w chwili złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: PL  oraz EN  

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) wraz z aktami wykonawczymi.: -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kubasik Joanna 2021-01-05 10:59
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:07
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:06
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 14:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry