• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Brexit/Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, (..)/Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela (..)

Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

  KARTA USŁUGI  
Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
Co chcę załatwić? Uzyskać  kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Kogo dotyczy?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składasz, jeżeli jesteś członkiem rodziny obywatela ZK i nie posiadasz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,  ale przebywałeś w Polsce do 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa nieprzerwanie przez 5 lat lub dłużej.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. 

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Co przygotować?

Przygotuj:

   • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu)
   • 4 fotografie,
   • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   • dokumenty stwierdzające przyczyny  przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.

  

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli odbywasz służbę albo Twój wyjazd  związany jest z wyjątkową sytuacją osobistą np. ciąża, poród, choroba lub innymi ważnymi okolicznościami związanymi z wyjazdem służbowym, studiami lub szkoleniem zawodowym, które łącznie nie przekroczyły 12 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 6 miesięcy pobytów za granicą. 

Składając wniosek miej przy sobie oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie składanych dokumentów. Dokumenty w języku obcym przynieś wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. 

 

 • jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki
 • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe - napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku
 • nie ukrywać informacji, wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną- zatem jeżeli byłeś karany zaznacz właściwe pole
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim
 • podać dane kontaktowe, tj. numer telefonu lub/i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą
Ile muszę zapłacić? Nic. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć niezwłocznie po dniu 01.01.2021 r. 

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8 

WAŻNE - wniosek musisz złożyć osobiście i odebrać osobiście dokument! Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. 

Złożenie wniosku wymaga rezerwacji wizyty 

Co zrobi urząd?

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez okres jednego roku. Po zakończeniu postępowania urząd wyda Zaświadczenie o zarejestrowaniu Twojego pobytu w Polsce. 

Po uzyskaniu informacji o wydaniu zaświadczenia dokonujesz rezerwacji do jego odbioru rezerwacja wizyt.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Jaki jest czas realizacji? Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydamy niezwłocznie. Do czasu wydania dokumentu posługujesz się zaświadczeniem proceduralnym uzyskanym w chwili złożenia wniosku.
Jak się odwołać? W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: PL  oraz EN  

 

Podstawa prawna
 1.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) wraz z aktami wykonawczymi.: -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kubasik Joanna 2021-01-05 11:37
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:09
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:09
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 14:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry