• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Brexit/Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, (..)/Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa (..)

Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

  KARTA USŁUGI  
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
Co chcę załatwić? Uzyskać  zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Kogo dotyczy?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej/beneficjentem Umowy Wystąpienia i nie posiadasz zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce uzyskanego do końca 2020 r.  ale przebywałeś w Polsce przed 31.12.2020r. i kontynuujesz swój pobyt.

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. 

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

 

Co przygotować?

Przygotuj:

 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • fotografie
 • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane) o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r. ze wskazaniem nieobecności przekraczających 6 miesięcy w ciągu 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku lub inny dowód potwierdzający, że zamieszkiwałeś w Polsce w dniu 31 grudnia 2020r. lub wcześniej (np. potwierdzenie zameldowania, umowa o pracę, umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, umowa o usługi internetowe, telefoniczne, dowody potwierdzające niedawny wjazd do Polski jak bilety itp.).

Lista dokumentów, które mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez obywateli ZK, przez okres przekraczający 3 miesiące:

Pracownicy lub osoby pracujące na własny rachunek:

 • umowa o pracę, zaświadczenie o wykonywaniu pracy, pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Zjednoczonego Królestwa wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy (dotyczy planowanego podjęcia pracy), pisemne oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Zjednoczonego Królestwa jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Osoby nieaktywne zawodowo:

 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (jako środki wystarczające uważa się środki finansowe w wysokości przekraczającej progi pomocy społecznej, tj. przekraczającej 701 zł netto miesięcznie, a dla osoby w rodzinie - w wysokości wyższej niż 528 zł netto miesięcznie).
 • dokument dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego

Studenci lub osoby odbywające szkolenie zawodowe:

 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów lub zaświadczenie jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o przyjęciu na takie szkolenie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
 • dokument dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego

Małżonkowie obywateli polskich:

 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

Członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy posiadają obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa:

 •  zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, wydane obywatelowi Zjednoczonego Królestwa, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:

a)  małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

b) bezpośredni zstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka,

c) bezpośredni wstępni - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka.

d) bezpośredni wstępni małoletniego obywatela Zjednoczonego Królestwa - dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Zjednoczonego Królestwa oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Zjednoczonego Królestwa na jego utrzymaniu.

Prawa przysługujące członkom rodziny pozostającym na utrzymaniu obywateli Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego, zostają zachowane nawet wówczas, gdy osoby te przestają być osobami pozostającymi na utrzymaniu.

  

Składając wniosek miej przy sobie oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie składanych dokumentów. Dokumenty w języku obcym przynieś wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku pobytu do 3 miesięcy przed dniem 31 grudnia 2020r. złóż dowód potwierdzający datę ostatniego wjazdu do Polski (dotyczy także osób przebywających wcześniej na terytorium Polski) np. podpisane oświadczenie lub bilet podróży. Możliwe jest także przedstawienie innych dowodów zachowania prawa pobytu lub posiadania tego prawa w szczególnych przypadkach. 
 
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. 

 

 • jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki
 • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe - napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku
 • nie ukrywać informacji, wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną- zatem jeżeli byłeś karany zaznacz właściwe pole
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim
 • podać dane kontaktowe, tj numer telefonu lub/i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą
Ile muszę zapłacić? Nic. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć niezwłocznie po dniu 01.01.2021 r. 

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8 

WAŻNE - wniosek musisz złożyć osobiście i odebrać osobiście dokument! Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. 

Złożenie wniosku wymaga rezerwacji wizyty 

Co zrobi urząd?

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez okres jednego roku. Po zakończeniu postępowania urząd wyda Zaświadczenie o zarejestrowaniu Twojego pobytu w Polsce. 

Po uzyskaniu informacji o wydaniu zaświadczenia dokonujesz rezerwacji do jego odbioru rezerwacja wizyt.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Jaki jest czas realizacji? Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydamy niezwłocznie. Do czasu wydania dokumentu posługujesz się zaświadczeniem proceduralnym uzyskanym w chwili złożenia wniosku.
Jak się odwołać? W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: PL  oraz EN  

 

Podstawa prawna
 1.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) wraz z aktami wykonawczymi.: -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kubasik Joanna 2021-01-05 10:40
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:06
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:06
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 14:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry