• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Klauzule informacyjne/Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji

Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH)

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorami są:
  1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 -      sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych oraz odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną w MSWiA,

   W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i wojewódzkiej ewidencji paszportowej administratorem jest Wojewoda Lubuski mający siedzibę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.
 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  • Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.
  • Z administratorem - Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  • Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  • Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  • Z administratorem - Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby LUW.
  • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego, rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia, zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym, upływu terminu ważności, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu, rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz o jej wycofaniu bądź o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych.
 5. ODBIORCY DANYCH
  W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

  Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom, które - w zakresie realizacji zadań ustawowych - są uprawnione do korzystania z tych danych (m.in. służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym podmiotom nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
 6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  Pani/Pana dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, które przechowuje się w centralnej ewidencji i w ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacji poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).
 8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane są przez następujące organy - wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego, ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów, oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szoppe Ewa 2018-05-25 09:49
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:08
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:17
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 12:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry