Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH)

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

    Administratorami są:

1) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – 
     sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych oraz
     odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną w MSWiA,

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i wojewódzkiej ewidencji paszportowej administratorem jest Wojewoda Lubuski mający siedzibę w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod[at]mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.

Z administratorem – Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod[at]mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby LUW.

 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego, rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia, zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym, upływu terminu ważności, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu, rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz o jej wycofaniu bądź o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych.

5. ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane
i przekazywane podmiotom, które – w zakresie realizacji zadań ustawowych – są uprawnione do korzystania z tych danych (m.in. służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym podmiotom nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych
i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, które przechowuje się
w centralnej ewidencji i w ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacji poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane są przez następujące organy - wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych
i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego, ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów, oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.

 

Redakcja strony: Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i MigracjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1607

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”