Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

1.      Administratorami pozyskiwanych danych osobowych są:

 • Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5,
 • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27,
 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16,
  00-564 Warszawa- dane będą przetwarzane w wersji elektronicznej w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, adres siedziby: ul. Wiejska 10,
  00-902 Warszawa, kontakt mailowy: listy[at]prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22)
  695-29-00.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez wojewodę administratorem jest Wojewoda Lubuski.

2.      Dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pod adresem email lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wojewodą Lubuskim można się skontaktować pod adresem: lub pisemnie na adres siedziby LUW.

Z administratorem – Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców można skontaktować się pisemnie: Warszawa (02-699), ul. Taborowa 33 lub adres
e-mail:  Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 601 14 01.

Z inspektorem ochrony danych w Kancelarii Prezydenta RP można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:

-        wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego,

-        wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego,

-        zmianą obywatelstwa,

-        poświadczeniem obywatelstwa polskiego,

-        usunięcia  niezgodności w danych dotyczących obywatelstwa w rejestrze PESEL

4.      Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o obywatelstwie polskim podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane doty

6.      Okres przechowywania danych.

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

Dane w Krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – nie podlegają usunięciu.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). 

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

8.      Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.      Źródło pochodzenia danych.

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Pani / Pana dane do Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. wprowadzane są przez następujące organy:

 • wojewoda, konsul RP lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie informacji niezbędnych do rejestracji wniosku o nabycie obywatelstwa polskiego.

10.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji wniosku prowadzenia wskazanych w pkt 3 spraw w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim  w Gorzowie Wlkp.

Redakcja strony: Klauzula informacyjna Oddział Spraw ObywatelskichRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2912

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”