Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę

Klauzula Informacyjna – zezwolenia na pracę

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 Administrator danych osobowych

Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres siedziby LUW, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane
w celu wydania zezwolenia na pracę, jego przedłużenia bądź uchylenia, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu,
w tym wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217).  

 Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 88a ust. 1aa ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) i stanowi warunek załatwienia sprawy.

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Twojej sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu

Redakcja strony: Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracęRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2018

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”