Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązki pracodawcy

O czym powinien pamiętać pracodawca po uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca.

 • Cudzoziemcowi można powierzyć pracę tylko i wyłącznie na warunkach wskazanych w zezwoleniu i tylko u pracodawcy, dla którego zezwolenie zostało wydane.
 • Pracodawca otrzymuje zezwolenie na pracę w 2 egzemplarzach – 1 z nich należy przekazać cudzoziemcowi.
 • Z cudzoziemcem umowa jest zawierana w formie pisemnej niezależnie od jej rodzaju, a umowa powinna być cudzoziemcowi przetłumaczona.
 • W umowie, na podstawie której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę należy uwzględnić warunki wskazane w zezwoleniu – uwaga, praca na gorszych warunkach w świetle obowiązujących przepisów uważana jest za nielegalną.
 • W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy cudzoziemiec jest zgłaszany do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • W każdym miesiącu są odprowadzane składki do ZUS w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu.
 • Pracodawcę obowiązują przepisy Kodeksu Pracy.
 • Cudzoziemiec podejmujący pracę powinien posiadać ważny dokument podróży oraz dokument uprawniający go do pobytu w Polsce (wiza/ruch bezwizowy/karta pobytu przy czym tytuł pobytowy winien być powiązany z prawem do wykonywania pracy) – dane należy zweryfikować i przechowywać w aktach pracownika.
 • Pracodawca informuje cudzoziemca na temat postępowań administracyjnych związanych z zezwoleniem na pracę.

Ponadto pracodawca w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. Cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę – może to trwać łącznie do 30 dni w roku kalendarzowym;
 2. Nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. Nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 4. Zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy – dotyczy zezwoleń typu C, D i E;
 5. Cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 6. Cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 7. Cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Realizując obowiązek informacyjny skorzystaj z poniższych wzorów pism - zawarte są w nich wszystkie niezbędne dane, które ułatwią skuteczną wymianę informacji.

Informacja pracodawcy - niepodjęcie pracy.docx

Informacja pracodawcy - praca na innym stanowisku.docx

Informacja pracodawcy - przerwanie pracy.docx

Informacja pracodawcy - zakończenie pracy.docx

Informacja pracodawcy - zmiana danych pracodawcy.docx

Redakcja strony: Obowiązki pracodawcyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3587

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”