Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Jakimi aktami prawnymi jest uregulowane postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na pracę.

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 j.t. ze zm.)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U.2015.588 ze zm.)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017.2345)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U.2015.97 j.t. ze zm.)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2017.2350)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2017.2349)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U.2017.2348)

 • Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim.

 

Link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2018/960/

 

 

Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1881

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”