Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca

Typ A – gdy cudzoziemca zatrudni podmiot, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład bądź inna forma działalności znajduje się na terytorium RP.

Pracodawcą może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, osoba fizyczna, stowarzyszenie bądź inny podmiot mający swoją zorganizowaną działalność.
Wniosek kieruje się do Wojewody wg miejsca siedziby osoby prawnej lub miejsca zamieszkania pracodawcy.


 
Typ B – gdy cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 
Wniosek kieruje się do Wojewody wg miejsca siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy.


 
Typ C – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo do podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym
 
Wniosek kieruje się do Wojewody wg siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.
 


Typ D – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, który nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy działalności w Polsce i jest delegowany w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym tj. usługi eksportowej.
 
Wniosek kieruje się do Wojewody wg siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP.
 


Typ E – gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C i D.
 
Wniosek kieruje się do Wojewody wg głównego miejsca wykonywania pracy na terytorium RP.


 
Przedłużenie zezwolenia na pracę – składane nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed końcem ważności posiadanego zezwolenia na pracę.

Redakcja strony: Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemcaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3033

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”