Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Szymczak

piętro II, pokój 214
tel.: +48 95 78 51 946


W Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych znajduje się Kancelaria Tajna

Kierownik Kancelarii

Aneta Andruszko

piętro II, pokój 214
tel.: +48 95 78 51 945


Zakres działań Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 6. opracowywanie instrukcji określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”;
 7. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinfor-matycznych do przetwarzania informacji niejawnych;
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jed-nostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 11. przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 12. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających; udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 13. prowadzenie Kancelarii Tajnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 14. przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym:
 • a) Wicewojewody Lubuskiego,
 • b) Dyrektora Generalnego Urzędu,
 • c) osób zajmujących stanowiska dyrektorów wydziałów i ich zastępców, głównego księgowego oraz osób na stanowiskach równorzędnych pod względem płacowym,
 • d) urzędników służby cywilnej,
 • e) kierowników jednostek administracji zespolonej;
 1. Przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach o stanie majątkowym;
 2. przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie i przechowywanie oświadczeń  majątkowych składanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa, przewodniczących: rad gmin, powiatów, sejmiku woje-wództwa;
 3. Przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach majątkowych;
 4. Prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Wojewody określonych ustawą
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie oświadczeń lustracyjnych oraz ich przekazywanie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Redakcja strony: Zespół do Spraw Ochrony Informacji NiejawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”