Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Wicewojewody

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, tekst jednolity) wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody.
Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych przez wicewojewodę.
Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

Wicewojewoda upoważniony jest do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania wydziałów wymienionych w ust. 1, za wyjątkiem decyzji i spraw zastrzeżonych do aprobaty Wojewody, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wicewojewoda bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizacje zadań przez:

 1. Wydział Zdrowia,
 2. Wydział Polityki Społecznej,
 3. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 1. Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
 2. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 3. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 5. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 6. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W ramach sprawowanego nadzoru Wicewojewoda:
1) koordynuje działalność jednostek rządowej administracji zespolonej wyszczególnionych w ust. 1;
2) zapewnia warunki ich skutecznego działania;
3) ponosi odpowiedzialność za rezultaty ich działania przed Wojewodą;
4) upoważniony jest do załatwiana spraw zgłaszanych przez kierowników tych jednostek za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do aprobaty Wojewody, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja strony: Kompetencje WicewojewodyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4751

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”