Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Wojewody

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Lubuskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 • organu administracji rządowej w województwie;
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zadania wojewody:

 I. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów na obszarze województwa, w szczególności odpowiada za:

 1. dostosowywanie do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz
  w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach - koordynowanie
  i kontrolowanie wykonania wynikających stąd zadań;
 2. zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej
  i samorządowej działających na obszarze województwa i kierowanie ich działalnością
  w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków na zasadach określonych
  w odrębnych ustawach;
 3. dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie
  i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 4. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw;
 5. przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. reprezentowanie Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
 7. współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 8. sprawowanie nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa oraz ich związków w zakresie i na zasadach określonych ustawami;
 9. wykonywanie kontroli realizacji przez organy rządowej administracji zespolonej
  w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych
  i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
 10. wykonywanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach kontroli sposobu realizacji przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, wydanych na podstawie upoważnień
  w nich zawartych;
 11. wykonywanie kontroli realizacji przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
 12. realizację zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przekazanych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim;
 13. kierowanie pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich, a także koordynowanie i kontrolowanie ich działalności oraz zapewnianie warunków do ich skutecznego działania;
 14. zapewnienie właściwej koordynacji ratownictwa medycznego na terenie województwa;
 15. reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz stosowaniem przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 17. wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego.

II.  Bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań przez:

 • Biuro Wojewody,
 • Wydział Nadzoru i Kontroli,
 • Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji,
 • Wydział Infrastruktury,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydział Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Zespół Doradców Wojewody,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 III. Nadzoruje realizację zadań przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

 IV. W ramach wykonywania funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 2. Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Lubuskiego Kuratora Oświaty;
 4. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 5. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 6. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
 7. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

V. W Urzędzie działa podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody  Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Redakcja strony: Kompetencje WojewodyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5066

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY           WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STAROSTY SŁUBICKIEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY           WYKAZ STAROSTY GORZOWSKIEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY