Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych (2018-10-19)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, dofinansuje oferty organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z województwa lubuskiego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. – ograniczanie uzależnień behawioralnych.

Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015 (2018-10-11)

Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 10 października 2018 r. znak: GN-I.7582.174.2017.MStef w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015

Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2018-09-28)

OGŁOSZENIE do samorządów zawodowych adwokatury oraz radców prawnych działających na terenie województwa lubuskiego w sprawie naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-08-31)

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (2018-08-27)

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej Ustawą, ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy, które działają na terenie województwa.

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r. (2018-06-15)

Wojewoda Lubuski, zaakceptował wyniki otwartego konkursu ofert, na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-05-18)

Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty uprawnione do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych (2018-05-07)

Organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione, zapraszamy do konsultacji ewentualnych projektów, w związku konkursem ofert, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r. (2018-04-23)

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy (2018-01-19)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy, polegającej na rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydawanie orzeczeń w II instancji podczas posiedzeń składów orzekających.
Drukuj Liczba odwiedzin: 260799

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych