Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia naboru na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (2017-06-09)

W związku z trwającym naborem, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 oraz ust 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz.186 ze zm.), w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 r. I kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp. Wojewoda Lubuski przedłuża termin zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp. kolejnej kadencji na lata 2018-2023.

Samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury, radców prawnych, mające siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta na terenie województwa lubuskiego proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. 

W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi 16 członków, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych, w tym:

 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Spośród członków wojewódzkiej komisji:

 • 14 członków powołuje wojewoda, przy czym: 
  • 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
  • 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
  • 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta;
 • po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Kadencja Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wynosi 6 lat.

Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

 1. prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 2. prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej    
 3. wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu Karnego.

Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych proszone są o złożenie zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o: braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
 • życiorysem (curriculum vitae) kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz  dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu medycznego od co najmniej 5 lat albo dokumenty potwierdzające posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,

lub odpowiednio:

 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat albo dokumentami potwierdzającymi posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres :

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą - liczy się data stempla pocztowego.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Oświadczenie o niekaralności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-05-17 08:46
Szerwiński Michał
25.5KB
format_doc Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-05-17 08:46
Szerwiński Michał
24.5KB
format_blank Zgłoszenie kandydata - formularz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-05-17 08:47
Szerwiński Michał
22.17KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2017-06-09 12:05:54
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2017-06-09 12:16:43
 • Wytworzenie informacji:Wącek Mateusz2017-06-09 12:16:10
 • Zatwierdzenie informacji:Chudak Bożena2017-06-09 12:16:10
Drukuj Liczba odwiedzin: 225406

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji           Ogłoszenie w sprawie przedłużenia naboru na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych