Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-08-31)

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, do udziału pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej należy nadesłać w terminie do dnia 10 września 2018r. na adres: Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., bądź złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Urzędu, w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w Otwartym Konkursie Ofert Wojewody Lubuskiego „Ograniczanie Uzależnień Behawioralnych”.

Kandydat na przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiot do Komisji Konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu uprawnionego wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, biorącej udział w konkursie,
 3. nie podlega wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), np. nie pozostaje wobec oferenta biorącego udział w konkursie w takim prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności,
 4. ma doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowej,
 5. reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,
 7. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie, a także na wprowadzanie do systemów informatycznych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 8. zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO.

Dodatkowe informacje dot. prac w komisji znajdziecie Państwo w pliku poniżej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Formularz zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-08-31 11:03
Szerwiński Michał
20.67KB
format_pdf Zaproszenie do udziału w pracach komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-08-31 11:03
Szerwiński Michał
285.53KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2018-08-31 10:59:04
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2018-08-31 11:05:09
 • Wytworzenie informacji:Jankowska Małgorzata2018-08-31 11:04:52
 • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2018-08-31 11:04:52
Drukuj Liczba odwiedzin: 263429

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym