Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wideostrzelnicy systemu Śnieżnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami, naziemnym zbiornikiem wody p.poż., zbiornikiem bezodpływowym, studniami chłonnymi, zewnętrznymi kanałami podziemnymi na działkach nr ew. gr. 104/1 i 105/1 obręb 0054 Żubrów w miejscowości Wędrzyn, gmina Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0.4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0.4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na działkach nr ew. gr. 308 i 310/2 obręb 0005 Grabin, gmina Bytnica, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2020.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2020.JRaj zawiadamiajace, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 282 w km 98,070 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu linii kolejowej nr 282 w km 98,070” na działce nr ew. gr. 270, obręb 0005 Żary, miasto Żary, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 7, ust 3, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) ogłaszam w załączniku do obwieszczenia wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, który zastępuje wykaz podmiotów wskazanych w obwieszczeniu z dnia 27.03.2020r.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2020 r. i III kwartale 2020 r. na terenie województwa lubuskiego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2020.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2020.KKoł zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, który wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.02.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Słońsk od km 11+200 do km 11+900”  na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 404/3 (404/1), 404/5 (404/2), 212/2 (212), 213, 210, 211 obręb ewidencyjny 0003 Czarnów, jedn. ewidencyjna 080502_2 Górzyca.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2020.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2020.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce budynku oraz budowie publicznie dostępnego placu dworcowego wraz z budową elementów wiat (zadaszeń) stanowiącego część węzła przesiadkowego realizowanego w ramach zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej” na działce nr ew. gr. 1692/21 w obrębie 0005 – Śródmieście przy ul. Dworcowej i Składowej w Gorzowie Wlkp., w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.17.2020.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.17.2020.KKoł zawiadamiające, że na wniosek Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stawu parkowego wraz z budowlą spustowo – przelewową (piętrzącą) na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej na działkach nr ew. gr.: 87/19, 87/14, 87/20, 87/21, 88/9, 88/10, 88/6, 89/3, 89/5, 89/6, 87/16 obręb ew. 0039, jednostka ew.  08620_1 m. Zielona Góra, w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ul. Makowej”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 51, 65 obręb 0002 Szprotawa - Miasto, gmina Szprotawa, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 34/2019 z dnia 08.10.2019 r. znak: IB-I.746.29.2019.PPrz dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowa zewnętrznej instalacji gazowej, budowa kotłowni gazowej parowej w budynku nr 40 (zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia z funkcji magazynowej) oraz budowa wolnostojącej kotłowni centralnej wodnej, niskotemperaturowej wraz z przyłączami: wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. gr. 35/16, 35/17, 36/2, 37, 818 przy ul. Składowej obrębie 0001 Czerwieńsk Miasto, gm. Czerwieńsk w obszarze terenu zamkniętego. Inwestycja w ramach zadania „Przebudowa systemu grzewczego w oparciu o gaz ziemny na terenie Jednostki Wojskowej 1517 Czerwieńsk”,.

Drukuj Liczba odwiedzin: 457385

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”