Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2017.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2017.JRaj zawiadamiające, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” polegającej na budowie i przebudowie liii kolejowej nr 351 (E59) od km 87+820 do km 105+820.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.23.2017.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.23.2017.AAnt, zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-042 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.02.2018 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku km 80+750,28 ÷ 80+858,24, obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad Kanałem Lipiec w miejscowości Wygnańczyce, w ramach zadania pn.:„Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława-Wschowa w miejscowości Wygnańczyce”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.44.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.44.2017.DKal zawiadamiające, że na wniosek ppłka Janusza Pieniążka – Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placów składowych w K-3096 Potok, a w szczególności na:
- budowie dwóch placów składowych z płyt betonowych na podbudowie z tłucznia o powierzchni łącznej 83000 m2,
- budowie obwałowań o szerokości do 3 m i wysokości minimum 3 m,
- budowie sieci infrastruktury elektroenergetycznej i wodociągowej do celów ppoż. wraz z oświetleniem zewnętrznym,
- przebudowie dróg dojazdowych do placów oraz wykonaniu trzech przejazdów kolejowych,
na działkach o nr ewidencyjnych 8/11, 8/51 oraz część działki 8/57 – obręb 0010 Potok, gmina Przewóz, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.2.2018.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.2.2018.MSto zawiadamiające, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 44 WOG Krosno Odrzańskie” na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 284/2, obręb 0001 Krosno Odrzańskie, jednostka ewid. Krosno Odrzańskie - miasto.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2018.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2018.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej - zabudowie istniejącego rowu na działce o nr ewid. 2527/2 w obrębie 5 Śródmieście przy ul. Teatralnej w Gorzowie Wielkopolskim, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2018.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2018.DKal zawiadamiajace, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 19 – z części magazynowej na pomieszczenia biurowe - położonego na działce o nr ewid. 495 przy ul. Poprzecznej 1 w Krośnie Odrzańskim, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.4.2017.KZaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.4.2017.KZaj zawiadamiające, że wydana została decyzja kończąca wznowione postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Nr 5/2015 z dnia 25.06.2015 r., znak: IB-II.7820.5.2015.AAnt o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa od km 11+327,05 do km 11+762,00”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.49.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.49.2017.DKal zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie nowych przepustów w ciągu linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin w km 63,170; w km 68,565; w km 69,189; w km 69,958, inwestycji zlokalizowanej w obszarze terenu zamkniętego na działkach o nr ewid.:
- 683 – obręb Połupin, gmina Dąbie,
- 278 – obręb Stary Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie,
- 281/1 – obręb Nowy Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie.

 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2017.DKal zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV, na działce o nr ewid. 564/2, gmina Międzyrzecz, w obszarze terenu zamkniętego, w ramach zadania „Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi kontenerowymi 15/0,4 kV oraz powiązaniami projektowanych stacji z istniejącą siecią 0,4 kV pomiędzy miejscowościami Siercz-Bukowiec-Panowice”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.174.2017.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.174.2017.MSto zawiadamiające, że na wniosek Gminy Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu: 558/2, 551/2, 569/2, 552/1 i 558/3, obręb 257 – Rzepin, jednostka ewid. Rzepin – Miasto (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 139).

Drukuj Liczba odwiedzin: 217455

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI