Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.17.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.17.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV relacji OST-1 – OST-5, na działce nr ewidencyjny 1/15, 1/19 – obręb 1 miasto Czerwieńsk, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.18.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.18.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie parku sprzętu technicznego nr 2 (PST-2) dla potrzeb JW4408, a w szczególności na:
- budowie zespołów garaży z pomieszczeniami socjalnymi, magazynami podręcznymi, na ok. 80 stanowisk postojowych łącznie,
- budowie 2-stanowiskowej myjni pojazdów,
- budowie Punktu Kontroli Technicznej,
- budowie budynku kotłowni na potrzeby ogrzewania obiektów wraz z budową sieci c.o.,
- budowie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej wraz z budynkiem hydroforni,
- budowie sieci wodociągowej do celów pitno-gospodarczych,
- budowie sieci: hydrantowej, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, monitoringu obiektów, teletechnicznych - wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
- budowie placów manewrowych, dojazdowych dróg wewnętrznych, chodników, w tym dostosowanych do sprzętu gąsienicowego, o powierzchni do 30000 m2,
- budowie drogowego obiektu inżynieryjnego – mostu,
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi,
- budowie ogrodzenia z bramami.
Inwestycje zlokalizowano na działce nr ewidencyjny 388/1 oraz części działki nr 377/2 – obręb 0016 Mozów, gmina Sulechów, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2017.KKoł - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: B-II.7820.3.2017.KKoł zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-042 Zielona Góra, z dnia 15.03.2017 r., wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 od km 67+400,00 do km 68+050,00”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.10.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.10.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków: sieci wodociągowej magistralnej oraz rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na działce nr ewidencyjny 1692/26 – obręb 0005 Śródmieście, miasto Gorzów Wielkopolski, w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.9.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.9.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej, rozbiórce wyeksploatowanych odcinków sieci metodą krakingu, stanowiących część większej inwestycji, na działkach nr ewidencyjny 593/35, 593/17, 593/4 – obręb 1 miasto Bytom Odrzański, w obszarze terenu zamkniętego, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.14.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.14.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4 kV, na działce nr ewidencyjny 829/24 – obręb 1 miasto Kostrzyn nad Odrą, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.13.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.13.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17.6 de 125 na działce nr ewidencyjny 1841/5 - obręb 1 miasto Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.15.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.15.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie składu MPS Wędrzyn w K-2816 oraz rozbudowie zaplecza technicznego z przebudową układu komunikacji w kompleksie K-2818, a w szczególności na:
- budowie budynku dyspozytorni, wagi kolejowej z budynkiem obsługi, budynku pompowni oleju napędowego, budynku pompowni ppoż., garażu dla lokomotyw,
- budowie infrastruktury bazy paliw: budowie 3 zbiorników magazynowych oleju napędowego, podziemnych o poj. 10 000 m³ każdy, zbiornika zlewek o poj. 10m³ w rejonie kolejowego systemu spustowo-nalewczego, budowie 1 zbiornika resztek o poj. 10 m³ przy pompowni paliwowej, budowie 1 zbiornika buforowego o poj. 100m³, budowie komory filtrów, budowie kolejowego systemu spustowo-nalewczego z 6 stanowiskami po 60m³/h każdy oraz z pomostem obsługi, autocysternowego systemu nalewczego dla 4 stanowisk po 60m³/h każdy,
- budowie sieci rurociągów paliwowych podziemnych,
- budowie i przebudowie torów kolejowych,
- budowie i przebudowie układu komunikacyjnego wraz z przebudową zjazdu, budową miejsc postojowych, parkingów dla autocystern i placów manewrowych,
- budowie sieci wodociągowej, w tym hydrantowej wraz ze zbiornikiem ppoż. o poj. 800m³, przebudowie i budowie przyłączy wodociągowych,
- budowie kanalizacji deszczowej z separatorami substancji ropopochodnych, z osadnikami i skrzynkami rozsączającymi,
- budowie kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystości płynne,
- budowie sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej, zespołów prądotwórczych, oświetlenia terenu,
- budowie sieci teletechnicznych,
- rozbiórce istniejącego podwójnego ogrodzenia i budowie nowego ogrodzenia,
- budowie obiektów inżynieryjnych, stanowisk ogniowych,
- przebudowie budynków nr 10, 15, 40,
- rozbiórce budynku nr 41, 32, 36, budynku wagi kolejowej i wagi kolejowej, wiaty stalowej, pozostałości ramp wyładunkowych, obiektów inżynieryjnych i żelbetowo-ziemnych, demontażu istniejących zbiorników paliw,
na działkach nr ewidencyjny 601, 604, 605 – obręb 0054 Żubrów, gmina Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.240.2016.DZen - wydanie decyzji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.240.2016.DZen zawiadamiające, że została wydana w dniu 28.04.2017 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576” w m. Grabik, Żary, powiat żarski

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.11.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.11.2017.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwodnicy ogrodzeniowej wraz z systemami alarmowymi i TUS oraz obwodnicy oświetleniowej terenu w kompleksie wojskowym w Skwierzynie na działkach nr ewidencyjny:
- 2024, 2030 – obręb 2 Skwierzyna,
- 246/5, 2246/6 obręb 4 Zemsko, gmina Bledzew,
w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 168879

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie w sprawie naboru na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych           Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2017 r.