Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.5.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.5.2017.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego, na działce nr ewidencyjny 136/4 – obręb 14 Karnin, miasto Gorzów Wielkopolski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.4.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.4.2017.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego wraz ze strzelnicą w przyziemiu, budowie budynku techniczno-warsztatowego oraz zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych i wiaty, budowie parkingu, rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej, przebudowie budynku głównego w zakresie instalacji oraz schodów zewnętrznych, rozbiórce budynków kolidujących z inwestycją, na działce nr ewidencyjny 936, 939 – obręb 10 Zamoście, miasto Gorzów Wielkopolski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2016.JMud

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.18.2016.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km rzeki 432,4 do km 432,8 wraz z przepompownią, przepustem wałowym, regulacją ujściowego odcinka rzeki Czarna Struga od km 0+085 do km 0+493 oraz rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Struga od km 3+705 do km 7+618 wraz z regulacją rzeki Czarna Struga od km 3+330 do km 7+618 w ramach zadania pn. Nowa Sól – Pleszówek etap II – budowa przepompowni odwadniającej z rozbudową wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Struga, gm. Nowa Sól i Otyń”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.43.2016.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.43.2016.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewidencyjny 59/2 – obręb 4 miasto Kostrzyn nad Odrą, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.2.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.2.2017.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie sieci telekomunikacyjnej radiołączności kolejowej na odcinku Zielona Góra-Niedoradz do obsługi ruchu kolejowego, a w szczególności:
- budowie 3 wolnostojących wież – słupów stalowych do wysokości 18,0 m,
- instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych,
- budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu,
- budowie niezbędnych urządzeń i infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wewnętrznych linii zasilających.
Inwestycje lokalizuje się na działkach nr ewidencyjny:
- 2/42 obręb18 miasto Zielona Góra, km 138,640,
- 395 obręb 55 Zielona Góra-Nowy Kisielin, miasto Zielona Góra, km 144,958,
- 548/8 obręb 6 Niedoradz, gmina Otyń, km 153,735
w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2016.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.11.2016.KKoł zawiadamiające, że została wydana w dniu 30.01.2017 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od km 6+250,00 do km 7+110,00”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.239.2016.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.239.2016.LBaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 (działka nr ewid. gr. 269 obręb Pław, jednostka ewid. 080204_2 obszar wiejski) na działkę nr ewid. gr. 86/6 w miejscowości Pław, w ramach przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław gm. Dąbie”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.3.2017.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.3.2017.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz sieci elektroenergetycznych SN 20kV i nn 0,4 kV, na działce nr ewidencyjny 339 – obręb Trzebów, gmina Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.237.2016.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.237.2016.LBaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 160 PE i kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110 PE na działce o nr ewid. gr. 316/1 obręb ewid. 10 Gajec, jednostka ewid. gmina Rzepin (teren zamknięty PKP).”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.39.2016.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.39.2016.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273 w km 159,107, a w szczególności:
- rozbiórce istniejących elementów przyczółków i budowie nowych,
- wzmocnieniu istniejących elementów konstrukcyjnych,
- budowie nowego, większego przęsła o konstrukcji nośnej – płyty z dźwigarów stalowych obetonowanych,
- budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, odwodnienia,
- budowie, przebudowie innych niezbędnych elementów funkcjonowania wiaduktu
na działkach nr ewidencyjny 107/6, 107/8 obręb 0060 miasto Zielona Góra, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 156204

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie o utworzeniu spisu biegłych rzeczoznawców majątkowych           Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania           Konkurs ofert „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"