Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.17.2017.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.17.2017.KKoł zawiadamiające, że została wydana w dniu 13.11.2017r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów - Konotop na odcinku od km 52+400 do km 56+300”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.38.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.38.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV, na działce o nr ewidencyjnym 751 – obręb miasto Nowa Sól, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.36.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.36.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trafostacji elektroenergetycznej na części działki o nr ewidencyjnym 85/25 – obręb 3 miasto Żary, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.157.2017.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.157.2017.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp., w dniu 10.11.2017 r. została wydana decyzja o pozwoleniu  na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz ze strzelnicą w przyziemiu, budowa budynku techniczno-warsztatowego oraz zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych i wiaty, budowa parkingu, budowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, przebudowa budynku głównego w zakresie wykonania instalacji oraz schodów zewnętrznych, rozbiórka budynków i budowli kolidujących z inwestycją”, zlokalizowanej na terenie działek o nr ew. gr.: 936, 939, obręb ewidencyjny nr 10-Zamoście, jednostka ewidencyjna m. Gorzów Wlkp. (teren zamknięty).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2017.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2017.AAnt zawiadamiające, że została wydana w dniu 09.11.2017 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od km 4+280,69 do km 4+479,98 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy oświetlenia drogowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7721.55.2017.KZaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7721.55.2017.KZaj zawiadamiające, że decyzją z dnia 08.11.2017 r., znak: IB-V.721.55.2017.KZaj Wojewoda Lubuski stwierdził wydanie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 7 kwietnia 1995 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na remont linii 15 kV L-405
w miejscowości Ołobok, gmina Skąpe, powiat Świebodzin z naruszeniem prawa lecz nie stwierdził jej nieważności, gdyż od dnia jej doręczenia upłynęło 10 lat.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.31.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.31.2017.DKal zawiadamiające, że zostało zawieszone na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami;
- montażu przepompowni ścieków, przewodów tłocznych, studni rozprężnych;
- budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, przyłączy, studni;
- montażu separatorów substancji ropopochodnych i osadnika piasku;
- budowie wylotów brzegowych;
- budowie instalacji drenażowej;
- budowie sieci elektroenergetycznych zasilających przepompownie ścieków;
- odtworzeniu nawierzchni w ramach zadania „Wprowadzenie rozdziału sieci sanitarnych z deszczową (uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wędrzynie), zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 19/7, 99/8, 4017/1, 4019/3, 4018/1 – obręb 0054 Żubrów, gmina Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.62.2017.JMud

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.62.2017.JMud zawiadamiające, że została wydana dla Miasta Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Jancarza wraz z systemem sterowania ruchem tramwajowym w ramach przedsięwzięcia pn. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-II.7840.18.2017.AJan

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.18.2017.AJan zawiadamiające, że została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bóbr w km 15+280, przepławki dla ryb, kanału doprowadzającego i odprowadzającego wodę, przebudowę progu wodnego, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewid. gr.: 82, 144, 121 obręb 0005 Chromów, jednostka ewidencyjna 080202_2 Bobrowice.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-I.746.33.2017.DKal

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.33.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działce o nr ewidencyjnym 593/21 – obręb 1 miasto Bytom Odrzański, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 196416

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku           Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji