Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.7.2019.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.7.2019.LBaj zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa z dnia 29.04.2019 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 32 – odcinek Wojnowo – Chwalim (od km 82 + 500 do km 83+685) w związku z budową ścieżki rowerowej”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej nr 32:

409/12, 409/9, 409/8, 409/10, 409/11, 207/7, 207/5, 207/6, 206/8 (206/6), 205/11 (205/9),  obręb ewid. 0001 Chwalim, jednostka ewid. gmina Kargowa. 

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2019.JRaj zawiadamające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie myjni wojskowych pojazdów mechanicznych (z wykorzystaniem istniejącej wiaty myjni), budowie przyłączy elektroenergetycznego i cieplnego (wraz z instalacją zewnętrzną) oraz przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej do myjni, budowie fundamentów pod montaż central wentylacyjnych wraz z montażem urządzeń, budowie dojść do budynku myjni na dz. nr ew. 1610/25 (obręb 0001 Żagań) w Żaganiu, w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2019.JRaj, zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie łącznika między budynkiem administracyjnym a sąsiednim budynkiem magazynowo-garażowym - na dz. nr ew. 2/39 obręb 0018 w Zielonej Góra, w obszarze terenu zamkniętego (decyzja dotyczy części inwestycji - zlokalizowanej w terenie zamkniętym, pozostała część inwestycji zlokalizowana poza terenem zamkniętym)

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału – sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz. nr ew. gr. 21/21 w miejscowości Zbąszynek obręb 0001 Zbąszynek w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.5.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.5.2019.JRaj zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego nr 1/2019 z dnia 14.06.2019 r., znak: IBI.747.5.2019.JRaj o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000” - na terenie województwa lubuskiego – ETAP I

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2019.JRaj zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego nr 2/2019 z dnia 14.06.2019 r., znak: IBI.747.6.2019.JRaj o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000” - na terenie województwa lubuskiego – ETAP II

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa SN - 15 kV na dz. nr ew. gr. 387 w miejscowości Zielona Góra obręb Nowy Kisielin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2019.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 31, 00-874 Warszawa o z dnia 16.04.2019 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową F1327 (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką nr 192 (kier. Goraj) na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej 24: 2, 9, 25/1 (25), 21/5 (21/3), 162/7 (162/2), 157/5 (157/2), 151/10 (151/5), 2469/4 (2469/1), 2469/5 (2469/2) obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

2. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 151/6 (151/1), 151/8 (151/5), 157/3 (157/2) obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

3. teren niezbędny do rozbiórki sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym 157/3 (157/2), obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

4. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 192: 151/7 (151/1), 151/9 (151/5), 157/4 (157/2), 162/6 (162/2) obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

5. projektowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1327F: 21/6 (21/3), 2469/7 (2469/2), 25/2 (25) obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

6. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych: 25/2 (25), 162/6 (162/2) obręb ewidencyjny Goraj, jedn. ewidencyjna Przytoczna;

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2019.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2019.AAnt zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, z dnia 27.03.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1181F Wilkanowo-Słone”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej nr 27 od km 60+425,00 do km 60+860,00: 248/6, 248/7, 248/8, 248/9 (248/3), 248/12 (248/5), 288/1, 288/2, 467/2, 467/3, 478/24, 478/36, 478/37, 478/38, 478/49 (478/23), 478/50 (478/25), 479/2, 479/76 (479/75) obręb ewidencyjny Słone, jednostka ewidencyjna Świdnica, 852/4, 852/5, 852/6 (852/3), 852/7 (852/3) obręb ewidencyjny Wilkanowo, jednostka ewidencyjna Świdnica,

2. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 248/10 (248/3), 478/51 (478/25) obręb ewidencyjny Słone, jednostka ewidencyjna Świdnica, 324/1 obręb ewidencyjny Wilkanowo, jednostka ewidencyjna Świdnica,

3. teren niezbędny do budowy zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 851/3 (851/1) obręb ewidencyjny Słone, jednostka ewidencyjna Świdnica, 4. teren niezbędny do budowy dróg publicznych innych kategorii – droga powiatowa nr 1181F ok km 0+069,20 do km 0+363,48 (kilometraż roboczy): 248/10 (248/3), 248/11 (248/5), 851/2 (851/1), 478/47 (478/23) obręb ewidencyjny Słone, jednostka ewidencyjna Świdnica, 851/6 (851/3), 852/8 (852/3) obręb ewidencyjny Wilkanowo, jednostka ewidencyjna Świdnica,

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w godzinach pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w Wydziale Infrastruktury, pokój 1403 - XIV piętro. Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji telekomunikacyjnej, zewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznej instalacji sterowania, 4 - 6 masztów dla systemy CCTV oraz budowie fundamentów pod montaż tripodu, szlabanów, bramki uchylnej, ogrodzenia, kontenerowego agregatu prądotwórczego oraz skrzynek systemu CCTV wraz z montażem tych urządzeń na dz. nr ew. 254/134 i 254/151 w Zielonej Górze (obręb 0006) w obszarze terenu zamkniętego

Drukuj Liczba odwiedzin: 344724

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych