Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2018.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 20 kV (dla zasilania hali magazynowo-logistyczno-produkcyjnej) na dz. nr ew. gr. 480 w Koninie Żagańskim, gmina Iłowa, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2018.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku nr 13 z funkcji biurowej na pomieszczenia magazynowe położonego na działce nr 495 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poprzecznej 1, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie garażu na 52 szt. KTO ROSOMAK wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną w garnizonie Wędrzyn, na działce nr 19/7 w Wędrzynie, obręb Żubrów, gmina Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 101 z warsztatu łączności na biuro przepustek wraz z przebudową i nadbudową (podniesienie attyki) tego budynku oraz zmianą zagospodarowania terenu, w tym przebudową i rozbudową drogi przy budynku oraz jej odwodnienie (do kan. deszczowej lub alternatywne rozwiązanie), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową nowego przyłącza elektroenergetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i teletechnicznego) na dz. nr ewid. 1610/25 w Żaganiu, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2018.PPar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2018.PPar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN na dz. nr ew. gr. 829/25 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2018.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2018.KKoł zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, postanowieniem z dnia 09.10.2018 r. znak: IB-II.7820.4.2018.KKoł, zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 od km 17+800,00 do km 21+840,58”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2018.2018.PPar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2018.2018.PPar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej SN na dz. nr ew. gr. 324/1 w obrębie Struga, gmina Bytnica, w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2018.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2018.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 04.10.2018 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec od km 17+790,00 do km 18+088,00 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych ”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wskaźnika przeliczeniowego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września  2018 r.  w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  w  IV kwartale  2018 roku  i  I kwartale 2019  roku na terenie województwa lubuskiego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stołówki - budynek nr 5 na terenie JW 2423 w Żaganiu wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń, przebudową zejścia do pomieszczeń magazynów od strony północnej budynku oraz budową pochylni, przebudową placu manewrowego dla samochodów dostawczych i jego odwodnieniem (do kan. deszczowej lub alternatywne rozwiązanie) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym przyłącza i instalacje zewnętrzne) na dz. nr ew. gr. 1610/25 w Żaganiu, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 275528

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych