Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek  Pana Andrzeja Adamskiego działającego w imieniu PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej nn0,4kV dla oświetlenia peronów I, II oraz tunelu i nastawni Go1 na działce nr ew. gr. 1692/25 przy ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp., w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek z dnia 14.04.2018 r. Pani Bożeny Markowskiej-Motowidło, działającej w imieniu Gminy Zbąszynek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudowie i rozbudowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ew. gr. 21/77 i 21/104 w Zbąszynku, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2018.JRaj zawiadamiajace, że na wniosek Pani Małgorzaty Golenko, działającej w imieniu PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dworca kolejowego, na działce nr ew. gr. 19/34 w Rzepinie, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Pana Krzysztofa Wacławka - Dyrektora Biura Logistyki ABW, działającego w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie części nadziemnej budynku mieszalnego jednorodzinnego oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 247/8 przy ul. Jodłowej 20 w Zielonej Górze, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Pana Andrzeja Rychlickiego, działającego w imieniu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 9-11, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 560 na działkach o nr ew. 42/3 i 69/1 w miejscowości Żary, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Pana Andrzeja Szewczyka reprezentującego Gminę Zbąszynek została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z przejazdem rowerowym w nasypie kolejowym linii kolejowej nr 358 w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 Kręcko - Chlastawa oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1213F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec” na działce o nr ew. 26 w obrębie 0003 Kosieczyn, w gminie Zbąszynek, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2017.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2017.JRaj zawiadamiajace, że na wniosek Pana Dominika Liakosa działającego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. B. Chrobrego 7 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami;
- montażu przepompowni ścieków, przewodów tłocznych, studni rozprężnych;
- budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, przyłączy, studni;
- montażu separatorów substancji ropopochodnych i osadnika piasku;
- budowie wylotów brzegowych;
- budowie instalacji drenażowej;
- budowie sieci elektroenergetycznych zasilających przepompownie ścieków;
- odtworzeniu nawierzchni na działkach nr ewidencyjnych 5/2, 19/7, 99/8, 4017/1, 4019/3, 4018/1 – obręb 0054 Żubrów, gmina Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.3.2017.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.3.2017.MSto zawiadamiające o przesłaniu do Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania OKAT Okupnik Atraszkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu od decyzji z dnia 23.04.2018 r., znak: IB-V.7821.3.2017.KZaj, którą Wojewoda Lubuski odmówił uchylenia decyzji Nr 8/2017 z dnia 20.09.2017 r., znak: IB-II.7820.8.2017.AAnt, którą Wojewoda Lubuski, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od km 30+883,69 do km 31+518,00”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2018.JRaj zawiadamiające, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych dla pojazdów przy kompleksie koszarowym 2987 Żagań wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. gr. 3863/2 przy ul. Żarskiej w miejscowości Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2017.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2017.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 23.04.2018 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Debrznica od km 38+135,00 do km 38+913,00”.

Drukuj Liczba odwiedzin: 238958

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych           Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.