• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Skróty

Skróty

Skrót Rozwinięcie
BIP Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej (podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej).
LUW Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkoposkim
kB kilobajty
MB megabajty
.pdf (ang. Portable Document Format) - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF. Językiem opisu pliku PDF jest okrojona wersja języka programowania PostScript wzbogacona o elementy hipertekstowe.
.doc pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word. (Obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie doc).
XLS format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC)
.zip format kompresji
późn.  późniejszy, późniejszymi
poz.  pozycja
wz.  w zastępstwie
z up.  z upoważnienia
ds.  do spraw
Z-ca  zastępca
p.o.  pełniący obowiązki
EWT Europejska Współpraca Terytorialna
CEM Centrum Egzaminów Medycznych
CIS Centrum Integracji Społecznej
CMKP Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
DPS  Dom Pomocy Społecznej
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS Europejski Fundusz Społeczny
IPI Indykatywny Plan Inwestycyjny
KIS Klub Intergacji Społecznej
LDEK Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy
LEK Lekarski Egzamin Końcowy
LOW NFZ Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
LRPO Lubuski Regionalny Program Operacyjny
LWINGiK Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
MZON Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
NPR Narodowy Plan Rozwoju
OIK Ośrodek Interwencji Kryzysowej
OIL Okręgowa Izba Lekarska
OIPiP Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
OPS  Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PDD Powiatowy Dom Dziecka
PES Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
Placówka op.-wych. Placówka opiekuńczo-wychowawcza
PO Programy Operacyjne
PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
PT Pomoc Techniczna
PUP Powiatowy Urząd Pracy
PZON Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
RPWDL Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
RSI Regionalne Strategie Innowacyjne
SGiK Służba Geodezyjna i Kartograficzna
SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SRK Strategia Rozwoju Kraju
ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy
UE Unia Europejska
WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
WKDS Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
WUP Wojewódzki Urząd Pracy
WZON Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
ZPCh Zakład Pracy Chronionej
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2013-01-28 09:17
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-11 12:09
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-11 12:08
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-11 12:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry