• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Paszporty

Paszporty

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie dokumentu paszportowego

Transkrypcja PJM

Co chcę załatwić? Uzyskać dokument paszportowy
Kogo dotyczy? Obywatela polskiego
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (nie ma możliwości pobrania wniosku ze strony ani przesłania go pocztą elektroniczną, składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym)
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała70-80% fotografii; pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzeczeniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Obecność małoletniego jest obowiązkowa po ukończeniu 5 lat.

Tożsamość i obywatelstwo osoby składającej wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dokumentu paszportowego. W przypadku, gdy osoba nie posiada ważnego paszportu lub paszportu tymczasowego tożsamość i obywatelstwo ustalane jest na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (zgodę taką moze potwierdzić za granicą konul lub notariusz , który poświadczy wydany dokument klauzulą apostille).

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Musisz wypełnić wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, wniosek należy pobrać w Oddziale Paszportów
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek należy wypełnić czytelnie, w przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Paszportów
Ile muszę zapłacić?

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • w tytule opłaty paszportowej należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek o wydanie paszportu.

 

Lubuski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Zielona Góra
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

 

UWAGA!!!

Osoba posiadająca ważny dokument uprawniający do ulgi w opłacie paszportowej jest zobowiązana okazać ten dokument w dniu złożenia wniosku.

 

Wysokość opłaty:

 

 • 15 zł

  1) dzieci do 13 roku życia posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • 30 zł

  1) paszport biometryczny dla dzieci do 13 roku życia
  2) paszport tymczasowy wydany w przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 23 ust. 1 pkt 3-6)
 • 35 zł

  1) młodzież od 13 do 25 roku życia posiadająca ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • 70 zł

  1) paszport dla uczniów (od 13 roku życia), studentów, emerytów, rencistów, kombatantów, osób niepełnosprawnych do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego ważnego dokumentu
  2) paszport dla współmałżonków emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu po przedłozeniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ZUS i legitymacji emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej)
  3) osoby powyżej 25 roku życia posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • 140 zł

  1) paszport dla osób od 13 do 70 roku życia (w przypadku braku ulgi bądź dokumentu uprawniającego do ulgi w opłacie paszportowej)
 • bez opłaty

  1) paszport dla osób, które ukończyły 70 lat
 • podwyższona o 200%

  1) jeżeli posiadany ważny paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza, np. opłata 420 zł (140 zł + 2x140 zł)

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego  paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu  na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 

1) zmiany lub konieczności sprostowania nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu;

2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,

3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

 Opłatę za wydanie paszportu na skutek wystąpienia jednej z wymienionych wyżej okoliczności ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Kiedy złożyć dokumenty? W celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
Co zrobi urząd? Rozpatrzy wniosek i wyda paszport
Jaki jest czas realizacji?

Wydanie paszportu powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje uzyskasz:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
  tel. (95) 7851 857
 • tel. (95) 7851 513
 • tel. (95) 7851 522
  fax. (95) 7851 504
  e-mail:
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
  tel. (95) 7851 535
  tel. (95) 7851 529
  fax. (95) 7851 539
  e-mail:

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (jt. Dz. U. z 2020r., poz. 617 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz.1026 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu  paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010r. Nr 25 poz.126).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-05-13 10:15
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-05 15:10
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-05 15:10
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-05 15:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry