• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Paszporty

Paszporty

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
(w związku z ustawą z dnia 27 stycznia  2022 r. o dokumentach paszportowych) - do pobrania poniżej

Podstawowe informacje

Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy obywatel polski ma prawo do posiadania jednego ważnego dokumentu paszportowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście w organie paszportowym w formie dokumentu wypełnionego i  utrwalonego przez organ paszportowy w postaci elektronicznej na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.
Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.
Paszport odbiera się osobiście (w organie, w którym był złożony wniosek) z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie. Wówczas dokument może odebrać matka, ojciec lub opiekun prawny/kurator.
Podczas składania wniosku o paszport pobiera się odciski palców osoby, dla której dokument ma być wydany z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 12. roku życia lub  osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
W paszporcie zamieszcza się odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem odwzorowania własnoręcznego podpisu osoby, która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku.

Organ paszportowy nie przyjmie wniosku (o czym poinformuje na piśmie) w sytuacji gdy:

 • nie przedłożono fotografii spełniającej wymogi fotografii paszportowej;
 • nie przedłożono dokumentów sądowych potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli ich złożenie jest wymagane;
 • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli jest on  wymagany.

Zmiana danych osobowych posiadacza paszportu
Dokument paszportowy unieważnia się z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym - nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL.

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

W celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej następuje na wniosek matki, ojca, opiekunów prawnych lub kuratora, zwanych dalej wnioskodawcą.
Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, z zastrzeżeniem, że w tym samym punkcie paszport będzie odbierany, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.
Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - usługa dostępna od 31 marca 2023 r. (przy odbiorze dokumentu paszportowego, który został zrealizowany na podstawie wniosku przekazanego za pośrednictwem strony gov.pl wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia).

W punkcie paszportowym wymagana jest obecność matki, ojca lub opiekunów prawnych/kuratora oraz osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat - dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne.
Odbioru dokumentu paszportowego  małoletniego dokonuje matka/ojciec/opiekun prawny/kurator. 
Matka i ojciec/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej na wniosku elektronicznym sporządzonym przez pracownika punktu paszportowego, składając podpisy przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego.
Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, zaś wydany dziecku, które nie ukończyło 12 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Wnioskodawca przedkłada:

 1. Ważny dowód osobisty lub ważny  dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany.
 2. Ważny dokument paszportowy osoby małoletniej lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany.
 3. Kolorową fotografię paszportową osoby małoletniej, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
 4. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby małoletniej - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.
 5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej na rachunek  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

KONTO BANKOWE:
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000
z dopiskiem w tytule: opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport), np. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego”.
Tabela opłat paszportowych do pobrania poniżej.

Możliwość uiszczenia opłaty paszportowej na miejscu:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 - gotówka, karta płatnicza,
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 - karta płatnicza.
 1. Zgodę matki i ojca  bądź opiekuna prawnego osoby małoletniej na wydanie dokumentu paszportowego (która stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego)

  Wyjątki

 • zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego (należy przedłożyć dokument potwierdzający pozbawianie, zawieszenie lub ograniczenie władzy w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego).
 • w przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (orzeczenie sądu rodzinnego stanowi podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego).
 • w przypadku zgonu jednego z rodziców należy przedłożyć akt zgonu.
 • w przypadku nieustalonego ojcostwa należy przedłożyć aktualny odpis zupełnego aktu urodzenia.

Zgodę wyraża się w jeden z poniższych sposobów:

 • na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (z podpisem dokonywanym przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego),
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz);
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie "wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku..." oraz:

 • imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;
 • imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek
  o wydanie dokumentu paszportowego;
 • wskazanie miejsca składania wniosku np. "wniosek paszportowy zostanie złożony w punkcie paszportowym...." - w przypadku zgody elektronicznej.

Elektroniczną zgodę należy przekazać do urzędu wojewódzkiego, w którym będzie składany wniosek paszportowy. Zgodę należy przekazać tylko w przypadku składania wniosku paszportowego przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

W przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy lub paszport, o którym mowa w art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowych przesłanek. 

Wydanie dokumentu paszportowego dla osoby pełnoletniej

W celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy.
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu  paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.
Wnioskować można w każdym punkcie paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania/zamieszkania, natomiast za granicą w placówkach konsularnych.
Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 2. Wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora oraz ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany, dla osoby znajdującej się pod opieką lub kuratelą,
 3. Kolorowa fotografia paszportowa osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 
 4. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej na rachunek bankowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty.

KONTO BANKOWE:
Lubuski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Zielona Góra
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000
z dopiskiem w tytule: opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport), np. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego”.
Tabela opłat paszportowych do pobrania poniżej.

Możliwość uiszczenia opłaty paszportowej na miejscu:

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 - gotówka, karta płatnicza,
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 - karta płatnicza.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy w kraju - w celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt

Paszport tymczasowy wydaje się w nagłych przypadkach:

 • na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • związanych z chorobą,
 • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, w sytuacji nagłego wyjazdu rodzica/opiekuna związanego z prowadzoną działalnością zawodową;

Należy przedłożyć dokumenty potwierdzających wystąpienie nagłych okoliczności, o których mowa powyżej.
Paszport tymczasowy wydaje się również osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
Opłata z wydanie paszportu tymczasowego - 30 zł.
Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365  dni od daty jego wydania.

Przesłanki dysponowania dwoma ważnymi dokumentami paszportowymi - drugi paszport - art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Tej samej osobie może zostać wydany drugi paszport w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych:

 • względami ochrony jej życia i zdrowia,
 • poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej lub zawodowej,
 • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających jej wjazd na terytorium innego państwa,
 • względami bezpieczeństwa państwa
  - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności.

Opłata za wydanie drugiego paszportu - 280 zł.
Drugi paszport jest ważny przez 3 lata od jego wydania.

Fotografia paszportowa

 1. Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:

 • ma wymiary 35 x 45 mm,
 • jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,
 • ma dobrą ostrość,
 • odwzorowuje naturalny kolor skóry;
 • obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
 • przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
 • odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.

Wyjątki

 • Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją
  w okularach z ciemnymi szkłami - wymagane przedłożenie orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - wymagane przedłożenia zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w pkt 3 (osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), może nie spełniać tych wymogów, może nie spełniać tych wymogów.
 • Osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

W przypadku przedłożenia fotografii, która nie spełnia określonych przepisami ustawy wymogówwniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie zostanie przyjęty  - art. 45 ustawy o dokumentach paszportowych.

Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego

Zgłoszenie  utraty/zniszczenia  dokumentu paszportowego
Posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego  dokonuje się:

 • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
 • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz.

Zgłoszenia utraty w organie paszportowym nie dokonuje się, jeśli:

 • osoba, która po stawieniu się do odprawy granicznej stwierdziła utratę dokumentu paszportowego i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Straży Granicznej;
 • osoba utraciła dokument paszportowy w wyniku przestępstwa i dokonała zgłoszenia utraty tego dokumentu Policji.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia utraty/uszkodzenia.

 Odnalezienie dokumentu paszportowego

Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
Osoba, która odnalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
Dokument paszportowy unieważnia się z dniem przekazania odnalezionego  dokumentu przez osobę trzecią.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

W przypadku uprawdopodobnienia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego, w tym danych dotyczących dokumentu paszportowego, posiadacz dokumentu paszportowego może zgłosić taki fakt osobiście dowolnemu wojewodzie lub konsulowi w celu unieważnienia posiadanego dokumentu paszportowego.

Zgłoszenie  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się:

 • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się  przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
 • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Miejsca składania wniosków i odbierania paszportów

W celu złożenia dokumentów należy dokonać rezerwacji wizyty na stronie: www.gov.pl/web/uw-lubuski/rezerwacja-wizyt

Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego należy składać osobiście.

 • Oddział Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
  (w poniedziałki w godz. 09:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00)
  tel. (95) 7851 857
  tel. (95) 7851 513
  tel. (95) 7851 522
  e-mail:
 • Oddział Paszportów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
  (w poniedziałki w godz. 09:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00)
  tel. (95) 7851 535
  tel. (95) 7851 529
  e-mail:

 Podstawa prawna

 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 i 583).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. poz. 2050).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport
  i za paszport tymczasowy (Dz.U. poz. 1499).
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-11-14 Opłaty za dokumenty paszportowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7933
Opłaty za dokumenty paszportowe.pdf 445.36KB zobacz
pdf 2022-12-02 klauzula informacyjna RDP .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1116
klauzula informacyjna RDP .pdf 331.59KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-05-13 10:15
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-21 11:13
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-21 11:13
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-04-21 11:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry