• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 0
E-Granica 0
Bezpieczne Lubuskie 0
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 0
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 0
Dystrybujca preparatów jodowych 0
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 0
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 0
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 0
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 0
Straże Gminne (Miejskie) 0
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 0
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 0
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 0
Statut 0
Regulamin organizacyjny 0
Strategia rozwoju 0
Roczny Program Działania 0
Schemat organizacyjny 0
Wydziały/Biura/Zespoły 0
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 0
Biuro Organizacji i Kadr 0
Biuro Wojewody 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0
Wydział Budżetu i Finansów 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 0
Wydział Infrastruktury 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 0
Wydział Polityki Społecznej 0
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 0
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 0
Wydział Zdrowia 0
Zespół Audytu Wewnętrznego 0
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 0
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 0
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 0
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 0
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 0
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 0
Akty prawne Wojewody 0
Dziennik Urzędowy 0
Zarządzenia Wojewody 0
Rozporządzenia Wojewody 0
Obwieszczenia Wojewody 0
Rządowe Centrum Legislacji 0
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 0
Zarządzenia zastępcze 0
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2020 0
COVID-19 0
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Polecenia Wojewody Lubuskiego 0
Decyzje Wojewody Lubuskiego 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 0
ASF-Afrykański Pomór Świń 0
HPAI-grypa ptaków 0
Kompetencje Wojewody 0
Komunikaty Wojewody 0
Oświadczenie majątkowe 0
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 0
Pełnomocnicy 0
Doradcy 0
Sprawozdania i raporty 0
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 0
Proces stwierdzenia nieważności 0
Proces wznowienia postępowania 0
Proces odwołania 0
Proces zażalenia 0
Wydania zaświadczenia 0
Uprawnienia budowlane 0
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 0
Zgłoszenia budowy 0
Zgłoszenia 2020 0
Zgłoszenia 2021 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 0
Kompetencje Wicewojewody 0
Oświadczenie majątkowe 0
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 0
Budżet Wojewody Lubuskiego 0
Rok 2003 0
Rok 2004 0
Rok 2005 0
Rok 2006 0
Rok 2007 0
Rok 2008 0
Rok 2009 0
Rok 2010 0
Rok 2011 0
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 0
Rok 2021 0
Ciężary publiczne 0
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Dług publiczny 0
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 0
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 0
Sprawozdania finansowe 0
Rok 2018 0
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 0
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 0
Rok 2019 0
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 0
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 0
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 0
Kompetencje Dyrektora Generalnego 0
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 0
Majątek LUW 0
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 0
Zbędne składniki majątku 0
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 0
Klauzule informacyjne 0
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 0
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 0
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 0
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 0
Zezwolenie na pobyt czasowy 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 0
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 0
Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności 0
Zezwolenie na pobyt w celu odbycia wolontariatu lub stażu 0
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych lub mobilności długoterminowej naukowca 0
Zezwolenie na pobyt stały 0
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 0
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 0
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 0
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 0
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 0
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 0
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 0
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 0
Przedłużenie wizy 0
Przedłużenie wizy krajowej 0
Przedłużenie wizy Schengen 0
Przedłużenie pobytu bezwizowego 0
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 0
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 0
Wymiana karty pobytu 0
Brexit 0
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 0
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 0
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 0
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 0
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 0
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 0
Wpis do ewidencji zaproszeń 0
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 0
Uznanie za obywatela polskiego 0
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 0
Repatriacja 0
Pliki do pobrania 0
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 0
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 0
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 0
Miejsce i sposób złożenia wniosku 0
Dokumenty dołączane do wniosku 0
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 0
Opłaty 0
Druki do pobrania 0
Odwołanie od decyzji 0
Obowiązki pracodawcy 0
Podstawy prawne 0
Najczęściej zadawane pytania 0
Kontakt 0
Czas wydania decyzji 0
Nowe przepisy 0
PEŁNOMOCNICTWO 0
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 0
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 0
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 0
Administracja zespolona 0
Administracja niezespolona 0
Jednostki podporządkowane 0
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 0
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 0
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 0
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 0
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 0
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 0
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 0
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 0
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 0
Akty prawne 0
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 0
Protokoły 0
Stanowiska i opinie 0
Uchwały 0
Zespoły WKDS 0
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 0
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 0
2012 0
Zespół ds. Oświaty 0
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Zespół ds. Infrastruktury 0
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 0
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 0
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 0
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 0
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 0
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 0
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 0
Podstawowe informacje 0
Wnioski i opłaty 0
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 0
Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim 0
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych 0
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 0
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 0
Kontrole 0
Skargi 0
RODO WIGiK 0
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 0
Godziny otwarcia Urzędu 0
ePUAP 0
Profil zaufany 0
Stan przyjmowanych spraw 0
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 0
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 0
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 0
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 0
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 0
Zmiany granic 0
Zmiany nazw miejscowosci 0
Pliki do pobrania 0
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 0
Redakcja BIP 0
Mapa serwisu 0
Jak korzystać z BIP 0
Jak szukać 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Skróty 0
Statystyka strony 0
Klauzula informacyjna 0
Tłumacz języka migowego 0
Deklaracja dostępności 0
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 0
Udostępnienie informacji opublicznej 0
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 0
Informacja nieudostępniona 0
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 0
Pliki do pobrania 0
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 0
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 0
Doskonalenie techniki jazdy 0
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 0
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 0
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 0
Wskaźnik przeliczeniowy 0
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0
Stare książeczki mieszkaniowe 0
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 0
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 0
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 0
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 0
Ośrodki szkolenia 0
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 0
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 0
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 0
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 0
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 0
Efektywność energetyczna 0
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 0
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 0
Plany kontroli zewnętrznych 0
2012 r. 0
2013 r. 0
2014 r. 0
2015 r. 0
2016 r. 0
2017 r. 0
2018 r. 0
2019 r. 0
2020r. 0
2021 r. 0
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 0
Plan kontroli wewnętrznych 0
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 0
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 0
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Budżetu i Finansów 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2021 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 0
2016 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Infrastruktury 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2021 0
Wydział Polityki Społecznej 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 0
Mienie zabużańskie 0
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 0
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 0
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 0
ROLNICTWO 0
Wykazy nieruchomości 0
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 0
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 0
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 0
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 0
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 0
Ogloszenia i inne 0
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 0
Oświadczenia majatkowe samorządowców 0
Oświadczenia lustracyjne 0
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 0
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 0
Patronaty 0
Odznaczenia 0
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 0
Petycje - informacje na temat procedury 0
Petycje wpływajace do Urzędu 0
Petycje - rok 2015 0
Petycje - rok 2016 0
Petycje - rok 2017 0
Petycje - rok 2018 0
Petycje - rok 2019 0
Zbiorcze informacje o petycjach 0
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 0
Pomoc społeczna 0
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 0
Rejestry 0
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 0
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 0
Analizy i dane statystyczne 0
Klęski żywiołowe 0
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 0
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 0
Piecza zastępcza 0
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 0
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 0
Sprawozdania i analizy 0
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 0
Dobre praktyki 0
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 0
Pliki do pobrania 0
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 0
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 0
Oferty pracy 0
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 0
Staż w LUW 0
Praktyki studenckie 0
Praktyki uczniowskie 0
Pliki do pobrania 0
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 0
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 0
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 0
Nabór wniosków - lipiec 2019 0
Nabór wniosków - lipiec 2020 0
Nabór wniosków - marzec 2021 0
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 0
Edycja 2018-2019 0
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 0
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 0
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 0
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 0
Program „Posiłek w szkole i w domu” 0
Razem Bezpieczniej 0
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 0
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 0
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 0
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 0
MALUCH+ edycja 2021 0
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 0
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 0
MALUCH+ edycja 2020 0
MALUCH+ edycja 2019 0
MALUCH+ edycja 2018 0
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 0
Aktywna tablica 0
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 0
Pliki do pobrania 0
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 0
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 0
Edycja 2019 0
Edycja 2020 0
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 0
Program "Opieka wytchnieniowa" 0
Edycja 2019 0
Edycja 2020 0
Edycja 2021 0
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 0
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 0
Lista organizacji pozarządowych 0
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 0
Nabór wniosków - sierpień 2019 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 0
Nabór wniosków 2021 0
Program Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2019-2020 0
Edycja 2019-2020 0
Program Kolej Plus 0
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 0
Program wspieraj seniora na rok 2020 0
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 0
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 0
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 0
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 0
edycja 2019 0
edycja 2021 0
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 0
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 0
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 0
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 0
Państwowe Ratownictwo Medyczne 0
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 0
Tabele 0
Procedury 0
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 0
Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM 0
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 0
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 0
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 0
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 0
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 0
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 0
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 0
Ratownictwo wodne 0
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 0
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 0
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 0
Biuro Organizacji i Kadr 0
Biuro Wojewody 0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 0
Wydział Infrastruktury 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 0
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 0
Wydział Polityki Społecznej 0
Wydział Zdrowia 0
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 0
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 0
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 0
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 0
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 0
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 0
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 0
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 0
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 0
Wnioski i Skargi 0
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 0
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 0
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 0
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 0
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 0
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 0
Plan zamówień publicznych 0
Ogłoszenia o zamówieniach 0
Ogłoszenia o wynikach postępowań 0
Archiwum zamówień publicznych 0
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 0
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 0
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 0
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 0
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 0
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 0
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 0
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 0
Archiwum ogłoszeń 0
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 0
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 0
Konsultanci w ochronie zdrowia 0
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 0
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 0
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 0
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 0
Kształcenie kadr medycznych 0
Mapy potrzeb zdrowotnych 0
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 0
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 0
Statystyka medyczna 0
Ogłoszenie dla Organizacji Pacjentów działających na rzecz praw pacjenta 0
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 0
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 0
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 0
Zgromadzenia tryb uproszczony 0
Zgromadzenia tryb cykliczny 0
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 0
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 0
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 0
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 0
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 0
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 0
Ogłoszenia innych jednostek 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry