• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 759
E-Granica 112
Bezpieczne Lubuskie 28
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 156
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 95
Dystrybujca preparatów jodowych 36
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 133
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 180
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 88
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 161
Straże Gminne (Miejskie) 33
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 45
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 4
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 213
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 32
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 15
Obóz treningowy maj 2021 7
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 107
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 5116
Statut 373
Regulamin organizacyjny 997
Strategia rozwoju 158
Roczny Program Działania 127
Schemat organizacyjny 936
Wydziały/Biura/Zespoły 4280
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 425
Biuro Organizacji i Kadr 614
Biuro Wojewody 583
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1545
Wydział Budżetu i Finansów 448
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 837
Wydział Infrastruktury 1377
Wydział Nadzoru i Kontroli 816
Wydział Polityki Społecznej 1866
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 3250
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 367
Wydział Zdrowia 1199
Zespół Audytu Wewnętrznego 199
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 179
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 119
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 111
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 128
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 313
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 4163
Akty prawne Wojewody 3585
Dziennik Urzędowy 1209
Zarządzenia Wojewody 1480
Rozporządzenia Wojewody 1963
Obwieszczenia Wojewody 1482
Rządowe Centrum Legislacji 110
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 336
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 19
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 29
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 47
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 116
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 666
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 18
Zarządzenia zastępcze 82
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 16
Rok 2017 0
COVID-19 3504
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 895
Polecenia Wojewody Lubuskiego 598
Decyzje Wojewody Lubuskiego 2139
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 446
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 408
ASF-Afrykański Pomór Świń 650
HPAI-grypa ptaków 1028
Kompetencje Wojewody 6035
Komunikaty Wojewody 470
Oświadczenie majątkowe 278
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 39
Pełnomocnicy 273
Doradcy 284
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 122
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 1012
Proces stwierdzenia nieważności 82
Proces wznowienia postępowania 97
Proces odwołania 62
Proces zażalenia 145
Wydania zaświadczenia 73
Uprawnienia budowlane 63
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 52
Zgłoszenia budowy 156
Zgłoszenia 2020 31
Zgłoszenia 2021 61
Zgłoszenia 2022 11
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 5
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 1062
Kompetencje Wicewojewody 75
Oświadczenie majątkowe 262
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 584
Budżet Wojewody Lubuskiego 244
Rok 2003 5
Rok 2004 3
Rok 2005 3
Rok 2006 2
Rok 2007 3
Rok 2008 2
Rok 2009 2
Rok 2010 2
Rok 2011 3
Rok 2012 3
Rok 2013 4
Rok 2014 3
Rok 2015 3
Rok 2016 3
Rok 2017 3
Rok 2018 7
Rok 2019 9
Rok 2020 48
Rok 2021 90
Ciężary publiczne 29
Rok 2012 4
Rok 2013 1
Rok 2014 1
Rok 2015 1
Rok 2016 1
Rok 2017 7
Rok 2018 2
Rok 2019 0
Rok 2020 8
Dług publiczny 55
Rok 2012 2
Rok 2013 0
Rok 2014 1
Rok 2015 1
Rok 2016 2
Rok 2017 4
Rok 2018 11
Rok 2019 24
Rok 2020 12
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 104
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 29
Sprawozdania finansowe 116
Rok 2018 9
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 4
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 14
Rok 2019 31
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 47
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 21
Rok 2020 38
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 26
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 13
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 27795
Klauzule informacyjne 1887
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 333
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 77
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 334
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 1211
Zezwolenie na pobyt czasowy 16308
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 3185
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 4404
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 704
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 459
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 22109
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 795
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 126
Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności 56
Zezwolenie na pobyt w celu odbycia wolontariatu lub stażu 0
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych lub mobilności długoterminowej naukowca 0
Zezwolenie na pobyt stały 2889
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 1385
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 119
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 532
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 792
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 2034
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 314
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 167
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 3501
Przedłużenie wizy 635
Przedłużenie wizy krajowej 431
Przedłużenie wizy Schengen 154
Przedłużenie pobytu bezwizowego 231
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 1581
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 423
Wymiana karty pobytu 3643
Brexit 295
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 90
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 104
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 105
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 68
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 365
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 69
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 696
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 213
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 261
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 539
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 224
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 137
Wpis do ewidencji zaproszeń 1566
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 1553
Uznanie za obywatela polskiego 1448
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 578
Repatriacja 343
Pliki do pobrania 3573
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 2695
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 7903
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 409
Miejsce i sposób złożenia wniosku 3120
Dokumenty dołączane do wniosku 2555
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 4373
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 405
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 70
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 58
Przedłużenie zezwolenia na pracę 270
Opłaty 3154
Druki do pobrania 2914
Odwołanie od decyzji 174
Obowiązki pracodawcy 467
Podstawy prawne 113
Najczęściej zadawane pytania 418
Kontakt 1449
Czas wydania decyzji 739
Nowe przepisy 116
PEŁNOMOCNICTWO 814
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 488
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 2700
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 293
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 1888
Kompetencje Dyrektora Generalnego 84
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 1537
Majątek LUW 61
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 59
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 2132
Administracja zespolona 1145
Administracja niezespolona 568
Jednostki podporządkowane 431
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 643
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 171
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 26
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 13
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 17
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 80
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 26
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 48
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 1499
Akty prawne 5
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 40
Protokoły 1
Stanowiska i opinie 3
Uchwały 8
Zespoły WKDS 0
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 1
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 1
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 1
Zespół ds. Infrastruktury 38
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 253
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 78
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 26
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 30
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 20
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 2005
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 264
Podstawowe informacje 14
Wnioski i opłaty 388
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 88
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 8
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 276
Kontrole 154
Skargi 43
RODO WIGiK 87
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 18685
Godziny otwarcia Urzędu 3856
ePUAP 1538
Profil zaufany 405
Stan przyjmowanych spraw 1171
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 305
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 60
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 136
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 27
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 22
Zmiany granic 12
Zmiany nazw miejscowosci 33
Pliki do pobrania 28
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 35035
Redakcja BIP 351
Mapa serwisu 293
Jak korzystać z BIP 166
Jak szukać 359
Polityka prywatności 20
Zastrzeżenia prawne 16
Skróty 87
Statystyka strony 36
Klauzula informacyjna 243
Tłumacz języka migowego 528
Deklaracja dostępności 443
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 1092
Udostępnienie informacji publicznej 279
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 35
Informacja nieudostępniona 38
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 121
Pliki do pobrania 165
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 578
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 196
Doskonalenie techniki jazdy 38
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 68
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 26
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 21
Wskaźnik przeliczeniowy 350
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 209
Stare książeczki mieszkaniowe 117
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 77
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 280
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 51
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 13
Ośrodki szkolenia 55
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 26
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 91
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 93
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 82
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 41
Efektywność energetyczna 24
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 1861
Plany kontroli zewnętrznych 1283
2012 r. 12
2013 r. 8
2014 r. 12
2015 r. 14
2016 r. 14
2017 r. 19
2018 r. 25
2019 r. 32
2020r. 113
2021 r. 1229
2022 r. 411
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 144
Plan kontroli wewnętrznych 165
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 329
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 1011
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 59
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 85
2021 58
2020 19
2019 7
2018 4
2017 3
2016 3
2015 0
2014 0
2013 3
2012 4
Wydział Budżetu i Finansów 173
2021 110
2020 55
2019 17
2018 6
2017 3
2016 0
2015 0
2014 3
2013 2
2012 4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 79
2016 14
2014 7
2013 8
2012 7
Wydział Infrastruktury 54
2014 5
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 375
2021 239
2020 126
2019 27
2018 17
2017 19
2016 17
2015 11
2014 12
2013 9
2012 16
Wydział Polityki Społecznej 604
2022 8
2021 398
2020 216
2019 65
2018 29
2017 19
2016 13
2015 8
2014 9
2013 8
2012 15
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 113
2021 91
2020 25
2019 10
2018 0
2017 5
2016 7
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 170
2021 39
2020 53
2019 9
2018 5
2017 0
2016 0
2015 0
2014 6
2013 4
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 641
Mienie zabużańskie 564
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 504
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 77
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 29
ROLNICTWO 112
Wykazy nieruchomości 262
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 10
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 6
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 15
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 54
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 478
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 18
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 41
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 399
Oświadczenia majatkowe samorządowców 220
Oświadczenia lustracyjne 127
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 28592
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 129
Patronaty 162
Odznaczenia 303
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 169
Petycje - informacje na temat procedury 94
Petycje wpływajace do Urzędu 53
Petycje - rok 2015 7
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 8
Petycje - rok 2018 12
Petycje - rok 2019 30
Zbiorcze informacje o petycjach 34
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 2019
Pomoc społeczna 1028
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 812
Rejestry 587
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 70
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 59
Analizy i dane statystyczne 150
Klęski żywiołowe 54
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 443
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 126
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 111
Piecza zastępcza 319
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 298
Sprawozdania i analizy 61
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 331
Dobre praktyki 42
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 24
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 115
Pliki do pobrania 425
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 335
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 165
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 8998
Oferty pracy 14679
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 404
Staż w LUW 385
Praktyki studenckie 200
Praktyki uczniowskie 136
Pliki do pobrania 213
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 6868
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 240
Nabór wniosków - wrzesień 2018 30
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 125
Nabór wniosków - lipiec 2019 346
Nabór wniosków - lipiec 2020 2473
Nabór wniosków - marzec 2021 1311
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 737
Nabór wniosków - lipiec 2021 1873
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 212
Edycja 2018-2019 64
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 19
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 23
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 18
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 49
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 18
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 17
Ostateczna lista rankingowa wniosków 31
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 16
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 31
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 136
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 65
Program „Posiłek w szkole i w domu” 163
Razem Bezpieczniej 277
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 0
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 54
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 61
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 32
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 699
MALUCH+ edycja 2021 1728
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 30
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 77
MALUCH+ edycja 2020 116
MALUCH+ edycja 2019 42
MALUCH+ edycja 2018 20
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 221
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 1407
Aktywna tablica 2017-2019 205
Aktywna tablica 2020-2024 109
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 196
Pliki do pobrania 24
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 85
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 73
Edycja 2019 0
Edycja 2020 37
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 44
Program "Opieka wytchnieniowa" 319
Edycja 2019 0
Edycja 2020 30
Edycja 2021 222
Edycja 2022 231
Nieodpłatna Pomoc Prawna 71
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 34
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 106
Lista organizacji pozarządowych 125
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 75
Nabór wniosków - sierpień 2019 28
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 30
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 16
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 14
Nabór wniosków 2021 132
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 38
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 67
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 52
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 60
Nabór wniosków 2022 203
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 133
Edycja 2019-2020 22
Edycja 2021 1042
Edycja 2022 215
Program Kolej Plus 62
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 64
Program wspieraj seniora na rok 2020 24
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 16
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1498
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 399
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 130
edycja 2019 57
edycja 2021 50
Program Rodzina 500 + 126
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 153
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 529
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 92
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 417
Państwowe Ratownictwo Medyczne 458
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 313
Tabele 4
Procedury 46
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 2
Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM 68
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 30
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 141
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 15
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 13
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 68
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 37
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 16
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 4
Ratownictwo wodne 82
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 20
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 562
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 55
Biuro Organizacji i Kadr 132
Biuro Wojewody 54
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 23
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 29
Wydział Infrastruktury 102
Wydział Nadzoru i Kontroli 43
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 24
Wydział Polityki Społecznej 161
Wydział Zdrowia 151
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 699
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 324
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 31
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 64
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 61
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 92
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 38
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 26
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 1316
Wnioski i Skargi 1026
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 125
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 158
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 56
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 72
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 4949
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 1934
Plan zamówień publicznych 424
Ogłoszenia o zamówieniach 1307
Ogłoszenia o wynikach postępowań 300
Archiwum zamówień publicznych 213
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 286
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 411
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 189
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 356
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 241
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 104
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 137
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 25
Archiwum ogłoszeń 26
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 1791
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 640
Konsultanci w ochronie zdrowia 1329
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 1297
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 35
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 37
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 3468
Kształcenie kadr medycznych 274
Mapy potrzeb zdrowotnych 265
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 130
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 248
Statystyka medyczna 275
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 84
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 84
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 294
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 30
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 185
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 18
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 3
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 2
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 2
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 3
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 1
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 28
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 4
Zgromadzenia tryb uproszczony 46
Zgromadzenia tryb cykliczny 38
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 27
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 15
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 7
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 2
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 0
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 7
Ogłoszenia innych jednostek 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry