• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 1113
E-Granica 155
Bezpieczne Lubuskie 35
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 245
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 124
Dystrybujca preparatów jodowych 70
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 242
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 428
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 133
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 291
Straże Gminne (Miejskie) 59
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 65
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 11
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej 355
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 52
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 26
Obóz treningowy maj 2021 13
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 150
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 7103
Statut 578
Regulamin organizacyjny 1444
Strategia rozwoju 233
Roczny Program Działania 169
Schemat organizacyjny 1340
Wydziały/Biura/Zespoły 6197
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 619
Biuro Organizacji i Kadr 916
Biuro Wojewody 977
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2661
Wydział Budżetu i Finansów 732
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1120
Wydział Infrastruktury 1889
Wydział Nadzoru i Kontroli 1194
Wydział Polityki Społecznej 2785
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 10394
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 526
Wydział Zdrowia 1789
Zespół Audytu Wewnętrznego 284
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 275
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 167
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 164
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 197
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 482
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 5969
Akty prawne Wojewody 4989
Dziennik Urzędowy 1900
Zarządzenia Wojewody 2229
Rozporządzenia Wojewody 2752
Obwieszczenia Wojewody 2078
Rządowe Centrum Legislacji 199
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 632
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 20
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 40
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 58
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 82
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 174
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 848
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 315
Zarządzenia zastępcze 138
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 22
Rok 2017 0
COVID-19 4136
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 1048
Polecenia Wojewody Lubuskiego 675
Decyzje Wojewody Lubuskiego 2668
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 505
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 455
ASF-Afrykański Pomór Świń 888
HPAI-grypa ptaków 1346
Kompetencje Wojewody 8323
Komunikaty Wojewody 623
Oświadczenie majątkowe 395
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 59
Pełnomocnicy 372
Doradcy 390
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 175
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 1345
Proces stwierdzenia nieważności 147
Proces wznowienia postępowania 216
Proces odwołania 106
Proces zażalenia 229
Wydania zaświadczenia 118
Uprawnienia budowlane 85
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 84
Zgłoszenia budowy 223
Zgłoszenia 2020 39
Zgłoszenia 2021 88
Zgłoszenia 2022 66
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 9
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 1560
Kompetencje Wicewojewody 122
Oświadczenie majątkowe 403
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 847
Budżet Wojewody Lubuskiego 381
Rok 2003 6
Rok 2004 4
Rok 2005 4
Rok 2006 3
Rok 2007 7
Rok 2008 4
Rok 2009 3
Rok 2010 3
Rok 2011 4
Rok 2012 5
Rok 2013 5
Rok 2014 4
Rok 2015 5
Rok 2016 6
Rok 2017 4
Rok 2018 8
Rok 2019 11
Rok 2020 52
Rok 2021 150
Ciężary publiczne 42
Rok 2012 5
Rok 2013 2
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 2
Rok 2017 9
Rok 2018 2
Rok 2019 0
Rok 2020 15
Dług publiczny 78
Rok 2012 3
Rok 2013 1
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 3
Rok 2017 6
Rok 2018 12
Rok 2019 25
Rok 2020 24
Rok 2021 3
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 151
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 41
Sprawozdania finansowe 152
Rok 2018 12
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 8
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 17
Rok 2019 33
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 71
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 23
Rok 2020 58
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 34
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 21
Klauzula informacyjna BGK 4
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 40352
Zasady obsługi cudzoziemców od stycznia 2022 r. 2644
Klauzule informacyjne 2438
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 433
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 108
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 412
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 1654
Zezwolenie na pobyt czasowy 23680
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 31907
Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r. 1906
Wnioski złożone przed 31.12.2020 r. 992
Wnioski złożone po 28.01.2022 r. 6974
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 4804
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 6777
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 1148
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 693
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 1293
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 178
Zezwolenie na pobyt czasowy - pobyt krótkotrwały 150
Zezwolenie na pobyt czasowy - praca sezonowa 0
Zezwolenie na pobyt czasowy - pracownik delegowany 119
Zezwolenie na pobyt stały 4243
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 1934
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 253
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 984
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 1409
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 3374
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 459
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 438
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 247
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 5252
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1865
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 2184
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 624
Wymiana karty pobytu 4531
Przedłużenie wizy 1303
Przedłużenie wizy krajowej 1293
Przedłużenie wizy Schengen 394
Przedłużenie pobytu bezwizowego 646
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkach 133
Pliki do pobrania - zezwolenia na pobyt 751
Brexit 355
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 94
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 134
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 141
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 82
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 561
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 96
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 1143
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 335
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 389
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 822
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 419
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 303
Wpis do ewidencji zaproszeń 2636
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 2840
Uznanie za obywatela polskiego 2296
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 804
Repatriacja 503
Pliki do pobrania 5463
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 4035
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 9705
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 501
Miejsce i sposób złożenia wniosku 3896
Dokumenty dołączane do wniosku 2950
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 5121
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 581
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 85
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 334
Opłaty 4376
Druki do pobrania 3873
Odwołanie od decyzji 296
Obowiązki pracodawcy 579
Podstawy prawne 132
Najczęściej zadawane pytania 517
Kontakt 2003
Czas wydania decyzji 921
Nowe przepisy 178
PEŁNOMOCNICTWO 1010
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 611
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 3491
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 785
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 2759
Kompetencje Dyrektora Generalnego 125
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 2318
Majątek LUW 77
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 80
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 3000
Administracja zespolona 1723
Jednostki podporządkowane 668
Administracja niezespolona 782
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 823
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 235
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 40
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 18
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 36
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 104
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 32
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 62
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 2041
Akty prawne 5
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 48
Protokoły 1
Stanowiska i opinie 4
Uchwały 12
Zespoły WKDS 2
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 2
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 3
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 1
Zespół ds. Infrastruktury 52
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 429
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 124
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 48
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 47
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 33
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 2989
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 386
Podstawowe informacje 15
Wnioski i opłaty 618
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 132
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 21
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 366
Kontrole 209
Skargi 66
RODO WIGiK 117
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 27798
Godziny otwarcia Urzędu 5688
ePUAP 2143
Profil zaufany 573
Stan przyjmowanych spraw 1818
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 405
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 77
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 345
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 57
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 55
Zmiany granic 47
Zmiany nazw miejscowosci 49
Pliki do pobrania 42
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 51166
Redakcja BIP 492
Mapa serwisu 389
Jak korzystać z BIP 214
Jak szukać 462
Polityka prywatności 26
Zastrzeżenia prawne 15
Skróty 119
Statystyka strony 48
Klauzula informacyjna 341
Tłumacz języka migowego 688
Deklaracja dostępności 619
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 1448
Udostępnienie informacji publicznej 392
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 49
Informacja nieudostępniona 61
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 199
Pliki do pobrania 241
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 785
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 406
Doskonalenie techniki jazdy 55
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 105
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 34
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 32
Wskaźnik przeliczeniowy 678
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 463
Stare książeczki mieszkaniowe 203
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 113
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 453
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 75
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 26
Ośrodki szkolenia 111
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 31
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 107
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 157
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 140
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 58
Efektywność energetyczna 34
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 2586
Plany kontroli zewnętrznych 2104
2012 r. 16
2013 r. 10
2014 r. 15
2015 r. 16
2016 r. 19
2017 r. 24
2018 r. 28
2019 r. 35
2020r. 125
2021 r. 1411
2022 r. 1117
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 238
Plan kontroli wewnętrznych 232
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 435
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 1546
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 88
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 152
2022 15
2021 87
2020 25
2019 8
2018 6
2017 4
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 5
Wydział Budżetu i Finansów 350
2022 8
2021 262
2020 70
2019 25
2018 7
2017 4
2016 0
2015 0
2014 0
2013 4
2012 4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 97
2016 16
2014 9
2013 9
2012 9
Wydział Infrastruktury 67
2014 9
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 470
2022 48
2021 306
2020 140
2019 30
2018 21
2017 22
2016 21
2015 12
2014 14
2013 11
2012 17
Wydział Polityki Społecznej 871
2022 145
2021 655
2020 248
2019 84
2018 35
2017 24
2016 15
2015 10
2014 11
2013 10
2012 17
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 173
2022 62
2021 114
2020 30
2019 16
2018 0
2017 5
2016 7
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 258
2021 96
2020 62
2019 12
2018 12
2017 0
2016 0
2015 5
2014 6
2013 4
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 833
Mienie zabużańskie 809
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 706
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 151
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 40
ROLNICTWO 176
Wykazy nieruchomości 344
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 14
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 7
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 16
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 62
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 561
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 212
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 64
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 553
Oświadczenia majatkowe samorządowców 321
Oświadczenia lustracyjne 184
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 63103
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 177
Patronaty 201
Odznaczenia 408
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 248
Petycje - informacje na temat procedury 111
Petycje wpływajace do Urzędu 80
Petycje - rok 2015 7
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 11
Petycje - rok 2018 17
Petycje - rok 2019 39
Zbiorcze informacje o petycjach 56
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 2709
Pomoc społeczna 1419
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 1138
Rejestry 863
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 131
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 72
Analizy i dane statystyczne 222
Klęski żywiołowe 198
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 568
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 167
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 134
Piecza zastępcza 393
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 431
Sprawozdania i analizy 78
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 352
Dobre praktyki 55
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 32
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 146
Pliki do pobrania 578
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 467
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 248
Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 45
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 12805
Oferty pracy 21634
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 541
Staż w LUW 562
Praktyki studenckie 321
Praktyki uczniowskie 215
Pliki do pobrania 322
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 8753
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 324
Nabór wniosków - wrzesień 2018 37
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 148
Nabór wniosków - lipiec 2019 381
Nabór wniosków - lipiec 2020 2590
Nabór wniosków - marzec 2021 1362
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 782
Nabór wniosków - lipiec 2021 2744
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 244
Edycja 2018-2019 75
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 21
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 28
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 21
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 93
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 19
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 27
Ostateczna lista rankingowa wniosków 31
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 36
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 38
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 304
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 87
Program „Posiłek w szkole i w domu” 208
Razem Bezpieczniej 425
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 19
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 102
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 108
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 59
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 904
MALUCH+ edycja 2021 1978
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 42
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 83
MALUCH+ edycja 2020 130
MALUCH+ edycja 2019 61
MALUCH+ edycja 2018 30
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 241
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 2163
Aktywna tablica 2017-2019 213
Aktywna tablica 2020-2024 166
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 218
Pliki do pobrania 30
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 101
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 85
Edycja 2019 0
Edycja 2020 40
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 53
Program "Opieka wytchnieniowa" 421
Edycja 2019 0
Edycja 2020 33
Edycja 2021 234
Edycja 2022 522
Nieodpłatna Pomoc Prawna 83
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 52
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 121
Lista organizacji pozarządowych 175
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 92
Nabór wniosków - sierpień 2019 35
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 35
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 17
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 17
Nabór wniosków 2021 163
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 45
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 72
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 58
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 67
Nabór wniosków 2022 293
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 162
Edycja 2019-2020 25
Edycja 2021 1101
Edycja 2022 937
Program Kolej Plus 75
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 84
Program wspieraj seniora na rok 2020 34
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 21
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1641
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 506
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 159
edycja 2019 60
edycja 2021 53
Program Rodzina 500 + 191
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 209
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 728
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 122
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 589
Państwowe Ratownictwo Medyczne 633
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 432
Tabele 5
Procedury 76
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 7
Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM 103
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 75
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 265
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 27
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 18
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 95
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 52
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 28
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 8
Ratownictwo wodne 145
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 27
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 763
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 73
Biuro Organizacji i Kadr 172
Biuro Wojewody 61
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 43
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 38
Wydział Infrastruktury 149
Wydział Nadzoru i Kontroli 55
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 41
Wydział Polityki Społecznej 219
Wydział Zdrowia 210
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 964
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 450
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 42
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 109
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 96
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 175
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 56
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 41
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 1962
Wnioski i Skargi 1484
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 216
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 200
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 87
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 95
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 7497
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 2604
Plan zamówień publicznych 646
Ogłoszenia o zamówieniach 1730
Ogłoszenia o wynikach postępowań 385
Archiwum zamówień publicznych 296
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 377
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 567
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 267
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 492
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 374
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 128
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 188
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 34
Archiwum ogłoszeń 36
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 2564
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 1078
Konsultanci w ochronie zdrowia 1971
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 2541
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 60
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 68
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 4873
Kształcenie kadr medycznych 357
Mapy potrzeb zdrowotnych 417
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 161
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 462
Statystyka medyczna 502
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 126
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 254
Konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 41
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 363
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 87
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 195
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 19
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 5
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 3
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 3
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 3
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 2
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 40
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 4
Zgromadzenia tryb uproszczony 60
Zgromadzenia tryb cykliczny 40
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 27
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 18
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 7
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 9
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 1
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 19
Ogłoszenia innych jednostek 0
Dział: Dostępność-Koordynator dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność-Koordynator dostępności 60
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry