• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 568
E-Granica 45
Bezpieczne Lubuskie 20
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 120
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 74
Dystrybujca preparatów jodowych 28
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 59
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 102
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 57
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 71
Straże Gminne (Miejskie) 24
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 25
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 2
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 128
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 25
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 10
Obóz treningowy maj 2021 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 69
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 3669
Statut 258
Regulamin organizacyjny 690
Strategia rozwoju 85
Roczny Program Działania 65
Schemat organizacyjny 665
Wydziały/Biura/Zespoły 2975
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 282
Biuro Organizacji i Kadr 414
Biuro Wojewody 350
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 968
Wydział Budżetu i Finansów 286
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 619
Wydział Infrastruktury 952
Wydział Nadzoru i Kontroli 518
Wydział Polityki Społecznej 1238
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 841
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 220
Wydział Zdrowia 779
Zespół Audytu Wewnętrznego 128
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 119
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 77
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 78
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 82
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 181
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 2799
Akty prawne Wojewody 2463
Dziennik Urzędowy 745
Zarządzenia Wojewody 994
Rozporządzenia Wojewody 1328
Obwieszczenia Wojewody 1004
Rządowe Centrum Legislacji 78
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 221
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 18
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 17
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 30
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 88
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 397
Zarządzenia zastępcze 55
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 14
Rok 2017 0
COVID-19 2453
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 633
Polecenia Wojewody Lubuskiego 419
Decyzje Wojewody Lubuskiego 1169
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 311
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 273
ASF-Afrykański Pomór Świń 484
HPAI-grypa ptaków 353
Kompetencje Wojewody 2135
Komunikaty Wojewody 402
Oświadczenie majątkowe 202
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 24
Pełnomocnicy 177
Doradcy 199
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 102
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 764
Proces stwierdzenia nieważności 38
Proces wznowienia postępowania 53
Proces odwołania 38
Proces zażalenia 78
Wydania zaświadczenia 50
Uprawnienia budowlane 40
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 33
Zgłoszenia budowy 115
Zgłoszenia 2020 19
Zgłoszenia 2021 41
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 4
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 664
Kompetencje Wicewojewody 44
Oświadczenie majątkowe 172
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 406
Budżet Wojewody Lubuskiego 157
Rok 2003 3
Rok 2004 2
Rok 2005 1
Rok 2006 0
Rok 2007 1
Rok 2008 0
Rok 2009 0
Rok 2010 0
Rok 2011 0
Rok 2012 0
Rok 2013 1
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Rok 2018 3
Rok 2019 4
Rok 2020 39
Rok 2021 60
Ciężary publiczne 22
Rok 2012 3
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 6
Rok 2018 1
Rok 2019 0
Rok 2020 6
Dług publiczny 39
Rok 2012 1
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 2
Rok 2017 3
Rok 2018 9
Rok 2019 22
Rok 2020 1
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 62
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 20
Sprawozdania finansowe 92
Rok 2018 6
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 3
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 11
Rok 2019 28
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 37
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 17
Rok 2020 24
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 15
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 9
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 1291
Kompetencje Dyrektora Generalnego 56
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 950
Majątek LUW 42
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 28
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 19827
Klauzule informacyjne 1386
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 235
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 46
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 251
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 876
Zezwolenie na pobyt czasowy 11953
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 2008
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 2990
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 459
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 299
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 14843
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 514
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 96
Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności 0
Zezwolenie na pobyt w celu odbycia wolontariatu lub stażu 0
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych lub mobilności długoterminowej naukowca 0
Zezwolenie na pobyt stały 2086
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 990
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 80
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 333
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 547
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 1437
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 218
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 62
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 2343
Przedłużenie wizy 465
Przedłużenie wizy krajowej 311
Przedłużenie wizy Schengen 99
Przedłużenie pobytu bezwizowego 113
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 1155
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 283
Wymiana karty pobytu 2641
Brexit 230
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 76
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 83
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 73
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 51
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 251
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 418
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 156
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 181
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 390
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 167
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 91
Wpis do ewidencji zaproszeń 1105
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 837
Uznanie za obywatela polskiego 1057
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 390
Repatriacja 240
Pliki do pobrania 2583
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 1796
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 5824
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 312
Miejsce i sposób złożenia wniosku 2352
Dokumenty dołączane do wniosku 1918
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 3108
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 289
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 48
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 193
Opłaty 2243
Druki do pobrania 2069
Odwołanie od decyzji 96
Obowiązki pracodawcy 360
Podstawy prawne 92
Najczęściej zadawane pytania 335
Kontakt 982
Czas wydania decyzji 547
Nowe przepisy 74
PEŁNOMOCNICTWO 552
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 365
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 2005
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 1531
Administracja zespolona 811
Administracja niezespolona 399
Jednostki podporządkowane 319
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 460
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 112
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 19
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 10
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 14
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 62
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 22
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 34
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 1104
Akty prawne 3
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 23
Protokoły 0
Stanowiska i opinie 2
Uchwały 7
Zespoły WKDS 0
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 1
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 1
2012 0
Zespół ds. Oświaty 0
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Zespół ds. Infrastruktury 26
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 130
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 47
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 19
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 20
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 11
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 1338
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 189
Podstawowe informacje 12
Wnioski i opłaty 287
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 59
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 216
Kontrole 112
Skargi 34
RODO WIGiK 61
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 13453
Godziny otwarcia Urzędu 2802
ePUAP 1081
Profil zaufany 255
Stan przyjmowanych spraw 711
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 214
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 40
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 71
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 17
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 14
Zmiany granic 5
Zmiany nazw miejscowosci 20
Pliki do pobrania 20
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 24759
Redakcja BIP 266
Mapa serwisu 217
Jak korzystać z BIP 132
Jak szukać 269
Polityka prywatności 16
Zastrzeżenia prawne 12
Skróty 62
Statystyka strony 24
Klauzula informacyjna 188
Tłumacz języka migowego 398
Deklaracja dostępności 357
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 814
Udostępnienie informacji publicznej 205
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 24
Informacja nieudostępniona 27
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 72
Pliki do pobrania 111
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 438
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 138
Doskonalenie techniki jazdy 27
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 38
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 21
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 13
Wskaźnik przeliczeniowy 249
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 145
Stare książeczki mieszkaniowe 56
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 56
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 169
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 28
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 8
Ośrodki szkolenia 36
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 21
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 70
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 69
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 64
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 37
Efektywność energetyczna 13
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 1228
Plany kontroli zewnętrznych 676
2012 r. 8
2013 r. 6
2014 r. 7
2015 r. 8
2016 r. 9
2017 r. 12
2018 r. 18
2019 r. 18
2020r. 89
2021 r. 826
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 85
Plan kontroli wewnętrznych 89
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 209
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 689
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 41
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 61
2021 42
2020 16
2019 4
2018 4
2017 0
2016 3
2015 2
2014 0
2013 3
2012 4
Wydział Budżetu i Finansów 120
2021 60
2020 45
2019 10
2018 5
2017 3
2016 0
2015 0
2014 2
2013 2
2012 4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 60
2016 9
2014 4
2013 4
2012 4
Wydział Infrastruktury 41
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 291
2021 185
2020 112
2019 20
2018 14
2017 15
2016 14
2015 7
2014 5
2013 6
2012 13
Wydział Polityki Społecznej 388
2021 209
2020 178
2019 45
2018 18
2017 10
2016 9
2015 4
2014 4
2013 3
2012 7
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 71
2021 48
2020 24
2019 9
2018 2
2017 0
2016 5
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 124
2021 4
2020 50
2019 7
2018 4
2017 2
2016 0
2015 0
2014 3
2013 2
2012 2
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 508
Mienie zabużańskie 392
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 401
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 64
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 25
ROLNICTWO 89
Wykazy nieruchomości 205
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 8
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 4
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 10
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 49
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 307
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 24
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 300
Oświadczenia majatkowe samorządowców 174
Oświadczenia lustracyjne 84
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 21597
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 107
Patronaty 135
Odznaczenia 218
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 134
Petycje - informacje na temat procedury 84
Petycje wpływajace do Urzędu 43
Petycje - rok 2015 7
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 8
Petycje - rok 2018 11
Petycje - rok 2019 25
Zbiorcze informacje o petycjach 28
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 1568
Pomoc społeczna 822
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 636
Rejestry 386
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 51
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 51
Analizy i dane statystyczne 121
Klęski żywiołowe 45
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 314
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 106
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 85
Piecza zastępcza 247
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 179
Sprawozdania i analizy 52
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 293
Dobre praktyki 30
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 23
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 94
Pliki do pobrania 332
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 223
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 93
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 6447
Oferty pracy 10348
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 295
Staż w LUW 287
Praktyki studenckie 153
Praktyki uczniowskie 100
Pliki do pobrania 160
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 5027
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 191
Nabór wniosków - wrzesień 2018 25
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 96
Nabór wniosków - lipiec 2019 309
Nabór wniosków - lipiec 2020 2250
Nabór wniosków - marzec 2021 1238
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 615
Nabór wniosków - lipiec 2021 1050
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 168
Edycja 2018-2019 53
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 19
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 19
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 12
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 28
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 28
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 12
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 22
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 94
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 44
Program „Posiłek w szkole i w domu” 129
Razem Bezpieczniej 134
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 0
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 28
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 33
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 12
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 12
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 450
MALUCH+ edycja 2021 1148
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 20
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 71
MALUCH+ edycja 2020 98
MALUCH+ edycja 2019 33
MALUCH+ edycja 2018 13
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 159
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 635
Aktywna tablica 2017-2019 196
Aktywna tablica 2020-2024 49
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 163
Pliki do pobrania 20
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 66
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 61
Edycja 2019 0
Edycja 2020 31
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 27
Program "Opieka wytchnieniowa" 204
Edycja 2019 0
Edycja 2020 21
Edycja 2021 181
Edycja 2022 49
Nieodpłatna Pomoc Prawna 59
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 31
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 77
Lista organizacji pozarządowych 82
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 41
Nabór wniosków - sierpień 2019 16
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 16
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 11
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 11
Nabór wniosków 2021 83
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 26
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 53
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 34
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 15
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 81
Edycja 2019-2020 17
Edycja 2021 885
Edycja 2022 42
Program Kolej Plus 42
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 43
Program wspieraj seniora na rok 2020 21
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1288
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 187
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 108
edycja 2019 55
edycja 2021 42
Program Rodzina 500 + 87
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 114
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 351
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 63
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 331
Państwowe Ratownictwo Medyczne 323
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 242
Tabele 2
Procedury 31
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 1
Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM 43
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 16
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 67
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 10
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 3
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 49
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 20
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 10
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 3
Ratownictwo wodne 77
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 17
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 410
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 36
Biuro Organizacji i Kadr 93
Biuro Wojewody 31
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 16
Wydział Infrastruktury 79
Wydział Nadzoru i Kontroli 24
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 13
Wydział Polityki Społecznej 106
Wydział Zdrowia 103
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 529
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 231
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 24
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 47
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 46
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 38
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 28
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 18
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 966
Wnioski i Skargi 754
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 98
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 120
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 45
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 42
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 3683
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 1467
Plan zamówień publicznych 310
Ogłoszenia o zamówieniach 1021
Ogłoszenia o wynikach postępowań 241
Archiwum zamówień publicznych 171
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 208
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 297
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 141
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 248
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 137
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 78
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 103
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 18
Archiwum ogłoszeń 16
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 1216
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 350
Konsultanci w ochronie zdrowia 914
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 577
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 26
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 28
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 2270
Kształcenie kadr medycznych 194
Mapy potrzeb zdrowotnych 151
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 87
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 149
Statystyka medyczna 180
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 27
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 178
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 108
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 13
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 2
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 1
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 2
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 1
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 15
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 1
Zgromadzenia tryb uproszczony 18
Zgromadzenia tryb cykliczny 16
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 9
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 6
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 4
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 1
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 0
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 2
Ogłoszenia innych jednostek 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry