• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 1301
E-Granica 156
Bezpieczne Lubuskie 41
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 287
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 151
Dystrybujca preparatów jodowych 83
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 321
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 527
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 162
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 364
Straże Gminne (Miejskie) 69
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 79
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 14
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej 433
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 65
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 30
Obóz treningowy maj 2021 16
podsumowanie działań w 2021 0
Wizyta studyjna projektu „ Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel” 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 189
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 8102
Statut 682
Regulamin organizacyjny 1678
Strategia rozwoju 269
Roczny Program Działania 180
Schemat organizacyjny 1553
Wydziały/Biura/Zespoły 7166
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 707
Biuro Organizacji i Kadr 1069
Biuro Wojewody 1155
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3098
Wydział Budżetu i Finansów 895
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1292
Wydział Infrastruktury 2208
Wydział Nadzoru i Kontroli 1381
Wydział Polityki Społecznej 3203
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 14895
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 613
Wydział Zdrowia 2080
Zespół Audytu Wewnętrznego 326
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 308
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 198
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 188
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 237
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 595
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 6870
Akty prawne Wojewody 5680
Dziennik Urzędowy 2142
Zarządzenia Wojewody 2581
Rozporządzenia Wojewody 3097
Obwieszczenia Wojewody 2341
Rządowe Centrum Legislacji 243
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 750
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 24
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 41
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 60
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 88
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 184
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 904
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 477
Zarządzenia zastępcze 152
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 25
Rok 2017 0
COVID-19 4213
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 1079
Polecenia Wojewody Lubuskiego 703
Decyzje Wojewody Lubuskiego 2746
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 517
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 473
ASF-Afrykański Pomór Świń 1024
HPAI-grypa ptaków 1450
Kompetencje Wojewody 9167
Komunikaty Wojewody 685
Oświadczenie majątkowe 495
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 67
Pełnomocnicy 430
Doradcy 450
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 195
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 1544
Proces stwierdzenia nieważności 201
Proces wznowienia postępowania 278
Proces odwołania 119
Proces zażalenia 289
Wydania zaświadczenia 139
Uprawnienia budowlane 95
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 127
Zgłoszenia budowy 248
Zgłoszenia 2020 42
Zgłoszenia 2021 93
Zgłoszenia 2022 81
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 12
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda I 1802
Kompetencje I Wicewojewody 148
Oświadczenie majątkowe 474
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 980
Budżet Wojewody Lubuskiego 447
Rok 2003 6
Rok 2004 5
Rok 2005 4
Rok 2006 3
Rok 2007 7
Rok 2008 4
Rok 2009 3
Rok 2010 3
Rok 2011 4
Rok 2012 5
Rok 2013 6
Rok 2014 4
Rok 2015 5
Rok 2016 6
Rok 2017 4
Rok 2018 10
Rok 2019 12
Rok 2020 57
Rok 2021 177
Ciężary publiczne 49
Rok 2012 5
Rok 2013 2
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 2
Rok 2017 11
Rok 2018 2
Rok 2019 2
Rok 2020 21
Dług publiczny 89
Rok 2012 3
Rok 2013 1
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 3
Rok 2017 6
Rok 2018 12
Rok 2019 25
Rok 2020 24
Rok 2021 9
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 180
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 46
Sprawozdania finansowe 177
Rok 2018 17
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 11
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 19
Rok 2019 37
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 78
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 25
Rok 2020 64
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 40
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 26
Rok 2021 15
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 7
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 9
Klauzula informacyjna BGK 7
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 46738
Zasady obsługi cudzoziemców od stycznia 2022 r. 3657
Klauzule informacyjne 2668
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 479
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 125
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 442
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 1820
Zezwolenie na pobyt czasowy 27162
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 36553
Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r. 2700
Wnioski złożone przed 31.12.2020 r. 1274
Wnioski złożone po 28.01.2022 r. 11418
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 5784
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 8120
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 1374
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 782
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 1670
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 193
Zezwolenie na pobyt czasowy - pobyt krótkotrwały 220
Zezwolenie na pobyt czasowy - praca sezonowa 104
Zezwolenie na pobyt czasowy - pracownik delegowany 164
Zezwolenie na pobyt stały 5074
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 2272
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 312
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 1334
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 1804
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 4335
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 537
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 506
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 462
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 6534
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 2749
Karta Polaka 102
Przedłużenie wizy 1583
Przedłużenie wizy krajowej 1600
Przedłużenie wizy Schengen 487
Przedłużenie pobytu bezwizowego 884
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 2531
Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca 737
Wymiana karty pobytu 4990
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkach 271
Pliki do pobrania - zezwolenia na pobyt 1212
Brexit 380
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 94
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 141
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 162
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 656
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 100
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 1434
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 402
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 483
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 967
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 701
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 396
Wpis do ewidencji zaproszeń 3433
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 3664
Uznanie za obywatela polskiego 2850
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 1004
Repatriacja 592
Pliki do pobrania 6487
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 4618
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 10684
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 540
Miejsce i sposób złożenia wniosku 4263
Dokumenty dołączane do wniosku 3206
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 5568
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 643
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 111
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 367
Opłaty 4999
Druki do pobrania 4505
Odwołanie od decyzji 349
Obowiązki pracodawcy 637
Podstawy prawne 143
Najczęściej zadawane pytania 562
Kontakt 2248
Czas wydania decyzji 988
Nowe przepisy 203
PEŁNOMOCNICTWO 1121
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 680
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 3838
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 1041
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 3129
Kompetencje Dyrektora Generalnego 150
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 2655
Majątek LUW 86
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 96
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 3424
Administracja zespolona 1979
Jednostki podporządkowane 793
Administracja niezespolona 892
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 958
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 266
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 45
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 20
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 42
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 117
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 38
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 75
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 2354
Akty prawne 6
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 54
Protokoły 1
Stanowiska i opinie 6
Uchwały 13
Zespoły WKDS 3
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 3
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 8
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 1
Zespół ds. Infrastruktury 61
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 511
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 141
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 57
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 56
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 38
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 3565
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 480
Podstawowe informacje 23
Wnioski i opłaty 793
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 143
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 26
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 437
Kontrole 248
Skargi 71
RODO WIGiK 124
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 32618
Godziny otwarcia Urzędu 6520
ePUAP 2459
Profil zaufany 645
Stan przyjmowanych spraw 2164
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 492
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 94
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 428
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 82
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 74
Zmiany granic 74
Zmiany nazw miejscowosci 57
Pliki do pobrania 49
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 59500
Redakcja BIP 548
Mapa serwisu 438
Jak korzystać z BIP 240
Jak szukać 513
Polityka prywatności 38
Zastrzeżenia prawne 20
Skróty 132
Statystyka strony 50
Klauzula informacyjna 372
Tłumacz języka migowego 799
Deklaracja dostępności 690
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 1659
Udostępnienie informacji publicznej 447
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 58
Informacja nieudostępniona 72
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 268
Pliki do pobrania 298
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 877
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 444
Doskonalenie techniki jazdy 57
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 118
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 39
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 34
Wskaźnik przeliczeniowy 885
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 614
Stare książeczki mieszkaniowe 305
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 127
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 499
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 85
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 28
Ośrodki szkolenia 140
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 40
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 113
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 242
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 195
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 87
Efektywność energetyczna 39
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 2970
Plany kontroli zewnętrznych 2344
2012 r. 17
2013 r. 10
2014 r. 17
2015 r. 18
2016 r. 22
2017 r. 25
2018 r. 30
2019 r. 36
2020r. 129
2021 r. 1439
2022 r. 1355
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 285
Plan kontroli wewnętrznych 261
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 510
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 1848
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 109
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 178
2022 30
2021 92
2020 28
2019 11
2018 8
2017 5
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 5
Wydział Budżetu i Finansów 387
2022 31
2021 280
2020 76
2019 29
2018 8
2017 5
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 116
2016 21
2014 10
2013 9
2012 10
Wydział Infrastruktury 77
2014 10
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 531
2022 94
2021 342
2020 150
2019 36
2018 23
2017 22
2016 21
2015 13
2014 15
2013 12
2012 20
Wydział Polityki Społecznej 1069
2022 311
2021 757
2020 261
2019 91
2018 37
2017 27
2016 18
2015 10
2014 14
2013 10
2012 17
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 198
2022 88
2021 119
2020 31
2019 46
2018 0
2017 5
2016 7
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 305
2022 15
2021 123
2020 66
2019 16
2018 14
2017 0
2016 0
2015 7
2014 9
2013 0
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 1066
Mienie zabużańskie 961
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 765
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 242
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 48
ROLNICTWO 231
Wykazy nieruchomości 488
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 14
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 7
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 16
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 63
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 601
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 530
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 80
Dotacje dla spółek wodnych w roku 2022 11
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 649
Oświadczenia majatkowe samorządowców 370
Oświadczenia lustracyjne 220
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 73557
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 203
Patronaty 222
Odznaczenia 492
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 294
Petycje - informacje na temat procedury 130
Petycje wpływajace do Urzędu 88
Petycje - rok 2015 8
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 12
Petycje - rok 2018 19
Petycje - rok 2019 43
Zbiorcze informacje o petycjach 77
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 3068
Pomoc społeczna 1598
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 1346
Rejestry 1049
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 163
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 78
Analizy i dane statystyczne 259
Klęski żywiołowe 230
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 719
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 183
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 147
Piecza zastępcza 445
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 515
Sprawozdania i analizy 93
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 359
Dobre praktyki 61
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 34
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 162
Pliki do pobrania 648
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 510
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 291
Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 105
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 15447
Oferty pracy 26298
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 618
Staż w LUW 652
Praktyki studenckie 391
Praktyki uczniowskie 292
Pliki do pobrania 368
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 9811
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 375
Nabór wniosków - wrzesień 2018 42
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 161
Nabór wniosków - lipiec 2019 413
Nabór wniosków - lipiec 2020 2647
Nabór wniosków - marzec 2021 1396
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 809
Nabór wniosków - lipiec 2021 3172
Nabór wniosków - lipiec 2022 238
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 258
Edycja 2018-2019 80
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 21
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 30
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 22
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 111
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 19
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 37
Ostateczna lista rankingowa wniosków 31
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 69
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 41
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 355
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 99
Program „Posiłek w szkole i w domu” 323
Razem Bezpieczniej 460
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 23
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 122
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 117
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 65
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 947
MALUCH+ edycja 2021 2008
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 45
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 84
MALUCH+ edycja 2020 132
MALUCH+ edycja 2019 61
MALUCH+ edycja 2018 30
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 250
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 2241
Aktywna tablica 2017-2019 218
Aktywna tablica 2020-2024 322
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 238
Pliki do pobrania 30
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 104
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 93
Edycja 2019 0
Edycja 2020 41
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 61
Program "Opieka wytchnieniowa" 491
Edycja 2019 0
Edycja 2020 33
Edycja 2021 234
Edycja 2022 615
Nieodpłatna Pomoc Prawna 90
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 57
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 136
Lista organizacji pozarządowych 199
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 102
Nabór wniosków - sierpień 2019 39
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 39
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 0
Nabór wniosków 2021 170
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 48
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 75
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 61
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 72
Nabór wniosków 2022 347
Nabór uzupełniający wniosków lipiec 2022 47
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 172
Edycja 2019-2020 26
Edycja 2021 1114
Edycja 2022 1014
Program Kolej Plus 82
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 99
Program wspieraj seniora na rok 2020 48
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 21
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1743
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 551
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 195
edycja 2019 r. 71
edycja 2021 r. 63
edycja 2022 r. 40
Program Rodzina 500 + 245
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 244
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 837
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 137
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 671
Państwowe Ratownictwo Medyczne 731
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 481
Tabele 5
Procedury 84
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 7
Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM 108
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 116
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 351
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 31
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 21
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 114
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 56
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 34
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 9
Ratownictwo wodne 151
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 31
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 878
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 82
Biuro Organizacji i Kadr 206
Biuro Wojewody 73
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 59
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 46
Wydział Infrastruktury 191
Wydział Nadzoru i Kontroli 71
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 46
Wydział Polityki Społecznej 257
Wydział Zdrowia 247
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 1134
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 545
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 52
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 121
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 107
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 222
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 60
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 45
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 2249
Wnioski i Skargi 1710
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 249
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 225
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 104
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 120
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 8783
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 2992
Plan zamówień publicznych 731
Ogłoszenia o zamówieniach 2048
Ogłoszenia o wynikach postępowań 442
Archiwum zamówień publicznych 351
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 428
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 653
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 344
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 554
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 444
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 141
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 207
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 38
Archiwum ogłoszeń 39
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 2863
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 1375
Konsultanci w ochronie zdrowia 2332
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 3147
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 65
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 81
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 5228
Kształcenie kadr medycznych 387
Mapy potrzeb zdrowotnych 469
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 172
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 571
Statystyka medyczna 538
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 135
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 318
Konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 87
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 428
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 136
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 204
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 24
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 7
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 4
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 3
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 4
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 4
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 42
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 4
Zgromadzenia tryb uproszczony 73
Zgromadzenia tryb cykliczny 48
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 32
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 20
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 8
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 10
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 1
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 26
Ogłoszenia innych jednostek 0
Dział: Dostępność-Koordynator dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność-Koordynator dostępności 131
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry