• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 2393
E-Granica 174
Bezpieczne Lubuskie 111
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 564
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 267
Dystrybujca preparatów jodowych 215
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 702
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 1117
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 363
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 958
Straże Gminne (Miejskie) 137
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 133
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 24
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej 961
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 98
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 71
Obóz treningowy maj 2021 25
podsumowanie działań w 2021 10
Wizyta studyjna projektu „ Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel” 13
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 341
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 14293
Statut 1330
Regulamin organizacyjny 3354
Strategia rozwoju 611
Roczny Program Działania 347
Schemat organizacyjny 2874
Wydziały/Biura/Zespoły 13359
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 1542
Biuro Organizacji i Kadr 2165
Biuro Wojewody 2666
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6445
Wydział Budżetu i Finansów 1820
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2398
Wydział Infrastruktury 4099
Wydział Nadzoru i Kontroli 2532
Wydział Polityki Społecznej 5882
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 35023
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 1354
Wydział Zdrowia 3939
Zespół Audytu Wewnętrznego 722
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 706
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 421
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 382
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 503
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 1366
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 12871
Akty prawne Wojewody 10403
Dziennik Urzędowy 4063
Zarządzenia Wojewody 5698
Rozporządzenia Wojewody 5596
Obwieszczenia Wojewody 4692
Rządowe Centrum Legislacji 529
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 2103
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 40
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 27
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 56
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 84
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 129
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 248
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 1167
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 973
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2023 968
Zarządzenia zastępcze 280
Rok 2014 0
Rok 2017 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 58
Rok 2023 58
COVID-19 4433
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 1233
Polecenia Wojewody Lubuskiego 763
Decyzje Wojewody Lubuskiego 2956
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 568
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 514
ASF-Afrykański Pomór Świń 1751
HPAI-grypa ptaków 3212
Kompetencje Wojewody 16214
Komunikaty Wojewody 1008
Oświadczenie majątkowe 1042
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 126
Pełnomocnicy 890
Doradcy 1049
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 331
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 2842
Proces stwierdzenia nieważności 674
Proces wznowienia postępowania 641
Proces odwołania 336
Proces zażalenia 536
Wydania zaświadczenia 340
Uprawnienia budowlane 193
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 233
Zgłoszenia budowy 398
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 85
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda I 3481
Kompetencje I Wicewojewody 307
Oświadczenie majątkowe 945
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 1757
Budżet Wojewody Lubuskiego 867
Rok 2003 32
Rok 2004 10
Rok 2005 8
Rok 2006 5
Rok 2007 9
Rok 2008 7
Rok 2009 8
Rok 2010 3
Rok 2011 5
Rok 2012 6
Rok 2013 10
Rok 2014 7
Rok 2015 8
Rok 2016 7
Rok 2017 5
Rok 2018 92
Rok 2019 22
Rok 2020 67
Rok 2021 238
Rok 2022 142
Rok 2023 18
Ciężary publiczne 134
Rok 2012 7
Rok 2013 2
Rok 2014 3
Rok 2015 3
Rok 2016 3
Rok 2017 13
Rok 2018 6
Rok 2019 5
Rok 2020 44
Rok 2021 9
Rok 2022 27
Dług publiczny 179
Rok 2012 4
Rok 2013 0
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 3
Rok 2017 6
Rok 2018 12
Rok 2019 26
Rok 2020 28
Rok 2021 33
Rok 2022 17
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 351
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 97
Sprawozdania finansowe 310
Rok 2018 23
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 18
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 34
Rok 2019 39
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 124
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 27
Rok 2020 73
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 54
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 35
Rok 2021 72
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 37
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 41
Rok 2022 38
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 14
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 19
Klauzula informacyjna BGK 30
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 80914
Zasady obsługi cudzoziemców od stycznia 2022 r. 7368
Klauzule informacyjne 3888
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 722
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 626
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 2678
Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób posiadających PESEL UKR 7195
Zezwolenie na pobyt czasowy 47001
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 63437
Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r. 5338
Wnioski złożone przed 31.12.2020 r. 2246
Wnioski złożone po 28.01.2022 r. 37608
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 709
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 13266
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 24202
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 5601
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 1684
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 5245
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 343
Zezwolenie na pobyt czasowy - pobyt krótkotrwały 645
Zezwolenie na pobyt czasowy - praca sezonowa 389
Zezwolenie na pobyt czasowy - pracownik delegowany 482
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych (BY) 3887
Zezwolenie na pobyt stały 9468
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 6124
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 768
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 5300
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 4222
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 13523
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 1233
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 997
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 26017
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 8888
Karta Polaka 4628
Przyznanie Karty Polaka 4397
Przedłużenie Karty Polaka 1330
Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka 285
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 1565
Przedłużenie wizy 2578
Przedłużenie wizy krajowej 2752
Przedłużenie wizy Schengen 922
Przedłużenie pobytu bezwizowego 1656
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 4404
Wymiana karty pobytu 8409
Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi 0
Polski dokument podróży 384
Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca 3523
Wymiana polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości 0
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkach 1002
Pliki do pobrania - zezwolenia na pobyt 4329
Obywatele Unii Europejskiej 226
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 2904
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 750
Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członka rodziny obywatela UE 1543
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 799
Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 1689
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 656
Wpis do ewidencji zaproszeń 8288
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 15323
Uznanie za obywatela polskiego 7230
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 2403
Repatriacja 1121
Pliki do pobrania 12522
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 7086
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 15316
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 859
Miejsce i sposób złożenia wniosku 6272
Dokumenty dołączane do wniosku 4596
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 8761
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 1496
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 238
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 631
Opłaty 8141
Druki do pobrania 7498
Odwołanie od decyzji 732
Obowiązki pracodawcy 1239
Podstawy prawne 216
Najczęściej zadawane pytania 899
Kontakt 3252
PEŁNOMOCNICTWO 1672
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 910
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 5294
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 2429
Kompetencje II Wicewojewody 72
Oświadczenia majątkowe 86
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 6035
Kompetencje Dyrektora Generalnego 431
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 5509
Majątek LUW 235
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 246
Zbędne składniki majątku 7
2023 7
Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego z dofinansowaniem WFOŚiGW. 0
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 6028
Administracja zespolona 3687
Jednostki podporządkowane 1554
Administracja niezespolona 1661
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 1729
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 509
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 84
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 43
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 84
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 195
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 76
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 131
Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (BAR) 8
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 4341
Akty prawne 6
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 94
Protokoły 8
Stanowiska i opinie 9
Uchwały 32
Zespoły WKDS 6
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 57
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 25
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 3
2012 3
Zespół ds. Infrastruktury 122
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 1211
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 330
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 112
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 86
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 8383
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 993
Podstawowe informacje 61
Wnioski i opłaty 1911
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 285
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 102
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 827
Kontrole 596
Skargi 128
RODO WIGiK 262
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 56041
Godziny otwarcia Urzędu 10278
ePUAP 4091
Profil zaufany 1115
Stan przyjmowanych spraw 4124
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 929
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 178
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 762
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 189
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 213
Zmiany granic 256
Zmiany nazw miejscowosci 155
Pliki do pobrania 122
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 112155
Redakcja BIP 909
Mapa serwisu 723
Jak korzystać z BIP 445
Jak szukać 843
Polityka prywatności 109
Zastrzeżenia prawne 78
Skróty 217
Statystyka strony 74
Klauzula informacyjna 697
Tłumacz języka migowego 1315
Deklaracja dostępności 1044
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 2757
Udostępnienie informacji publicznej 815
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 155
Informacja nieudostępniona 169
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 596
Pliki do pobrania 593
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 1507
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 731
Doskonalenie techniki jazdy 94
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 240
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 105
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 92
Wskaźnik przeliczeniowy 1913
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1891
Stare książeczki mieszkaniowe 2007
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 278
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 988
Ośrodki szkolenia 371
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 110
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 197
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 493
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 273
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 156
Efektywność energetyczna 69
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 0
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 6935
Plany kontroli zewnętrznych 6545
2012 r. 37
2013 r. 21
2014 r. 29
2015 r. 26
2016 r. 36
2017 r. 45
2018 r. 52
2019 r. 64
2020r. 164
2021 r. 1566
2022 r. 2203
2023 r. 2457
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 626
Plan kontroli wewnętrznych 746
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 1087
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 5232
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 226
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 354
2023 0
2022 141
2021 134
2020 47
2019 23
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Budżetu i Finansów 858
2023 191
2022 300
2021 357
2020 123
2019 62
2018 32
2017 18
2016 0
2015 0
2014 0
2013 16
2012 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 273
2023 49
2022 106
2016 44
2014 18
2013 20
2012 19
Wydział Infrastruktury 151
2014 18
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 1043
2023 233
2022 418
2021 437
2020 183
2019 69
2018 48
2017 37
2016 33
2015 32
2014 22
2013 24
2012 31
Wydział Polityki Społecznej 3311
2023 1705
2022 1660
2021 1041
2020 344
2019 138
2018 70
2017 78
2016 55
2015 22
2014 26
2013 22
2012 32
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 373
2023 68
2022 230
2021 136
2020 36
2019 52
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 751
2023 88
2022 326
2021 164
2020 85
2019 31
2018 35
2017 16
2016 0
2015 0
2014 18
2013 0
2012 0
Zakres kontroli Prawo Zamówień Publicznych 77
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 2198
Mienie zabużańskie 1765
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 1151
ROLNICTWO 538
Wykazy nieruchomości 927
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 38
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 15
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 27
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 87
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 712
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 1030
Wykazy nieruchomości (2023 rok) 550
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 137
Dotacje dla spółek wodnych 2023 24
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 1298
Oświadczenia majatkowe samorządowców 815
Oświadczenia lustracyjne 479
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 119279
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 409
Patronaty 562
Odznaczenia 1029
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 473
Petycje - informacje na temat procedury 183
Petycje, dla których Wojewoda Lubuski jest organem właściwym do rozpatrzenia 145
Petycje - rok 2015 14
Petycje - rok 2016 6
Petycje - rok 2017 20
Petycje - rok 2018 30
Petycje - rok 2019 67
Petycje - rok 2020 0
Petycje - rok 2021 1
Petycje - rok 2022 2
Zbiorcze informacje o petycjach 153
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 5108
Pomoc społeczna 2649
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2670
Rejestry 2407
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 277
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 122
Analizy i dane statystyczne 391
Klęski żywiołowe 420
Przeciwdziałanie przemocy domowej 1356
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 334
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 226
Piecza zastępcza 772
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 1232
Sprawozdania i analizy 197
Program Asystent rodziny 398
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 45
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 253
Pliki do pobrania 943
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 947
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 494
Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 265
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 32624
Oferty pracy 62089
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 1379
Staż w LUW 1366
Praktyki studenckie 821
Praktyki uczniowskie 631
Pliki do pobrania 859
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 17468
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 690
Nabór wniosków - wrzesień 2018 73
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 214
Nabór wniosków - lipiec 2019 482
Nabór wniosków - lipiec 2020 2755
Nabór wniosków - marzec 2021 1528
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 884
Nabór wniosków - lipiec 2021 3912
Nabór wniosków - lipiec 2022 2450
Nabór wniosków - styczeń 2023 (remonty) 2615
Nabór wniosków marzec 2023 (bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu) 1624
Nabór wniosków - lipiec 2023 1604
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 462
Edycja 2018-2019 155
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 55
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 196
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 131
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 113
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 114
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 710
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 181
Program „Posiłek w szkole i w domu” 613
Razem Bezpieczniej 1693
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 97
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 386
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Razem Bezpieczniej edycja 2018 - 2020 94
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 173
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 122
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Razem Bezpieczniej edycja 2022 - 2024 863
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2022 343
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 86
Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2022  104
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2022 335
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2023 602
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2023 463
Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2023 154
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 2023 54
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 1564
MALUCH+ edycja 2022-2029 1487
MALUCH+ edycja 2021 2247
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 63
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 77
MALUCH+ edycja 2020 153
MALUCH+ edycja 2019 83
MALUCH+ edycja 2018 0
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 310
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 4833
Aktywna tablica 2017-2019 240
Aktywna tablica 2020-2024 743
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 359
Pliki do pobrania 0
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 152
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 145
Edycja 2019 0
Edycja 2020 55
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 108
Program "Opieka wytchnieniowa" 938
Edycja - rok 2019 0
Edycja - rok 2020 0
Edycja - rok 2021 238
Edycja - rok 2022 752
Edycja - rok 2023 1231
Edycja - rok 2024 0
Nieodpłatna Pomoc Prawna 169
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 137
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 221
Lista organizacji pozarządowych 413
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 185
Nabór wniosków - sierpień 2019 68
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 0
Nabór wniosków 2021 196
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 0
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 69
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 65
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 82
Nabór wniosków 2022 431
Nabór uzupełniający wniosków lipiec 2022 139
Nabór wniosków 2023 533
Nabór uzupełniający wniosków czerwiec 2023 98
Nabór wniosków 2024 196
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 387
Edycja 2019-2020 0
Edycja 2021 1131
Edycja 2022 1244
Edycja 2023 744
Edycja 2024 80
Program Kolej Plus 130
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 259
Program wspieraj seniora na rok 2020 66
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2114
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 814
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 433
edycja 2019 r. 121
edycja 2021 r. 101
edycja 2022 r. 178
edycja 2023 r. 78
Program Rodzina 500 + 317
Projekt "Pod biało-czerwoną" 320
Laboratoria Przyszłości 147
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 552
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 1605
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 280
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 1171
Państwowe Ratownictwo Medyczne 1585
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 1139
Tabele 9
Procedury 151
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 18
Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM 185
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 339
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 1449
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 71
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 51
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 329
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 110
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 67
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 21
Ratownictwo wodne 205
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 48
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 1556
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 234
Biuro Organizacji i Kadr 604
Biuro Wojewody 125
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 151
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 112
Wydział Infrastruktury 565
Wydział Nadzoru i Kontroli 149
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 110
Wydział Polityki Społecznej 553
Wydział Zdrowia 445
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 2204
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 1227
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 121
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 261
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 212
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 602
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 121
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 111
Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego 426
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 3818
Wnioski i Skargi 3047
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 422
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 396
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 320
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 360
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 16069
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 5476
Plan zamówień publicznych 263
2023 236
2022 18
2017-2021 11
Ogłoszenia o zamówieniach 4206
Ogłoszenia o wynikach postępowań 804
Archiwum zamówień publicznych 617
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 803
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 1165
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 824
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 957
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 817
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 231
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 406
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 77
Archiwum ogłoszeń 72
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 4532
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 3129
Konsultanci w ochronie zdrowia 5141
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 7025
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 113
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 164
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 6501
Kształcenie kadr medycznych 592
Mapy potrzeb zdrowotnych 668
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 241
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 1536
Statystyka medyczna 962
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 205
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 867
Konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 690
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 968
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2023 373
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 284
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 220
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 28
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 9
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 5
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 6
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 6
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 7
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 98
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 6
Zgromadzenia tryb uproszczony 187
Zgromadzenia tryb cykliczny 98
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 45
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 35
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 12
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 32
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 1
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 85
Ogłoszenia innych jednostek 0
Dział: Dostępność-Koordynator dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność-Koordynator dostępności 504
Dział: Obwieszczenia i informacje inne
Podstrona Ilość
Obwieszczenia i informacje inne 971
Zawiadomienie ws. konsultacji społecznych projektu planu ochrony Gorzowskiego Parku Krajobrazowego 5
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry