• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 377
E-Granica 18
Bezpieczne Lubuskie 19
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 71
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 49
Dystrybujca preparatów jodowych 18
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 31
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 40
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 33
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 30
Straże Gminne (Miejskie) 15
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 11
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 1
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 69
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 16
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 5
Obóz treningowy maj 2021 3
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 44
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 2131
Statut 167
Regulamin organizacyjny 410
Strategia rozwoju 57
Roczny Program Działania 38
Schemat organizacyjny 359
Wydziały/Biura/Zespoły 1625
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 143
Biuro Organizacji i Kadr 209
Biuro Wojewody 148
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 458
Wydział Budżetu i Finansów 139
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 241
Wydział Infrastruktury 429
Wydział Nadzoru i Kontroli 265
Wydział Polityki Społecznej 624
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 417
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 86
Wydział Zdrowia 366
Zespół Audytu Wewnętrznego 54
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 53
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 35
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 30
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 31
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 69
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 1663
Akty prawne Wojewody 1720
Dziennik Urzędowy 461
Zarządzenia Wojewody 682
Rozporządzenia Wojewody 956
Obwieszczenia Wojewody 604
Rządowe Centrum Legislacji 56
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 164
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 15
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 11
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 24
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 74
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 294
Zarządzenia zastępcze 48
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 0
Rok 2017 0
COVID-19 1949
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 531
Polecenia Wojewody Lubuskiego 365
Decyzje Wojewody Lubuskiego 983
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 262
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 230
ASF-Afrykański Pomór Świń 244
HPAI-grypa ptaków 261
Kompetencje Wojewody 1235
Komunikaty Wojewody 347
Oświadczenie majątkowe 129
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 17
Pełnomocnicy 101
Doradcy 116
Sprawozdania i raporty 64
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 450
Proces stwierdzenia nieważności 13
Proces wznowienia postępowania 27
Proces odwołania 17
Proces zażalenia 22
Wydania zaświadczenia 28
Uprawnienia budowlane 25
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 14
Zgłoszenia budowy 73
Zgłoszenia 2020 12
Zgłoszenia 2021 26
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 2
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 398
Kompetencje Wicewojewody 18
Oświadczenie majątkowe 101
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 253
Budżet Wojewody Lubuskiego 83
Rok 2003 3
Rok 2004 1
Rok 2005 1
Rok 2006 0
Rok 2007 1
Rok 2008 0
Rok 2009 0
Rok 2010 0
Rok 2011 0
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Rok 2018 3
Rok 2019 4
Rok 2020 31
Rok 2021 24
Ciężary publiczne 16
Rok 2012 2
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 6
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 1
Dług publiczny 23
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 2
Rok 2017 3
Rok 2018 6
Rok 2019 15
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 45
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 10
Sprawozdania finansowe 58
Rok 2018 5
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 2
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 6
Rok 2019 25
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 23
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 17
Rok 2020 7
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 6
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 2
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 827
Kompetencje Dyrektora Generalnego 33
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 626
Majątek LUW 30
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 14
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 10200
Klauzule informacyjne 801
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 150
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 0
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 150
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 504
Zezwolenie na pobyt czasowy 7003
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 842
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 1388
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 183
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 152
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 8037
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 275
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 56
Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności 0
Zezwolenie na pobyt w celu odbycia wolontariatu lub stażu 0
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych lub mobilności długoterminowej naukowca 0
Zezwolenie na pobyt stały 1106
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 559
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 34
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 183
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 278
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 824
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 122
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 0
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 1200
Przedłużenie wizy 266
Przedłużenie wizy krajowej 153
Przedłużenie wizy Schengen 52
Przedłużenie pobytu bezwizowego 57
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 717
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 175
Wymiana karty pobytu 1496
Brexit 153
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 53
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 57
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 39
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 89
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 33
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 206
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 85
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 114
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 200
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 110
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 48
Wpis do ewidencji zaproszeń 568
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 451
Uznanie za obywatela polskiego 580
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 201
Repatriacja 153
Pliki do pobrania 1566
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 827
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 3254
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 198
Miejsce i sposób złożenia wniosku 1196
Dokumenty dołączane do wniosku 1106
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 1578
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 165
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 92
Opłaty 1165
Druki do pobrania 1091
Odwołanie od decyzji 46
Obowiązki pracodawcy 202
Podstawy prawne 54
Najczęściej zadawane pytania 185
Kontakt 465
Czas wydania decyzji 289
Nowe przepisy 45
PEŁNOMOCNICTWO 293
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 211
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 1198
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 901
Administracja zespolona 496
Administracja niezespolona 247
Jednostki podporządkowane 199
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 301
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 64
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 8
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 7
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 4
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 32
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 12
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 25
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 635
Akty prawne 2
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 11
Protokoły 0
Stanowiska i opinie 1
Uchwały 2
Zespoły WKDS 0
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 1
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 1
2012 0
Zespół ds. Oświaty 0
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Zespół ds. Infrastruktury 11
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 73
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 23
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 13
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 15
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 7
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 616
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 114
Podstawowe informacje 8
Wnioski i opłaty 147
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 32
Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim 27
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych 2
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 33
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 145
Kontrole 75
Skargi 22
RODO WIGiK 36
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 7074
Godziny otwarcia Urzędu 1381
ePUAP 635
Profil zaufany 116
Stan przyjmowanych spraw 372
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 123
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 24
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 28
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 13
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 8
Zmiany granic 3
Zmiany nazw miejscowosci 12
Pliki do pobrania 13
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 15610
Redakcja BIP 170
Mapa serwisu 138
Jak korzystać z BIP 99
Jak szukać 185
Polityka prywatności 11
Zastrzeżenia prawne 5
Skróty 37
Statystyka strony 13
Klauzula informacyjna 125
Tłumacz języka migowego 244
Deklaracja dostępności 231
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 521
Udostępnienie informacji publicznej 135
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 17
Informacja nieudostępniona 19
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 27
Pliki do pobrania 65
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 284
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 71
Doskonalenie techniki jazdy 16
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 22
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 15
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 9
Wskaźnik przeliczeniowy 97
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 65
Stare książeczki mieszkaniowe 9
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 34
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 98
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 13
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 3
Ośrodki szkolenia 16
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 12
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 54
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 24
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 32
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 19
Efektywność energetyczna 5
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 737
Plany kontroli zewnętrznych 437
2012 r. 4
2013 r. 5
2014 r. 5
2015 r. 4
2016 r. 4
2017 r. 5
2018 r. 11
2019 r. 13
2020r. 78
2021 r. 498
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 40
Plan kontroli wewnętrznych 59
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 121
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 359
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 22
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32
2021 19
2020 10
2019 0
2018 1
2017 0
2016 2
2015 1
2014 1
2013 3
2012 3
Wydział Budżetu i Finansów 70
2021 19
2020 37
2019 8
2018 5
2017 3
2016 1
2015 1
2014 2
2013 2
2012 4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 41
2016 6
2014 4
2013 0
2012 1
Wydział Infrastruktury 29
2014 1
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 130
2021 34
2020 82
2019 11
2018 6
2017 6
2016 6
2015 4
2014 3
2013 4
2012 10
Wydział Polityki Społecznej 216
2021 53
2020 136
2019 28
2018 13
2017 5
2016 4
2015 1
2014 3
2013 2
2012 6
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 39
2021 17
2020 19
2019 4
2018 1
2017 0
2016 3
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 56
2020 25
2019 2
2018 2
2017 1
2016 1
2015 0
2014 2
2013 0
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 312
Mienie zabużańskie 199
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 94
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 38
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 17
ROLNICTWO 53
Wykazy nieruchomości 124
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 6
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 3
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 8
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 36
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 145
Mienie zabużańskie - informacja o naruszeniu danych osobowych 25
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 192
Oświadczenia majatkowe samorządowców 109
Oświadczenia lustracyjne 52
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 11978
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 63
Patronaty 85
Odznaczenia 95
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 95
Petycje - informacje na temat procedury 18
Petycje wpływajace do Urzędu 34
Petycje - rok 2015 6
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 7
Petycje - rok 2018 9
Petycje - rok 2019 20
Zbiorcze informacje o petycjach 18
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 1064
Pomoc społeczna 559
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 389
Rejestry 186
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 25
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 30
Analizy i dane statystyczne 84
Klęski żywiołowe 33
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 202
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 80
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 61
Piecza zastępcza 163
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 97
Sprawozdania i analizy 42
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 29
Dobre praktyki 19
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 20
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 58
Pliki do pobrania 182
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 98
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 17
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 3804
Oferty pracy 5683
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 143
Staż w LUW 170
Praktyki studenckie 89
Praktyki uczniowskie 59
Pliki do pobrania 112
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 3158
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 142
Nabór wniosków - wrzesień 2018 17
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 62
Nabór wniosków - lipiec 2019 225
Nabór wniosków - lipiec 2020 1798
Nabór wniosków - marzec 2021 1067
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 328
Nabór wniosków - lipiec 2021 48
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 126
Edycja 2018-2019 37
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 11
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 13
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 8
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 14
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 18
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 15
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 60
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 25
Program „Posiłek w szkole i w domu” 77
Razem Bezpieczniej 58
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 0
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 5
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 25
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 16
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 8
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 6
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 274
MALUCH+ edycja 2021 626
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 18
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 60
MALUCH+ edycja 2020 87
MALUCH+ edycja 2019 23
MALUCH+ edycja 2018 9
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 27
Aktywna tablica 42
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 128
Pliki do pobrania 15
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 52
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 6
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 45
Edycja 2019 0
Edycja 2020 20
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 20
Program "Opieka wytchnieniowa" 106
Edycja 2019 0
Edycja 2020 10
Edycja 2021 121
Nieodpłatna Pomoc Prawna 42
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 22
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 48
Lista organizacji pozarządowych 56
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 21
Nabór wniosków - sierpień 2019 9
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 9
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 8
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 6
Nabór wniosków 2021 50
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 8
Program Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2019-2020 38
Edycja 2019-2020 9
Program Kolej Plus 27
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 30
Program wspieraj seniora na rok 2020 17
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 8
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 442
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1048
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 54
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 31
edycja 2019 49
edycja 2021 8
Program Rodzina 500 + 36
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 68
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 194
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 42
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 250
Państwowe Ratownictwo Medyczne 220
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 166
Tabele 2
Procedury 16
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 0
Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM 20
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 9
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 33
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 8
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 1
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 12
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 6
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 5
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 3
Ratownictwo wodne 76
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 12
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 287
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 24
Biuro Organizacji i Kadr 57
Biuro Wojewody 22
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 11
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 11
Wydział Infrastruktury 44
Wydział Nadzoru i Kontroli 16
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 3
Wydział Polityki Społecznej 75
Wydział Zdrowia 62
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 346
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 150
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 16
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 32
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 32
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 27
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 22
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 14
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 629
Wnioski i Skargi 467
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 70
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 73
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 29
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 26
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 2302
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 919
Plan zamówień publicznych 201
Ogłoszenia o zamówieniach 609
Ogłoszenia o wynikach postępowań 184
Archiwum zamówień publicznych 119
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 132
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 191
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 68
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 171
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 96
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 57
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 74
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 16
Archiwum ogłoszeń 11
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 667
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 208
Konsultanci w ochronie zdrowia 531
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 199
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 18
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 20
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 758
Kształcenie kadr medycznych 95
Mapy potrzeb zdrowotnych 61
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 44
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 58
Statystyka medyczna 115
Ogłoszenie dla Organizacji Pacjentów działających na rzecz praw pacjenta 38
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 105
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 53
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 11
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 1
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 1
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 0
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 9
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 1
Zgromadzenia tryb uproszczony 11
Zgromadzenia tryb cykliczny 8
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 5
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 5
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 3
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 0
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 0
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 0
Ogłoszenia innych jednostek 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry