• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 2994
E-Granica 184
Bezpieczne Lubuskie 130
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 704
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 329
Dystrybujca preparatów jodowych 245
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 818
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 1300
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 445
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 1261
Straże Gminne (Miejskie) 172
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 170
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 28
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej 1215
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 107
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 101
Obóz treningowy maj 2021 27
podsumowanie działań w 2021 13
Wizyta studyjna projektu „ Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel” 16
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 392
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 18858
Statut 1853
Regulamin organizacyjny 4606
Strategia rozwoju 759
Roczny Program Działania 463
Schemat organizacyjny 3744
Wydziały/Biura/Zespoły 18295
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 2620
Biuro Organizacji i Kadr 3767
Biuro Wojewody 4294
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9810
Wydział Budżetu i Finansów 2856
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3567
Wydział Infrastruktury 5443
Wydział Nadzoru i Kontroli 3659
Wydział Polityki Społecznej 7892
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 43546
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 2248
Wydział Zdrowia 5916
Zespół Audytu Wewnętrznego 1212
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1138
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 772
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 687
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 829
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 1944
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 17665
Akty prawne Wojewody 12340
Dziennik Urzędowy 4820
Zarządzenia Wojewody 7468
Rozporządzenia Wojewody 6378
Obwieszczenia Wojewody 5764
Rządowe Centrum Legislacji 646
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 2551
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 50
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 33
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 57
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 96
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 141
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 266
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 1213
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 1019
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2023 1156
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2024 338
Zarządzenia zastępcze 328
Rok 2014 0
Rok 2017 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 60
Rok 2023 148
COVID-19 4489
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 1291
Polecenia Wojewody Lubuskiego 769
Decyzje Wojewody Lubuskiego 3023
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 586
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 519
ASF-Afrykański Pomór Świń 1981
HPAI-grypa ptaków 3974
Kompetencje Wojewody 19257
Komunikaty Wojewody 1165
Oświadczenie majątkowe 1510
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 169
Pełnomocnicy 1335
Doradcy 1519
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 420
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 3328
Proces stwierdzenia nieważności 774
Proces wznowienia postępowania 734
Proces odwołania 395
Proces zażalenia 616
Wydania zaświadczenia 477
Uprawnienia budowlane 233
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 247
Zgłoszenia budowy 450
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 119
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda I 6805
Kompetencje I Wicewojewody 610
Oświadczenie majątkowe 1292
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 2112
Budżet Wojewody Lubuskiego 1009
Rok 2003 40
Rok 2004 10
Rok 2005 8
Rok 2006 5
Rok 2007 9
Rok 2008 7
Rok 2009 8
Rok 2010 3
Rok 2011 5
Rok 2012 6
Rok 2013 10
Rok 2014 7
Rok 2015 8
Rok 2016 7
Rok 2017 6
Rok 2018 92
Rok 2019 22
Rok 2020 68
Rok 2021 240
Rok 2022 156
Rok 2023 90
Ciężary publiczne 145
Rok 2012 7
Rok 2013 2
Rok 2014 3
Rok 2015 3
Rok 2016 3
Rok 2017 15
Rok 2018 6
Rok 2019 5
Rok 2020 44
Rok 2021 9
Rok 2022 32
Dług publiczny 204
Rok 2012 4
Rok 2013 0
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 3
Rok 2017 6
Rok 2018 12
Rok 2019 26
Rok 2020 29
Rok 2021 37
Rok 2022 27
Rok 2023 4
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 418
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 118
Sprawozdania finansowe 369
Rok 2018 24
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 18
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 37
Rok 2019 40
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 142
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 27
Rok 2020 75
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 59
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 35
Rok 2021 76
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 37
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 42
Rok 2022 66
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 21
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 33
Rok 2023 11
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 6
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 9
Klauzula informacyjna BGK 36
Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych 28
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 93839
Zasady obsługi cudzoziemców od stycznia 2022 r. 8362
Klauzule informacyjne 4265
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 783
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 680
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 2950
Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób posiadających PESEL UKR 12372
Zezwolenie na pobyt czasowy 54542
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 74213
Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r. 5716
Wnioski złożone przed 31.12.2020 r. 2558
Wnioski złożone po 28.01.2022 r. 48409
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 1103
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 17340
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 31437
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 7040
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 2027
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 7390
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 422
Zezwolenie na pobyt czasowy - pobyt krótkotrwały 855
Zezwolenie na pobyt czasowy - praca sezonowa 545
Zezwolenie na pobyt czasowy - pracownik delegowany 566
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych (BY) 5241
Zezwolenie na pobyt stały 11251
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 7464
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 1011
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 7431
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 5269
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 20181
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 1547
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 1321
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 40795
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 10469
Karta Polaka 5726
Przyznanie Karty Polaka 5771
Przedłużenie Karty Polaka 1999
Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka 444
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 1972
Przedłużenie wizy 2801
Przedłużenie wizy krajowej 3053
Przedłużenie wizy Schengen 996
Przedłużenie pobytu bezwizowego 1742
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 5222
Wymiana karty pobytu 9938
Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi 1405
Polski dokument podróży 634
Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca 6687
Wymiana polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości 0
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkach 1210
Pliki do pobrania - zezwolenia na pobyt 6295
Obywatele Unii Europejskiej 450
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 3370
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 847
Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 221
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członka rodziny obywatela UE 1588
Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 871
Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej 1898
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 715
Wpis do ewidencji zaproszeń 10146
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 27658
Uznanie za obywatela polskiego 9867
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 2811
Repatriacja 1330
Pliki do pobrania 14397
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 7780
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 16791
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 972
Miejsce i sposób złożenia wniosku 6911
Dokumenty dołączane do wniosku 5090
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 10054
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 1746
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 277
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 737
Opłaty 9206
Druki do pobrania 8234
Odwołanie od decyzji 873
Obowiązki pracodawcy 1448
Podstawy prawne 249
Najczęściej zadawane pytania 1045
Kontakt 3596
PEŁNOMOCNICTWO 1836
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 974
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 5760
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 4789
Kompetencje II Wicewojewody 231
Oświadczenia majątkowe 290
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 9221
Kompetencje Dyrektora Generalnego 795
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 6725
Majątek LUW 291
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 293
Zbędne składniki majątku 7
2023 11
Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego z dofinansowaniem WFOŚiGW. 13
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 7755
Administracja zespolona 5427
Jednostki podporządkowane 2200
Administracja niezespolona 2419
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 2085
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 588
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 102
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 51
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 94
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 202
Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 39
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 15
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 98
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 145
Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (BAR) 34
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 6698
Akty prawne 7
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 2
Członkowie Komisji 114
Protokoły 12
Stanowiska i opinie 10
Uchwały 36
Zespoły WKDS 7
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 90
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 34
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 3
2012 3
Zespół ds. Infrastruktury 144
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 1758
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 491
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 158
Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 134
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 20509
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 1333
Podstawowe informacje 82
Wnioski i opłaty 2610
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 164
Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 58
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 1010
Kontrole 730
Skargi 149
RODO WIGiK 280
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 66865
Godziny otwarcia Urzędu 13381
ePUAP 4788
Profil zaufany 1341
Stan przyjmowanych spraw 5273
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 1083
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 212
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 963
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 200
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 227
Zmiany granic 325
Zmiany nazw miejscowosci 184
Pliki do pobrania 153
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 134497
Redakcja BIP 1048
Mapa serwisu 826
Jak korzystać z BIP 521
Jak szukać 1001
Polityka prywatności 113
Zastrzeżenia prawne 78
Skróty 240
Statystyka strony 84
Klauzula informacyjna 831
Tłumacz języka migowego 1534
Deklaracja dostępności 1211
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 3265
Udostępnienie informacji publicznej 969
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 183
Informacja nieudostępniona 224
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 693
Pliki do pobrania 739
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 1780
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 794
Doskonalenie techniki jazdy 112
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 380
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 126
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 110
Wskaźnik przeliczeniowy 2167
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 2489
Stare książeczki mieszkaniowe 3683
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 342
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 1440
Ośrodki szkolenia 456
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 136
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 612
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 324
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 182
Efektywność energetyczna 82
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - realizacja 2023 2
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 0
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 8507
Plany kontroli zewnętrznych 8245
2012 r. 38
2013 r. 22
2014 r. 34
2015 r. 31
2016 r. 38
2017 r. 47
2018 r. 56
2019 r. 69
2020r. 169
2021 r. 1582
2022 r. 2230
2023 r. 2759
2024 r. 1561
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 811
Plan kontroli wewnętrznych 915
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 1324
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 6583
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 265
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 417
2023 63
2022 147
2021 139
2020 50
2019 27
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Budżetu i Finansów 1090
2024 0
2023 395
2022 336
2021 367
2020 130
2019 70
2018 39
2017 23
2016 0
2015 0
2014 0
2013 23
2012 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 347
2023 115
2022 124
2016 48
2014 21
2013 0
2012 21
Wydział Infrastruktury 184
2014 24
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 1263
2024 86
2023 420
2022 442
2021 458
2020 186
2019 73
2018 52
2017 38
2016 37
2015 34
2014 0
2013 25
2012 35
Wydział Polityki Społecznej 4206
2024 309
2023 2557
2022 1754
2021 1061
2020 355
2019 145
2018 77
2017 84
2016 58
2015 26
2014 30
2013 24
2012 34
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 428
2024 23
2023 122
2022 237
2021 139
2020 32
2019 50
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 894
2024 0
2023 199
2022 352
2021 170
2020 87
2019 32
2018 38
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Zakres kontroli Prawo Zamówień Publicznych 113
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 2626
Mienie zabużańskie 2146
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 1223
ROLNICTWO 647
Wykazy nieruchomości 1012
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 42
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 15
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 28
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 88
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 716
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 1046
Wykazy nieruchomości (2023 rok) 662
Wykazy nieruchomości (2024 rok) 117
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 171
Dotacje dla spółek wodnych 2024 63
Odszkodowania 48
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 1738
Oświadczenia majatkowe samorządowców 1130
Oświadczenia lustracyjne 692
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 141223
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 494
Patronaty 767
Odznaczenia 1293
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 557
Petycje - informacje na temat procedury 206
Petycje, dla których Wojewoda Lubuski jest organem właściwym do rozpatrzenia 161
Petycje - rok 2015 15
Petycje - rok 2016 7
Petycje - rok 2017 21
Petycje - rok 2018 31
Petycje - rok 2019 69
Petycje - rok 2020 1
Petycje - rok 2021 5
Petycje - rok 2022 15
Zbiorcze informacje o petycjach 165
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 6201
Pomoc społeczna 3143
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 3217
Rejestry 3050
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 325
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 135
Analizy i dane statystyczne 454
Klęski żywiołowe 443
Przeciwdziałanie przemocy domowej 1662
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 378
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 258
Piecza zastępcza 902
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 1612
Sprawozdania i analizy 269
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 306
Pliki do pobrania 1101
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 1203
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 577
Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 312
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 41199
Oferty pracy 81231
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 1638
Staż w LUW 1678
Praktyki studenckie 1009
Praktyki uczniowskie 718
Pliki do pobrania 1044
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 19754
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 795
Nabór wniosków - wrzesień 2018 87
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 229
Nabór wniosków - lipiec 2019 498
Nabór wniosków - lipiec 2020 2775
Nabór wniosków - marzec 2021 1550
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 901
Nabór wniosków - lipiec 2021 3968
Nabór wniosków - lipiec 2022 2601
Nabór wniosków - styczeń 2023 (remonty) 2738
Nabór wniosków marzec 2023 (bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu) 1736
Nabór wniosków - lipiec 2023 2092
Uzupełniający nabór wniosków - marzec 2024 517
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 510
Edycja 2018-2019 166
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 0
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 213
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 171
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 133
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 178
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 802
Program „Posiłek w szkole i w domu” 722
Razem Bezpieczniej 2223
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 116
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 458
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Razem Bezpieczniej edycja 2018 - 2020 103
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 181
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 0
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 115
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Razem Bezpieczniej edycja 2022 - 2024 1435
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2022 359
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 92
Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2022  108
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2022 344
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2023 735
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2023 520
Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2023 213
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 2023 96
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2024 476
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 2024 0
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 1792
MALUCH+ edycja 2022-2029 2843
MALUCH+ edycja 2021 2297
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 0
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 76
MALUCH+ edycja 2020 161
MALUCH+ edycja 2019 90
MALUCH+ edycja 2018 0
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 334
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 6153
Aktywna tablica 2017-2019 258
Aktywna tablica 2020-2024 977
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 397
Pliki do pobrania 0
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 173
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 185
Edycja 2019 0
Edycja 2020 0
Program asystent rodziny 152
asystent 2020 0
asystent 2021 0
asystent 2022 0
asystent 2023 0
asystent 2024 0
Program "Opieka wytchnieniowa" 1064
Edycja - rok 2019 0
Edycja - rok 2020 0
Edycja - rok 2021 236
Edycja - rok 2022 759
Edycja - rok 2023 1290
Edycja - rok 2024 629
Nieodpłatna Pomoc Prawna 191
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 170
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 240
Lista organizacji pozarządowych 463
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 204
Nabór wniosków - sierpień 2019 69
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 0
Nabór wniosków 2021 197
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 0
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 66
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 0
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 78
Nabór wniosków 2022 433
Nabór uzupełniający wniosków lipiec 2022 140
Nabór wniosków 2023 561
Nabór uzupełniający wniosków czerwiec 2023 110
Nabór wniosków 2024 532
Nabór uzupełniający wniosków luty 2024 110
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 458
Edycja 2019-2020 0
Edycja 2021 1124
Edycja 2022 1249
Edycja 2023 790
Edycja 2024 539
Program Kolej Plus 144
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 322
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2212
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 935
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 535
edycja 2019 r. 144
edycja 2021 r. 126
edycja 2022 r. 191
edycja 2023 r. 128
Projekt "Pod biało-czerwoną" 333
Laboratoria Przyszłości 169
Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 0
wsparcie 2023 0
wsparcie 2024 0
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 668
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 1927
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 355
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 1424
Państwowe Ratownictwo Medyczne 1812
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 1444
Tabele 11
Procedury 169
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 19
Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM 212
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 410
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 1709
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 89
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 66
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 396
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 113
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 87
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 21
Ratownictwo wodne 276
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 62
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 1815
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 275
Biuro Organizacji i Kadr 692
Biuro Wojewody 139
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 210
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 133
Wydział Infrastruktury 674
Wydział Nadzoru i Kontroli 174
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 132
Wydział Polityki Społecznej 673
Wydział Zdrowia 594
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 2707
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 1441
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 188
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 310
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 307
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 798
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 140
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 126
Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego 529
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 4542
Wnioski i Skargi 3573
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 531
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 455
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 387
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 427
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 19857
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 6223
Plan zamówień publicznych 449
2024 40
2023 307
2022 26
2017-2021 14
Ogłoszenia o zamówieniach 4927
Ogłoszenia o wynikach postępowań 901
Archiwum zamówień publicznych 696
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 985
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 1356
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 955
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 1031
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 880
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 246
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 434
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 83
Archiwum ogłoszeń 81
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 5560
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 3736
Konsultanci w ochronie zdrowia 6778
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 8100
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 136
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 206
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 6692
Kształcenie kadr medycznych 678
Mapy potrzeb zdrowotnych 720
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 268
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 2104
Statystyka medyczna 1193
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 252
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 1110
Konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 787
Wojewódzki Plan Działania Szczególnej Opieki Geriatrycznej na terenie województwa lubuskiego 196
Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego 1152
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 1235
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2024 251
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2023 414
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 321
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 221
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 28
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 9
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 5
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 7
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 7
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 9
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 138
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 8
Zgromadzenia tryb uproszczony 309
Zgromadzenia tryb cykliczny 107
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 53
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 42
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 15
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 42
Praca w Urzędzie 3
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 1
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 103
Ogłoszenia innych jednostek 1
Dział: Dostępność-Koordynator dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność-Koordynator dostępności 691
Dział: Obwieszczenia i informacje inne
Podstrona Ilość
Obwieszczenia i informacje inne 1605
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty nr OK-II.210.5.2024.MUll 379
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry