• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 98
E-Granica 14
Bezpieczne Lubuskie 17
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 36
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 26
Dystrybujca preparatów jodowych 9
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 12
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 8
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 14
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 10
Straże Gminne (Miejskie) 7
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 1
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 1
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego 20
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 6
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 325
Statut 43
Regulamin organizacyjny 77
Strategia rozwoju 16
Roczny Program Działania 15
Schemat organizacyjny 54
Wydziały/Biura/Zespoły 192
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 13
Biuro Organizacji i Kadr 20
Biuro Wojewody 15
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 23
Wydział Budżetu i Finansów 18
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 10
Wydział Infrastruktury 22
Wydział Nadzoru i Kontroli 18
Wydział Polityki Społecznej 32
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 41
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 15
Wydział Zdrowia 20
Zespół Audytu Wewnętrznego 5
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 3
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 4
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 3
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 3
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 9
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 351
Akty prawne Wojewody 588
Dziennik Urzędowy 122
Zarządzenia Wojewody 180
Rozporządzenia Wojewody 132
Obwieszczenia Wojewody 129
Rządowe Centrum Legislacji 4
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 43
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 2
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 2
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 4
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 7
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 23
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 56
Zarządzenia zastępcze 8
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2020 4
COVID-19 141
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 41
Polecenia Wojewody Lubuskiego 61
Decyzje Wojewody Lubuskiego 106
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 55
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 29
Kompetencje Wojewody 28
Komunikaty Wojewody 29
Oświadczenie majątkowe 18
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 8
Pełnomocnicy 21
Doradcy 16
Sprawozdania i raporty 11
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 107
Proces stwierdzenia nieważności 4
Proces wznowienia postępowania 5
Proces odwołania 8
Proces zażalenia 5
Wydania zaświadczenia 10
Uprawnienia budowlane 9
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 1
Zgłoszenia budowy 26
Zgloszenia 2020 5
Zgloszenia 2021 5
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 1
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda 89
Kompetencje Wicewojewody 4
Oświadczenie majątkowe 25
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 62
Budżet Wojewody Lubuskiego 22
Rok 2003 3
Rok 2004 0
Rok 2005 1
Rok 2006 0
Rok 2007 1
Rok 2008 0
Rok 2009 0
Rok 2010 0
Rok 2011 0
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 0
Rok 2018 2
Rok 2019 2
Rok 2020 10
Ciężary publiczne 7
Rok 2012 2
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 0
Rok 2017 5
Dług publiczny 9
Rok 2012 0
Rok 2013 0
Rok 2014 0
Rok 2015 0
Rok 2016 1
Rok 2017 3
Rok 2018 6
Rok 2019 7
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 14
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 4
Sprawozdania finansowe 18
Rok 2018 4
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 2
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 1
Rok 2019 9
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 8
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 6
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 239
Kompetencje Dyrektora Generalnego 11
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 231
Majątek LUW 19
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 5
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 722
Klauzule informacyjne 179
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 24
Klauzula informacyjna Oddział Paszportów i Migracji 0
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 26
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 89
Zezwolenie na pobyt czasowy 1916
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 154
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 329
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 32
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 41
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1787
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 76
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 15
Zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesienia wewnatrz przedsiebiorstwa lub mobilnosci 0
Zezwolenie na pobyt w celu odbycia wolontariatu lub stażu 0
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych lub mobilności długoterminowej naukowca 0
Zezwolenie na pobyt stały 227
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 125
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 0
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 35
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 47
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 86
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 32
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 0
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 272
Przedłużenie wizy 57
Przedłużenie wizy krajowej 31
Przedłużenie wizy Schengen 0
Przedłużenie pobytu bezwizowego 15
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 183
Polski dokument podróży dla cudzoziemca 44
Wymiana karty pobytu 301
Brexit 48
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 19
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 17
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 13
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 13
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 15
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 45
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 15
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 34
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 40
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 30
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 0
Wpis do ewidencji zaproszeń 60
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 103
Uznanie za obywatela polskiego 126
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 53
Repatriacja 34
Pliki do pobrania 417
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 111
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 789
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 21
Miejsce i sposób złożenia wniosku 170
Dokumenty dołączane do wniosku 301
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 343
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 23
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 30
Opłaty 241
Druki do pobrania 278
Odwołanie od decyzji 0
Obowiązki pracodawcy 56
Podstawy prawne 14
Najczęściej zadawane pytania 39
Kontakt 72
Czas wydania decyzji 63
Nowe przepisy 20
PEŁNOMOCNICTWO 59
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 48
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 305
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 126
Administracja zespolona 59
Administracja niezespolona 28
Jednostki podporządkowane 32
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 63
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 14
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 1
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 3
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 1
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 10
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 5
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 91
Akty prawne 1
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 1
Protokoły 0
Stanowiska i opinie 0
Uchwały 1
Zespoły WKDS 0
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 1
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 0
2012 0
Zespół ds. Oświaty 0
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 0
2012 0
Zespół ds. Infrastruktury 1
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 13
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 7
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 3
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 2
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 2
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 52
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 18
Podstawowe informacje 0
Wnioski i opłaty 6
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 11
Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim 10
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych 1
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 6
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 25
Kontrole 17
Skargi 8
Dzienniki praktyki zawodowej 4
RODO WIGiK 4
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 854
Godziny otwarcia Urzędu 35
ePUAP 47
Profil zaufany 32
Stan przyjmowanych spraw 37
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 27
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 9
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 16
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 7
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 5
Zmiany granic 2
Zmiany nazw miejscowosci 3
Pliki do pobrania 3
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 3982
Redakcja BIP 40
Mapa serwisu 30
Jak korzystać z BIP 37
Jak szukać 52
Polityka prywatności 5
Zastrzeżenia prawne 0
Skróty 6
Statystyka strony 6
Klauzula informacyjna 20
Tłumacz języka migowego 63
Deklaracja dostępności 66
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 77
Udostępnienie informacji opublicznej 36
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2
Informacja nieudostępniona 5
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 8
Pliki do pobrania 16
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 79
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 4
Doskonalenie techniki jazdy 5
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 4
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 6
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 2
Wskaźnik przeliczeniowy 8
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 3
Stare książeczki mieszkaniowe 3
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 17
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 37
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 4
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 1
Ośrodki szkolenia 2
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 1
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 12
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 1
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 1
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 1
Efektywność energetyczna 0
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 284
Plany kontroli zewnętrznych 218
2012 r. 2
2013 r. 3
2014 r. 3
2015 r. 2
2016 r. 3
2017 r. 3
2018 r. 7
2019 r. 10
2020r. 49
2021 r. 191
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 10
Plan kontroli wewnętrznych 31
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 45
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 148
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9
2021 2
2020 4
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 1
2012 1
Wydział Budżetu i Finansów 20
2020 17
2019 2
2018 1
2017 1
2016 1
2015 1
2014 2
2013 2
2012 4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6
2016 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Infrastruktury 9
2014 1
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 40
2020 32
2019 6
2018 2
2017 2
2016 2
2015 2
2014 1
2013 2
2012 8
Wydział Polityki Społecznej 63
2020 58
2019 10
2018 3
2017 3
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 2
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 12
2020 9
2019 3
2018 1
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 16
2020 9
2019 0
2018 0
2017 1
2016 1
2015 0
2014 1
2013 0
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 64
Mienie zabużańskie 30
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 11
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 7
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 6
ROLNICTWO 13
Wykazy nieruchomości 33
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 1
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 1
Wykazy nieruchomosci 2019 rok 1
Wykazy nieruchomosci 2020 14
Wykazy 2021 r 35
Ogloszenia i inne 15
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 43
Oświadczenia majatkowe samorządowców 24
Oświadczenia lustracyjne 10
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 762
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 22
Patronaty 20
Odznaczenia 18
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 26
Petycje - informacje na temat procedury 3
Petycje wpływajace do Urzędu 13
Petycje - rok 2015 3
Petycje - rok 2016 3
Petycje - rok 2017 3
Petycje - rok 2018 5
Petycje - rok 2019 10
Zbiorcze informacje o petycjach 4
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 253
Pomoc społeczna 158
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 112
Rejestry 59
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 14
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 12
Analizy i dane statystyczne 19
Klęski żywiołowe 10
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 42
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 38
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 35
Piecza zastępcza 60
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 34
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 34
Sprawozdania i analizy 12
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 12
Dobre praktyki 7
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 8
Pliki do pobrania 33
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 29
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 1101
Oferty pracy 1430
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 46
Staż w LUW 50
Praktyki studenckie 20
Praktyki uczniowskie 6
Pliki do pobrania 33
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 403
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 33
Nabór wniosków - wrzesień 2018 5
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 17
Nabór wniosków - lipiec 2019 48
Nabór wniosków - lipiec 2020 285
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 53
Edycja 2018-2019 18
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 9
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 8
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 5
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 3
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 6
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 3
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 14
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 6
Program „Posiłek w szkole i w domu” 11
Razem Bezpieczniej 11
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 0
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 2
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 2
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 3
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 2
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 6
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 3
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 0
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 2
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 75
MALUCH+ edycja 2021 104
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 15
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 46
MALUCH+ edycja 2020 53
MALUCH+ edycja 2019 11
MALUCH+ edycja 2018 2
MALUCH edycja 2017 2
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 2
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 2
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5
Aktywna tablica 7
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 47
Pliki do pobrania 0
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 16
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 9
Edycja 2019 0
Edycja 2020 6
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 4
Program "Opieka wytchnieniowa" 25
Edycja 2019 0
Edycja 2020 5
Edycja 2021 33
Nieodpłatna Pomoc Prawna 13
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 3
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 3
Lista organizacji pozarządowych 17
Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" 9
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 4
Nabór wniosków - sierpień 2019 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 2
Nabór wniosków 2021 15
Program Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2019-2020 14
Edycja 2019-2020 3
Program Kolej Plus 12
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 5
Program wspieraj seniora na rok 2020 5
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 2
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 36
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 207
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 10
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 24
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 8
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 62
Państwowe Ratownictwo Medyczne 63
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 43
Tabele 1
Procedury 2
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 0
Rejestr jednostek współdziałających z systemem PRM 4
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 4
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 15
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 6
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 1
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 0
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 1
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 1
Ratownictwo wodne 5
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 0
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 64
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 3
Biuro Organizacji i Kadr 9
Biuro Wojewody 2
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4
Wydział Infrastruktury 7
Wydział Nadzoru i Kontroli 1
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 1
Wydział Polityki Społecznej 18
Wydział Zdrowia 14
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 120
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 62
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 12
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 24
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 15
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 18
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 11
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 7
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 37
Wnioski i Skargi 34
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 11
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 10
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 3
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 4
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 642
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 222
Plan zamówień publicznych 74
Ogłoszenia o zamówieniach 139
Ogłoszenia o wynikach postępowań 58
Archiwum zamówień publicznych 39
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 36
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 61
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 9
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 34
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 18
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 13
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 24
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 2
Archiwum ogłoszeń 3
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 143
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 55
Konsultanci w ochronie zdrowia 126
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 20
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 6
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 9
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 311
Kształcenie kadr medycznych 26
Mapy potrzeb zdrowotnych 18
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 8
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 12
Statystyka medyczna 51
Ogłoszenie dla Organizacji Pacjentów działających na rzecz praw pacjenta 25
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 19
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 11
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 2
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 0
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 0
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 0
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 0
Zgromadzenia tryb uproszczony 1
Zgromadzenia tryb cykliczny 2
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 1
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 1
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 1
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 0
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 0
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 0
Ogłoszenia innych jednostek 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
6

Banery

do góry