• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne
Podstrona Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne 1719
E-Granica 164
Bezpieczne Lubuskie 82
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych 401
Działania na wypadek wystąpienia epidemii 195
Dystrybujca preparatów jodowych 143
Bezpieczeństwo publiczne - imprezy masowe 464
Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony 750
Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego 230
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 632
Straże Gminne (Miejskie) 95
Wykaz straży Gminnych (Miejskich) 94
Plany kontroli Straży Gminnych (Miejskich) 21
Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej 605
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 79
Wspólna wiedza. Wspólny język. Wspólny cel 43
Obóz treningowy maj 2021 19
podsumowanie działań w 2021 7
Wizyta studyjna projektu „ Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel” 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 237
Dział: Struktura i organizacja
Podstrona Ilość
Struktura i organizacja 10327
Statut 896
Regulamin organizacyjny 2224
Strategia rozwoju 401
Roczny Program Działania 265
Schemat organizacyjny 2031
Wydziały/Biura/Zespoły 9404
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 951
Biuro Organizacji i Kadr 1415
Biuro Wojewody 1726
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4369
Wydział Budżetu i Finansów 1235
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1688
Wydział Infrastruktury 2938
Wydział Nadzoru i Kontroli 1783
Wydział Polityki Społecznej 4209
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 22174
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 839
Wydział Zdrowia 2805
Zespół Audytu Wewnętrznego 462
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 427
Samodzielne stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń i analiz 272
Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 258
Samodzielne stanowisko pracy: Inspektor Ochrony Danych 353
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 879
Dział: Wojewoda
Podstrona Ilość
Wojewoda 8839
Akty prawne Wojewody 7226
Dziennik Urzędowy 2854
Zarządzenia Wojewody 3399
Rozporządzenia Wojewody 4017
Obwieszczenia Wojewody 3024
Rządowe Centrum Legislacji 344
Rozstrzygnięcia Nadzorcze 1141
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012 27
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013 0
Rozstrzygniecia nadzorcze 2014 0
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015 19
Rozstrzygniecia nadzorcze 2016 18
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017 47
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2018 72
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019 105
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020 204
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2021 1026
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2022 867
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2023 23
Zarządzenia zastępcze 183
Rok 2014 0
Rok 2018 0
Rok 2019 0
Rok 2020 34
Rok 2017 0
COVID-19 4311
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 1135
Polecenia Wojewody Lubuskiego 725
Decyzje Wojewody Lubuskiego 2834
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 535
Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego 499
ASF-Afrykański Pomór Świń 1318
HPAI-grypa ptaków 1887
Kompetencje Wojewody 11823
Komunikaty Wojewody 807
Oświadczenie majątkowe 667
Działalność lobbingowa wobec Wojewody 82
Pełnomocnicy 580
Doradcy 622
Sprawozdania, raporty i konsultacje społeczne 239
Dział: Budownictwo i architektura
Podstrona Ilość
Budownictwo i architektura 1979
Proces stwierdzenia nieważności 412
Proces wznowienia postępowania 440
Proces odwołania 172
Proces zażalenia 378
Wydania zaświadczenia 201
Uprawnienia budowlane 122
Poświadczenia zgodności z oryginałem uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy 180
Zgłoszenia budowy 307
Zgłoszenia 2020 51
Zgłoszenia 2021 107
Zgłoszenia 2022 141
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 30
Zamówienia publiczne 0
Dział: Wicewojewoda
Podstrona Ilość
Wicewojewoda I 2327
Kompetencje I Wicewojewody 192
Oświadczenie majątkowe 611
Dział: Budżet i finanse publiczne
Podstrona Ilość
Budżet i finanse publiczne 1266
Budżet Wojewody Lubuskiego 615
Rok 2003 9
Rok 2004 6
Rok 2005 5
Rok 2006 3
Rok 2007 7
Rok 2008 4
Rok 2009 4
Rok 2010 3
Rok 2011 4
Rok 2012 5
Rok 2013 7
Rok 2014 5
Rok 2015 6
Rok 2016 6
Rok 2017 4
Rok 2018 11
Rok 2019 14
Rok 2020 60
Rok 2021 225
Rok 2022 34
Ciężary publiczne 79
Rok 2012 5
Rok 2013 2
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 2
Rok 2017 11
Rok 2018 2
Rok 2019 2
Rok 2020 36
Dług publiczny 124
Rok 2012 4
Rok 2013 1
Rok 2014 2
Rok 2015 2
Rok 2016 3
Rok 2017 6
Rok 2018 12
Rok 2019 26
Rok 2020 26
Rok 2021 28
Sprawozdanie z wykonania planów wydatków 235
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa 69
Sprawozdania finansowe 228
Rok 2018 19
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 13
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 24
Rok 2019 39
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 98
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 26
Rok 2020 67
Sprawozdania finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 46
Sprawozdania finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 31
Rok 2021 47
Sprawozdanie finansowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 24
Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej 85/08 - województwo lubuskie 23
Klauzula informacyjna BGK 11
Dział: Cudzoziemcy
Podstrona Ilość
Cudzoziemcy 58892
Zasady obsługi cudzoziemców od stycznia 2022 r. 5209
Klauzule informacyjne 3150
Klauzula informacyjna Oddział Spraw Obywatelskich 572
Klauzula informacyjna Oddział zezwoleń na pracę 509
Klauzula informacyjna Oddziału Cudzoziemców 2146
Zezwolenie na pobyt czasowy 33845
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 45431
Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r. 3930
Wnioski złożone przed 31.12.2020 r. 1706
Wnioski złożone po 28.01.2022 r. 19842
Zezwolenie na pobyt czasowy - małżeństwo z obywatelem polskim 7614
Zezwolenie na pobyt czasowy - połączenie z rodziną 10727
Zezwolenie na pobyt czasowy - studia 2016
Zezwolenie na pobyt czasowy - nauka 1081
Zezwolenie na pobyt czasowy - działalność gospodarcza 2635
Zezwolenie na pobyt czasowy - duchowny 236
Zezwolenie na pobyt czasowy - pobyt krótkotrwały 338
Zezwolenie na pobyt czasowy - praca sezonowa 176
Zezwolenie na pobyt czasowy - pracownik delegowany 259
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych (BY) 673
Zezwolenie na pobyt stały 6483
Zezwolenie na pobyt stały - małżonek obywatela polskiego 2887
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko obywatela polskiego 416
Zezwolenie na pobyt stały - dziecko cudzoziemca 2044
Zezwolenie na pobyt stały - polskie pochodzenie 2491
Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka 6589
Zezwolenie na pobyt stały - pobyt tolerowany 733
Zezwolenie na pobyt stały - ochrona międzynarodowa i humanitarna 641
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 9307
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 4697
Karta Polaka 2186
Przyznanie Karty Polaka 1278
Przedłużenie Karty Polaka 151
Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka 0
Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 893
Przedłużenie wizy 1985
Przedłużenie wizy krajowej 2071
Przedłużenie wizy Schengen 651
Przedłużenie pobytu bezwizowego 1266
Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom 3124
Wymiana karty pobytu 5927
Polski dokument podróży 0
Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca 1061
Wymiana polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości 0
Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkach 487
Pliki do pobrania - zezwolenia na pobyt 2078
Brexit 433
Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument ob. UE/członka rodziny ob. UE wydany przed 2021r.) 0
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 169
Wymiana lub wydanie nowej karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 200
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentów ob. UE/członka rodziny ob. UE, ale byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 793
Wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 0
Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021r.) 0
Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej 2001
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 522
Wydanie lub wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE 627
Wydanie lub wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela UE 1254
Wydanie lub wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 1207
Przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 486
Wpis do ewidencji zaproszeń 4828
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 5469
Uznanie za obywatela polskiego 3993
Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego 1466
Repatriacja 766
Pliki do pobrania 8407
Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców 5584
Zezwolenie na pracę cudzoziemców 12449
Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca 680
Miejsce i sposób złożenia wniosku 5017
Dokumenty dołączane do wniosku 3772
Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć 6655
Zezwolenie Typ B - dokumenty, które trzeba złożyć 888
Zezwolenie Typ C - dokumenty, które trzeba złożyć 164
Zezwolenie Typ D - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Zezwolenie Typ E - dokumenty, które trzeba złożyć 0
Przedłużenie zezwolenia na pracę 468
Opłaty 6134
Druki do pobrania 5730
Odwołanie od decyzji 533
Obowiązki pracodawcy 856
Podstawy prawne 167
Najczęściej zadawane pytania 691
Kontakt 2620
Czas wydania decyzji 1133
Nowe przepisy 228
PEŁNOMOCNICTWO 1306
Oświadczenie - kierowcy samochodów ciężarowych 737
Obowiązek informacyjny - nowe druki do pobrania 4380
Dział: Wicewojewoda II
Podstrona Ilość
Wicewojewoda II 1587
Dział: Dyrektor Generalny
Podstrona Ilość
Dyrektor Generalny 4009
Kompetencje Dyrektora Generalnego 217
Zarządzenia Dyrektora Generalnego 3377
Majątek LUW 118
Zakup samochodu hybrydowego z dofinansowaniem WFOSiGW 135
Zbędne składniki majątku 7
Dział: Administracja
Podstrona Ilość
Administracja 4359
Administracja zespolona 2566
Jednostki podporządkowane 1079
Administracja niezespolona 1119
Dział: Fundusze europejskie
Podstrona Ilość
Fundusze europejskie 1257
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 368
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 65
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 30
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 63
Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska 2014-2020 165
Zwalczanie nadużyć w Programach INTERREG 50
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 97
Dział: Komisje i zespoły
Podstrona Ilość
Komisje i zespoły 3058
Akty prawne 6
Zarządzenia Wojewody Lubuskiego 0
Członkowie Komisji 67
Protokoły 2
Stanowiska i opinie 8
Uchwały 19
Zespoły WKDS 5
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 7
Protokoły Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 3
2012 0
Zespół ds. Oświaty 16
Protokoły Zespołu ds. Oświaty 1
2012 0
Stanowiska Zespołu ds. Oświaty 1
2012 2
Zespół ds. Infrastruktury 78
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 710
Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy 188
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy 75
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 77
Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" 55
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 5081
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 656
Podstawowe informacje 35
Wnioski i opłaty 1101
Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 179
Komisja wojewódzka- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 59
Dział: Geodezja i kartografia
Podstrona Ilość
Geodezja i kartografia 577
Kontrole 323
Skargi 87
RODO WIGiK 137
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 41066
Godziny otwarcia Urzędu 7909
ePUAP 3004
Profil zaufany 854
Stan przyjmowanych spraw 2770
Dział: Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne
Podstrona Ilość
Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne 656
Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi 134
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych 549
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi 134
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych 102
Zmiany granic 141
Zmiany nazw miejscowosci 110
Pliki do pobrania 78
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Ilość
Strona główna BIP 77999
Redakcja BIP 639
Mapa serwisu 545
Jak korzystać z BIP 282
Jak szukać 628
Polityka prywatności 47
Zastrzeżenia prawne 23
Skróty 160
Statystyka strony 59
Klauzula informacyjna 457
Tłumacz języka migowego 987
Deklaracja dostępności 797
Dział: Informacja publiczna
Podstrona Ilość
Informacja publiczna 2082
Udostępnienie informacji publicznej 574
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 74
Informacja nieudostępniona 93
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności 398
Pliki do pobrania 397
Dział: Infrastruktura i transport
Podstrona Ilość
Infrastruktura i transport 1104
Dotacje na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (straty w infrastrukturze komunalnej) 573
Doskonalenie techniki jazdy 74
Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy 162
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy 59
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy 49
Wskaźnik przeliczeniowy 1322
Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1065
Stare książeczki mieszkaniowe 591
Instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy 174
Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy 613
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych 102
Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 38
Ośrodki szkolenia 226
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia 60
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 147
Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 306
Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym 212
Uzgodnione trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych 100
Efektywność energetyczna 48
Dział: Deklaracja dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność 3
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 4553
Plany kontroli zewnętrznych 4403
2012 r. 28
2013 r. 14
2014 r. 23
2015 r. 21
2016 r. 30
2017 r. 37
2018 r. 44
2019 r. 53
2020r. 151
2021 r. 1525
2022 r. 2068
2023 r. 545
Podstawy prawne kontroli wewnętrznych 434
Plan kontroli wewnętrznych 515
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w LUW 721
Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW 2915
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 158
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 245
2022 72
2021 114
2020 36
2019 16
2018 11
2017 7
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Budżetu i Finansów 526
2022 150
2021 311
2020 90
2019 37
2018 12
2017 7
2016 0
2015 0
2014 0
2013 9
2012 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 171
2022 41
2016 32
2014 11
2013 11
2012 10
Wydział Infrastruktury 95
2014 11
2013 0
2012 0
Wydział Nadzoru i Kontroli 707
2022 270
2021 391
2020 164
2019 49
2018 32
2017 29
2016 26
2015 17
2014 18
2013 15
2012 22
Wydział Polityki Społecznej 1730
2022 990
2021 913
2020 304
2019 116
2018 53
2017 42
2016 29
2015 13
2014 19
2013 14
2012 19
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 296
2022 191
2021 125
2020 31
2019 49
2018 0
2017 0
2016 7
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
Wydział Zdrowia 435
2022 124
2021 145
2020 75
2019 25
2018 21
2017 0
2016 0
2015 11
2014 11
2013 0
2012 0
Dział: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie
Podstrona Ilość
Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie 1385
Mienie zabużańskie 1253
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze 867
Komisja wojewody ds oszacowania zakresu i wysokosci szkod 369
Ogłoszenie o utworzeniu spisu rzeczoznawców majątkowych 65
ROLNICTWO 289
Wykazy nieruchomości 677
Wykazy nieruchomości (2017 rok) 31
Wykazy nieruchomości (2018 rok) 8
Wykazy nieruchomości (2019 rok) 22
Wykazy nieruchomości (2020 rok) 74
Wykazy nieruchomości (2021 rok) 674
Wykazy nieruchomości (2022 rok) 935
Wykazy nieruchomości (2023 rok) 30
Mienie zabużańskie - komunikat ws. wniosków 105
Dotacje dla spółek wodnych w roku 2022 37
Dział: Oświadczenia majątkowe i lustracyjne
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe i lustracyjne 857
Oświadczenia majatkowe samorządowców 504
Oświadczenia lustracyjne 299
Dział: Paszporty
Podstrona Ilość
Paszporty 89008
Dział: Patronaty i odznaczenia
Podstrona Ilość
Patronaty i odznaczenia 279
Patronaty 325
Odznaczenia 631
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 348
Petycje - informacje na temat procedury 146
Petycje wpływajace do Urzędu 102
Petycje - rok 2015 8
Petycje - rok 2016 5
Petycje - rok 2017 13
Petycje - rok 2018 23
Petycje - rok 2019 49
Zbiorcze informacje o petycjach 94
Dział: Pomoc społeczna i piecza zastępcza
Podstrona Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza 3830
Pomoc społeczna 1998
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 1748
Rejestry 1516
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi 229
Narady, spotkania, seminaria i programy współpracy 100
Analizy i dane statystyczne 311
Klęski żywiołowe 368
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 878
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 252
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 185
Piecza zastępcza 561
Rejestry placówek i średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w województwie lubuskim 780
Sprawozdania i analizy 132
Program Asystent rodziny 367
Dobre praktyki 73
Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom COVID-19 39
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 190
Pliki do pobrania 778
Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia 650
Uzyskanie zezwolenia na przyjęcie do placówki opiekuńczo-wychowawczej dodatkowego wychowanka 351
Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 148
Dział: Praca, praktyki, staże w LUW
Podstrona Ilość
Praca, praktyki, staże w LUW 20925
Oferty pracy 37435
Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej 904
Staż w LUW 856
Praktyki studenckie 492
Praktyki uczniowskie 444
Pliki do pobrania 522
Dział: Programy rządowe
Podstrona Ilość
Programy rządowe 12297
Informacje ogólne o Funduszu Dróg Samorządowych 480
Nabór wniosków - wrzesień 2018 49
Nabór wniosków - wrzesień 2018 0
Nabór wniosków - marzec 2019 180
Nabór wniosków - lipiec 2019 443
Nabór wniosków - lipiec 2020 2700
Nabór wniosków - marzec 2021 1437
Uzupełniający nabór wniosków - czerwiec 2021 839
Nabór wniosków - lipiec 2021 3598
Nabór wniosków - lipiec 2022 1210
Nabór wniosków - styczeń 2023 (remonty) 418
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 319
Edycja 2018-2019 98
Lista wnioskow zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2018 0
Ostateczna lista rankingowa wnioskow 2019 38
Edycja 2017-2018 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz lista wniosków odrzuconych formalnie 0
Wstepna lista rankingowa wnioskow 2017-2018 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. 0
Lista zmieniona nr 1 wnioskow zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 roku 0
Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 0
Edycja 2016-2017 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 2016-2017 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 roku 0
Edycja 2015-2016 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 0
Pliki do pobrania 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2014/2015 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 146
Ostateczna lista rankingowa wniosków 2014-2015 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2013/2014 0
Zatwierdzone listy zakwalifikowanych wniosków 53
Ostateczna lista rankingowa wniosków 0
Wstępna lista rankingowa wniosków 0
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - edycja 2012/2013 0
Wyniki naboru uzupełniającego 82
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013 0
Arkusze oceny merytorycznej i rozpatrzenie zastrzeżeń 0
Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania w 2013 roku 0
Pliki do pobrania 0
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 50
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 507
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"Cyfrowa szkola" 133
Program „Posiłek w szkole i w domu” 395
Razem Bezpieczniej 1037
Razem Bezpieczniej edycja 2007 - 2015 63
Razem Bezpieczniej edycja 2016 - 2017 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2016 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2017 0
Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 0
Otwarty konkurs ofert Wojewody Lubuskiego 216
3 projekty z Lubuskiego z dofinansowaniem MSWiA 0
Posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds programu 0
Posiedzenie Zespołów Eksperckich MSWiA 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 0
Ogłoszenie nowej odsłony programu Razem Bezpieczniej 0
Razem Bezpieczniej edycja 2018 - 2020 54
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2020 155
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2020 36
Razem bezpieczniej - wynik naboru w 2020 roku 34
Razem bezpieczniej - projekty do realizacji 111
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2019 0
Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019 0
Posiedzenie Zespołu ds Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2019 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2018 0
Ogólnopolski ranking projektów w ramach programu Razem Bezpieczniej 0
Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018 0
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2018 0
Razem bezpieczniej - przedłużenie terminu do składania wniosków 0
Razem Bezpieczniej edycja 2022 - 2024 321
Realizacja programu rządowego Razem Bezpieczniej w roku 2022 234
MSWiA - wyłonienie rankingu ogólnopolskiego 50
Posiedzenie Zespołu ds. Programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2022  75
Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2022 255
Resortowy program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” 1170
MALUCH+ edycja 2022-2029 40
MALUCH+ edycja 2021 2135
ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ EDYCJI 2017, 2018, 2019 i 2020 50
MALUCH+ edycja 2020 moduł 4 76
MALUCH+ edycja 2020 140
MALUCH+ edycja 2019 70
MALUCH+ edycja 2018 0
MALUCH edycja 2017 0
MALUCH edycja 2016 0
MALUCH edycja 2015 0
MALUCH edycja 2014 0
MALUCH edycja 2013 0
MALUCH edycja 2012 0
MALUCH edycja 2011 0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 277
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 3259
Aktywna tablica 2017-2019 224
Aktywna tablica 2020-2024 415
Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 275
Pliki do pobrania 34
Lista zmieniona nr 1 zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w 2018 r 0
Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 125
Otwarty konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 0
Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" 116
Edycja 2019 0
Edycja 2020 49
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 95
Program "Opieka wytchnieniowa" 670
Edycja - rok 2019 0
Edycja - rok 2020 0
Edycja - rok 2021 237
Edycja - rok 2022 731
Edycja - rok 2023 437
Nieodpłatna Pomoc Prawna 128
Nieodpłatna Pomoc Prawna - podstawowe informacje 91
Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę 180
Lista organizacji pozarządowych 309
Informacja ogólna o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 142
Nabór wniosków - sierpień 2019 47
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2019 0
Nabór wniosków 2020 42
Nabór uzupełniający wniosków maj 2020 0
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2020 0
Nabór wniosków 2021 185
Nabór uzupełniający wniosków maj 2021 49
Nabór uzupełniający wniosków sierpień 2021 66
Nabór uzupełniający wniosków wrzesień 2021 62
Nabór uzupełniający wniosków październik 2021 78
Nabór wniosków 2022 408
Nabór uzupełniający wniosków lipiec 2022 123
Nabór wniosków 2023 282
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 291
Edycja 2019-2020 0
Edycja 2021 1124
Edycja 2022 1208
Edycja 2023 344
Program Kolej Plus 102
Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 176
Program wspieraj seniora na rok 2020 56
Program Wspieraj Seniora podstawowe informacje 0
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1909
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 685
Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" 267
edycja 2019 r. 88
edycja 2021 r. 76
edycja 2022 r. 108
Program Rodzina 500 + 286
Projekt "Pod biało-czerwoną" 264
Laboratoria Przyszłości 84
Dział: Przedsiębiorstwa państwowe
Podstrona Ilość
Przedsiębiorstwa Państwowe 339
Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych 1095
Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania 182
Dział: Ratownictwo
Podstrona Ilość
Ratownictwo 872
Państwowe Ratownictwo Medyczne 1075
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 645
Tabele 6
Procedury 115
Wymagania dla karetek określone przez Centrum Projektów Informatycznych 13
Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM 140
Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 211
Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego 858
Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego 50
Powołanie pełnomocnika ds. ratownictwa medyczengo 33
Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 191
Zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 87
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących 46
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 12
Ratownictwo wodne 162
Rekomendacje - organizacja ostrych dyżurów 39
Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencja, archiwa 1126
Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 128
Biuro Organizacji i Kadr 297
Biuro Wojewody 91
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 97
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 68
Wydział Infrastruktury 333
Wydział Nadzoru i Kontroli 105
Wydział Programów Europejskich i Rządowych 72
Wydział Polityki Społecznej 392
Wydział Zdrowia 326
Dział: Rynek pracy
Podstrona Ilość
Rynek Pracy 1513
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej 739
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 77
Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej 173
Rejestracja Klubu Integracji Społecznej 135
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia 327
Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w województwie lubuskim 82
Stan zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej w województwie lubuskim 70
Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego 168
Dział: Skargi
Podstrona Ilość
Skargi 2814
Wnioski i Skargi 2246
Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 314
Dział: Tłumacz języka migowego
Podstrona Ilość
Tłumacz języka migowego 284
Tłumacz języka migowego w Urzędzie 215
Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie 165
Dział: Wnioski do pobrania
Podstrona Ilość
Wnioski do pobrania 11293
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 3930
Plan zamówień publicznych 966
Ogłoszenia o zamówieniach 2833
Ogłoszenia o wynikach postępowań 570
Archiwum zamówień publicznych 437
Dział: Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
Podstrona Ilość
Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych 535
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - zlikwidowane przedsiębiorstwa 854
Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu 514
Dział: Zbędne składniki majątku
Podstrona Ilość
Zbędne składniki majątku 718
Ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 596
Ponowne ogłoszenia o zbyciu zbędnych składników majątku 177
Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku 283
Ogłoszenia o przekazaniu do utylizacji 52
Archiwum ogłoszeń 54
Dział: Zdrowie
Podstrona Ilość
Zdrowie 3586
Uzyskanie wpisu, wpisu zmian lub wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) 2052
Konsultanci w ochronie zdrowia 3120
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji 5403
Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 81
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych 99
Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów 5996
Kształcenie kadr medycznych 469
Mapy potrzeb zdrowotnych 551
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego 196
Uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia 869
Statystyka medyczna 676
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 160
Wojewódzki plan transformacji województwa lubuskiego 529
Konkursy ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 174
Dział: Zgromadzenia publiczne
Podstrona Ilość
Zgromadzenia publiczne 594
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2023 32
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2022 258
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2021 206
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2020 24
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2019 7
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2018 4
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2017 3
Zawiadomienia o zgromadzeniach złożone w trybie uproszczonym 5
Zawiadomienia o zgromadzeniach cyklicznych 5
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2016 47
Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach złożonych w trybie uproszczonym w roku 2015 4
Zgromadzenia tryb uproszczony 92
Zgromadzenia tryb cykliczny 63
Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie 36
Informacja o decyzjach o umorzeniu lub odmowie wyrażenia zgody na organizowanie zgromadzeń cyklicznych 23
Informacja o zarządzeniach zastępczych w sprawach zakazu zgromadzeń 8
Dział: Tablica ogłoszeń
Podstrona Ilość
Tablica ogłoszeń 16
Praca w Urzędzie 0
Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego 0
Zamówienia publiczne 1
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 47
Ogłoszenia innych jednostek 0
Dział: Dostępność-Koordynator dostępności
Podstrona Ilość
Dostępność-Koordynator dostępności 248
Dział: Obwieszczenia i informacje inne
Podstrona Ilość
Obwieszczenia i informacje inne 203
Zawiadomienie ws. konsultacji społecznych projektu planu ochrony Gorzowskiego Parku Krajobrazowego 2
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry