• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
Co chcę załatwić? Uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Kogo dotyczy?

Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu), Konfederacji Szwajcarskiej , którzy chcą przebywać w Polsce przez okres przekraczający 3 miesiące oraz spełniają jeden w wymienionych warunków:

 1. Jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP;
 2. Posiadają ubezpieczenie upoważniające do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce i środki finansowe wystarczające do utrzymania siebie i członków rodziny;
 3. Studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe i spełnia warunek określony w pkt 2;
 4. Jest małżonkiem obywatela polskiego.
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Kopię dokumentu tożsamości i oryginał tego dokumentu do wglądu (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
 • Dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu. Jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy możesz przedstawić umowę;  jeśli prowadzisz działalność gospodarczą może okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej; jeżeli wymagany jest wpis do rejestru przedstaw np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  Jeśli jesteś małżonkiem obywatela polskiego przygotuj aktualny odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający polskie obywatelstwo małżonka.
  Na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia przygotuj np. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie od ubezpieczyciela. Aby potwierdzić posiadanie środków finansowych możesz dostarczyć kopię karty kredytowej, zaświadczenie o dochodach lub inny dokument potwierdzający, że posiadasz środki finansowe. Jeżeli się uczysz, to przedstaw zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe.

Składając wniosek miej przy sobie oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie składanych dokumentów. Dokumenty w języku obcym przynieś wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz wypełnić wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej.

WNIOSEK - rejestr pobytu

Formularz można też pobrać w Oddziale Paszportów i Migracji.

WAŻNE - wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosku poproś o pomoc pracownika Oddziału Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. lub Oddziału Paszportów w Zielonej Górze.
Ile muszę zapłacić? Nic. Wnioski obywateli Unii Europejskiej nie podlegają opłacie skarbowej. Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.
Kiedy złożyć dokumenty? Nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

WAŻNE - wniosek musisz złożyć osobiście! Możesz natomiast upoważnić kogoś do odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.

Co zrobi urząd? Zarejestrujemy pobyt na terytorium RP oraz wydamy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.
Jaki jest czas realizacji? Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydamy niezwłocznie. Zazwyczaj wydajemy zaświadczenia w ciągu 2 tygodni.
Jak się odwołać? W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Informacje dodatkowe Jeśli przebywasz w Polsce od 5 lat i jesteś w stanie udokumentować ten fakt możesz ubiegać się o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zmianami).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:11
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 13:54
Wytworzenie publikacji
Joanna Kubasik 2022-01-20 13:54
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2022-01-20 13:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry