• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Wpis do ewidencji zaproszeń

Wpis do ewidencji zaproszeń

 

  KARTA USŁUGI  
Wpis do ewidencji zaproszeń

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń Wojewody Lubuskiego

Kogo dotyczy?

Zapraszającym może być:

 1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Uwaga: Niecałkowite wypełnienie ww. wniosku spowoduje wezwanie do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Do wniosku należy załączyć:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (szczegóły poniżej);
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, który można uzyskać w Oddziale Paszportów i Migracji LUW w Gorzowie Wlkp. lub Oddziale Paszportów Delegatury Urzędu w Zielonej Górze, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu:

Wniosek do pobrania znajduje się na dole strony.

Jak wypełnić dokumenty?

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednich kratkach.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 27,00 zł za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Opłatę wnosi się na konto:

 • Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Kiedy złożyć dokumenty?

Składając wniosek należy mieć na uwadze długość prowadzonego postępowania i czas oczekiwania na wizę w konsulacie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji LUW w Gorzowie Wlkp. lub w Oddziale Paszportów Delegatury Urzędu w Zielonej Górze, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby zapraszającego.

 

Wniosek można wysłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

lub

Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

Godziny pracy Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim:


 Poniedziałek  9.00 - 17.00
 Wtorek  9.00 - 15.00
 Środa  9.00 - 15.00
 Czwartek  9.00 - 15.00
 Piątek  9.00 - 15.00

Godziny pracy Oddziału w Zielonej Górze:


 Poniedziałek  9.00 - 17.00
 Wtorek  8.00 - 15.00
 Środa  8.00 - 15.00
 Czwartek  8.00 - 15.00
 Piątek  8.00 - 15.00

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję o wpisaniu zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydrukuje dokument

lub

wyda decyzję o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, którą doręczy za pośrednictwem poczty.

Jaki jest czas realizacji?

 Do jednego miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji LUW lub Oddziale Paszportów Delegatury Urzędu bądź przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający:

 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego).
 2. Gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.
 3. Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów).
 4. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3)
 5. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  - 200 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską;

  - 500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim;

  - 2500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.

 6. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021r. poz. 2354) wraz z aktami wykonawczymi.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-11-10 Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 515.84KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:47
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:13
Wytworzenie publikacji
Joanna Kubasik 2022-01-20 14:13
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2022-01-20 14:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry