• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Wpis do ewidencji zaproszeń

Wpis do ewidencji zaproszeń

Kogo dotyczy wniosek?

Zapraszającym może być:

 • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (do pobrania poniżej);
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (szczegóły poniżej);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 27,00 zł za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Opłatę wnosi się na konto:
Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Gdzie złożyć dokumenty?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Paszportów w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, wniosek można też wysłać pocztą lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający:

 • zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób (należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymienionych środków od razu na cały okres pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego);
 • gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu;
 • jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w pkt. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych, np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów);
 • gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca lub dysponować nimi w każdym miesiącu pobytu cudzoziemca (należy przedstawić dokumenty takie jak w pkt 1 lub 3);
 • zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  - 200 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzeczypospolitą Polską;

  - 500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt poprzednim;

  - 2500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego;

 • obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty zaproszenie wydamy w ciągu miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1697 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2023-05-05 wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1748
wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.pdf 472.26KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:47
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2023-04-18 13:23
Wytworzenie publikacji
Joanna Kubasik 2023-04-18 13:23
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2023-04-18 13:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry